VLIYaNIE EPIGENETIChESKIKh MEKhANIZMOV NA RAZVITIE DOBROKAChESTVENNYKh OBRAZOVANIY KOZhI I SLIZISTYKh, VYZVANNYKh VIRUSOM PAPILLOMY ChELOVEKA

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

AbstractFull Text

Restricted Access

References

Statistics

Views

Abstract - 18

PDF (Russian) - 0

Cited-By


Article Metrics

Metrics Loading ...

PlumX

Dimensions


Copyright (c) 2017 Nazarova M.N., Kiselev V.I., Masyukova S.A., Poloznikov A.A., Babkina I.O., Akhtyamov S.N., Tarasenko E.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies