Zhuravleva, L A

Issue Section Title Abstract File
No 3 (2006) Articles TEKhNOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI RABOTY ShIROKOZAKhVATNYKh DOZhDEVAL'NYKh MAShIN I PUTI IKh SOVERShENSTVOVANIYa Abstract
No 3 (2006) Articles RAVNOMERNOST' RASPREDELENIYa DOZhDYa PRI VETRE Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies