Zoteev, V S

Issue Section Title Abstract File
No 1 (2015) Articles FEED BELKOFF-M ADDITIVES EFFICIENCY IN HIGH-YIELDING COWS DIETS Abstract PDF
(Rus)
No 1 (2014) Articles SAFFRON MILK-CAP OIL CAKE FEEDING EFFICIENCY FOR LACTATING GOATS Abstract PDF
(Rus)
No 1 (2012) Articles Extruded Seeds of Flax Oil in Feeding of Calves. Abstract
No 1 (2012) Articles Efficiency of Shivyrtujsk Deposit Zeolitic Tuffs and of the Balashejsk Deposit Flask Use in Feeding Calves. Abstract
No 1 (2011) Articles Zeolite Tuffs in Mixed Fodders for Fattening Pigs Abstract
No 1 (2010) Articles Highly Productive Cows Grain Feeding Combifeeds with Reduced Ratio the Using Efficiency. Abstract
No 1 (2010) Articles Ruminum Digestion Indexes of Lactating Cows at Feeding them by BVMK With Shivyrtuin. Abstract
No 1 (2010) Articles Efficiency of the Use of Shivyrtuina in Composition of BVMK for Lactating Cows. Abstract
No 1 (2010) Articles Efficiency of the Use of Yuca in the Mixed Feeds for Cows. Abstract
No 2 (2006) Articles EFFEKTIVNOST' ISPOL'ZOVANIYa PRIRODNYKh SORBENTOV V RATsIONAKh VYSOKOPRODUKTIVNYKh KOROV Abstract
No 2 (2006) Articles PREMIKSY NA TsEOLITOVOY OSNOVE DLYa VYSOKOPRODUKTIVNYKh KOROV Abstract
No 2 (2006) Articles STARTERNYE KOMBIKORMA DLYa TELYaT S PRIRODNYMI SORBENTAMI - KREMNEZEMISTYM MERGELEM, TREPELOM I KLINOPTILOLITOM Abstract
No 2 (2006) Articles STARTERNYE KOMBIKORMA DLYa TELYaT S SORBENTAMI RAZLIChNYKh MESTOROZhDENIY Abstract
No 2 (2006) Articles VLIYaNIE SKARMLIVANIYa KOMBIKORMOV-KONTsENTRATOV, OBOGAShchENNYKh BALANSIRUYuShchIMI MINERAL'NYMI DOBAVKAMI RAZLIChNOGO SOSTAVA, NA PRODUKTIVNOST' BYChKOV Abstract
No 2 (2006) Articles VLIYaNIE BALANSIRUYuShchIKh MINERAL'NYKh DOBAVOK RAZLIChNOGO SOSTAVA NA INTENSIVNOST' I NAPRAVLENNOST' OBMENNYKh PROTsESSOV V ORGANIZME OTKARMLIVAEMYKh BYChKOV Abstract
No 2 (2006) Articles TOKSIKOLOGIChESKAYa OTsENKA TsEOLITSODERZhAShchIKh TUFOV NEKOTORYKh MESTOROZhDENIY ZONY SREDNEGO POVOLZh'Ya Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies