© 2017 Aliyev J.A., Isayev I.H., Akbarov K.S., Guliyev E.H., Aliyeva N.R., Aliyeva N.S.

Creative Commons License

This work is licensed
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.