Sazonov, Dmitriy Sergeevich

Issue Section Title Abstract File
Vol 4, No 1 (2019) Articles IZMENENIE STRUKTURY I TVERDOSTI POChVY PO GLUBINE SLEDA TRAKTORA PRI RAZLIChNYKh REZhIMAKh BUKSOVANIYa KOLESNOGO DVIZhITELYa Abstract PDF
(Rus)
Vol 3, No 2 (2018) Articles VLIYaNIE TEKhNOLOGIChESKIKh PARAMETROV PROTsESSA YaRUSNOY OBRABOTKI POChVY NA ENERGETIChESKIE ZATRATY Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 3 (2017) Articles INFLUENCE OF PLOUGH WORKING BODIES KEY PARAMETERS FOR THE QUALITY OF TIERED PLOWING Abstract
Vol 2, No 4 (2017) Articles INFLUENCE OF OLEIC ACID FOR AUTOTRACTOR DIESEL FUEL TRIBOLOGICAL PROPERTIES Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies