Karamaev, S V

Issue Section Title Abstract File
No 1 (2012) Articles Organizational and Economic Problems of Cows Productive Longevity. Abstract
No 1 (2012) Articles Structure of Somatic Cells in Cows Milk with Different Kappa-Casein Gene Locus Genotype. Abstract
No 1 (2011) Articles Effect of Feeding Types for Productive Longevity of Cows Abstract
No 1 (2011) Articles Cattle Breed Influence on Formation of Gregarious Hierarchy Abstract
No 1 (2011) Articles Productive longevity of cows depending on hooves shape Abstract
No 1 (2011) Articles Quality of butter fat and technological properties of milk depending on cows breed and season of year Abstract
No 2 (2006) Articles EFFEKTIVNOST' ISPOL'ZOVANIYa GOLShTINSKIKh BYKOV DLYa SOVERShENSTVOVANIYa SKOTA OTEChESTVENNOY SELEKTsII Abstract
No 2 (2006) Articles MOLOChNAYa PRODUKTIVNOST' KOROV BESTUZhEVSKOY I ChERNO-PESTROY POROD V USLOVIYaKh NOVOY TEKhNOLOGII DOENIYa Abstract
No 2 (2006) Articles MOLOChNAYa PRODUKTIVNOST' ChERNO-PESTROGO GOLShTINIZIROVANNOGO SKOTA V ZAVISIMOSTI OT SPOSOBA SODERZhANIYa Abstract
No 2 (2006) Articles VLIYaNIE TEKhNOLOGII SODERZhANIYa NA PRODUKTIVNOE DOLGOLETIE KOROV ChERNO-PESTROY PORODY Abstract
No 2 (2006) Articles ETOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI SKOTA BESTUZhEVSKOY I ChERNO-PESTROY POROD PRI PEREVODE NA BESPRIVYaZNO-BOKSOVOE SODERZhANIE Abstract
No 2 (2006) Articles DINAMIKA MOLOChNOY PRODUKTIVNOSTI GOLShTINIZIROVANNYKh KOROV V TsEKhE RAZDOYa I OSEMENENIYa Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies