Rudenko, N R

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2011) Articles Features of AIC Regional Agrarian Sector Management. Abstract
No 2 (2010) Articles The Management Strategy of Regional Agrarian and Industrial Complex. Abstract
No 1 (2006) Articles PROBLEMA USKORENIYa OBORAChIVAEMOSTI TEKUShchIKh AKTIVOV NA SEL'SKOKhOZYaYSTVENNYKh PREDPRIYaTIYaKh Abstract
No 1 (2006) Articles K VOPROSU O RAZVITII RYNKA SREDSTV MATERIAL'NO-TEKhNIChESKOGO OBESPEChENIYa Abstract
No 1 (2006) Articles K VOPROSU O POVYShENIE EFFEKTIVNOSTI FORMIROVANIYa I ISPOL'ZOVANIYaAMORTIZATsIONNOGO FONDA Abstract
No 1 (2006) Articles K VOPROSU O RAZVITII VTORIChNOGO RYNKA SEL'SKOKhOZYaYSTVENNOY TEKhNIKI Abstract
No 1 (2006) Articles SOVERShENSTVOVANIE STRUKTURY UPRAVLENIYa KAK FAKTOR STRATEGIChESKOGO RAZVITIYa AGRARNOY NAUKI V SOVREMENNYKh USLOVIYaKh Abstract
No 1 (2006) Articles K VOPROSU UPRAVLENIYa SOTsIAL'NO-EKONOMIChESKIM RAZVITIEM SEL'SKIKh TERRITORIY SAMARSKOY OBLASTI Abstract
No 1 (2006) Articles NAUChNYE OSNOVY ORGANIZATsII EFFEKTIVNOGO VZAIMODEYSTVIYa NAUKI I PROIZVODSTVA KARTOFELYa Abstract
No 1 (2006) Articles EKONOMIChESKIE ASPEKTY POVYShENIYa EFFEKTIVNOSTI PROIZVODSTVA KARTOFELYa V SOVREMENNYKh USLOVIYaKh KhOZYaYSTVOVANIYa Abstract
No 1 (2006) Articles POVYShENIE EFFEKTIVNOSTI PROIZVODSTVA PRODUKTsII V MYaSNOM PODKOMPLEKSE ZA SChET RAZVITIYa SPETsIALIZIROVANNOGO MYaSNOGO SKOTOVODSTVA Abstract
No 1 (2006) Articles NAPRAVLENIYa POVYShENIYa EFFEKTIVNOSTI PROIZVODSTVA PRODUKTsII MYaSNOGO SKOTOVODSTVA Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies