Kirichenko, A V

Issue Section Title Abstract File
No 1 (2013) Articles Protein-Vitamin-Mineral Concentrates with Zeolite Tuff Efficiency in the Diets for Young Bulls Fattening Abstract
No 1 (2012) Articles Extruded Seeds of Flax Oil in Feeding of Calves. Abstract
No 1 (2011) Articles Zeolite Tuffs in Mixed Fodders for Fattening Pigs Abstract
No 1 (2006) Articles PRIORITETNYE NAPRAVLENIYa PO POVYShENIYu EKONOMIChESKOY EFFEKTIVNOSTI AGROPROMYShLENNOGO PROIZVODSTVA V SAMARSKOY OBLASTI Abstract
No 2 (2006) Articles STARTERNYE KOMBIKORMA DLYa TELYaT S PRIRODNYMI SORBENTAMI - KREMNEZEMISTYM MERGELEM, TREPELOM I KLINOPTILOLITOM Abstract
No 2 (2006) Articles STARTERNYE KOMBIKORMA DLYa TELYaT S SORBENTAMI RAZLIChNYKh MESTOROZhDENIY Abstract
No 2 (2006) Articles VLIYaNIE SKARMLIVANIYa KOMBIKORMOV-KONTsENTRATOV, OBOGAShchENNYKh BALANSIRUYuShchIMI MINERAL'NYMI DOBAVKAMI RAZLIChNOGO SOSTAVA, NA PRODUKTIVNOST' BYChKOV Abstract
No 2 (2006) Articles VLIYaNIE BALANSIRUYuShchIKh MINERAL'NYKh DOBAVOK RAZLIChNOGO SOSTAVA NA INTENSIVNOST' I NAPRAVLENNOST' OBMENNYKh PROTsESSOV V ORGANIZME OTKARMLIVAEMYKh BYChKOV Abstract
No 2 (2006) Articles TOKSIKOLOGIChESKAYa OTsENKA TsEOLITSODERZhAShchIKh TUFOV NEKOTORYKh MESTOROZhDENIY ZONY SREDNEGO POVOLZh'Ya Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies