Order results by:     
Issue Title
Vol 16, No 4 (2016) ANTIOKSIDANTNYE I TsITOPROTEKTORNYE SVOYSTVA RYaDA ANALOGOV ESTROGENOV IN VITRO
Abstract
similar documents
Zorina I.I., Galkina O.V., Eshchenko N.D.
"... АРА in vitro, но в разной степени. Только соединение № 1 в обеих концентрациях достоверно проявляет в ..."
Vol 16, No 4 (2016) MORFOTIPIChESKAYa IZMENChIVOST' BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI V RAZLIChNYKh USLOVIYaKh IN VITRO
Abstract
similar documents
Korol' E.V.
Vol 16, No 4 (2016) MODULYaTsIYa AKTIVNOSTI ANTIBAKTERIAL'NYKh SREDSTV IN VITRO NEKOTORYMI ANTIOKSIDANTAMI
Abstract
similar documents
Miroshnichenko A.G., Perfil'ev V.Y.
"... Enterobacteriaceae - Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae) in vitro под влиянием некоторых АО. Материалы и методы ..."
Vol 18, No 4 (2018) Production of recombinant IGF1 and its action on neuroblastoma cells in vitro
Abstract
similar documents
Ishuk S.A., Bogomolova E.G., Dobrovolskaya O.A., Akhmetshina A.O., Krasnoshchek D.S., Lukovenko A.A., Fedorova E.A., Klyus A.M., Kolmakov N.N., Zherebtsova J.V., Dukhovlinov I.V., Klimov N.A., Simbirtsev A.S.
"... . Рис. 4. Влияние рекомбинантного ИФР-1 на дифференцировку клеток Neuro 2a in vitro: а — клетки Neuro 2a ..."
Vol 17, No 1 (2017) THE INACTIVATION OF THE GENE OF ARGININE DEIMINAZE OF STREPTOCOCCI REDUCES THE DEGREE OF THEIR ANTINEOPLASTIC ACTIVITY IN THE COURSE OF IN VITRO AND IN VIVO EXPERIMENTS
Abstract
similar documents
Suvorova M.A., Kramskaja T.A., Karaseva A.B., Mukhin V.N., Ermolenko E.I., Suvorov A.N.
"... it. In the first group of experiments performed in vitro, the culture of cells of hepatoma of 22a mice was affected ..."
Vol 16, No 4 (2016) VLIYaNIE IONOV TsINKA NA IZMENENIE SOSTAVA LIPIDNYKh RAFTOV MEMBRAN ERITROTsITOV ChELOVEKA IN VITRO
Abstract
similar documents
Garmaza Y.M.
"... концентрациях на эритроциты человека in vitro приводит к 20-30% аккумуляции в них Zn2+, что сопровождалось ..."
Vol 12, No 3 (2012) SOChETANNOE PRIMENENIE IN VITRO FAKTORA NEKROZA OPUKhOLI-α (AL'NORIN) S PROTIVOOPUKhOLEVYMI PREPARATAMI NA KLETOChNYKh LINIYaKh MELANOM
Abstract
similar documents
Bigvava K.A., Zabotina T.N., Borunova A.A., Slavina E.G.
"... СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ IN VITRO ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-α (АЛЬНОРИН) С ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМИ ..."
Vol 16, No 4 (2016) KOMPLEKSNYY IMMUNOGISTOKhIMIChESKIY METOD OTsENKI IZMENENIYa KLETOChNOGO FENOTIPA PRI MODELIROVANII EPITELIO-MEZENKhIMNOGO PEREKhODA IN VITRO
Abstract
similar documents
Tsitrina A.A.
Vol 16, No 4 (2016) MEZhVIDOVYE OSOBENNOSTI AKTIVNOSTI SUKTsINATDEGIDROGENAZY MITOKhONDRIY PEChENI MLEKOPITAYuShchIKh DO I POSLE VOZDEYSTVIYa PROIZVODNYKh 1,3,4-TIADIAZINA V USLOVIYaKh IN VITRO
Abstract
similar documents
Alisultanova N.Z., Vakhnina N.A., Shadrina V.D., Boyko E.R., Sidorova L.P., Chupakhin O.N.
"... производных 1,3,4-тиадиазина в условиях in vitro. Материалы и методы. Объектами исследования являлись ..."
Vol 16, No 4 (2016) EFFEKTY SOMATOTROPINA NA PROSPEKTIVNYE POTENTsII K RAZVITIYu IN VITRO OOTsITOV BOS TAURUS V ZAVISIMOSTI OT IKh FUNKTsIONAL'NOGO STATUSA
Abstract
similar documents
Tatarskaya D.N., Kuz'mina T.I.
"... соматотропина, развитие фолликулов наблюдается лишь до образования антрума [1]. In vitro отмечен положительный ..."
Vol 13, No 3 (2013) ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN THE REAIZATION OF VARIED HOST DEFENSE REACTIONS
Abstract
similar documents
Shamova O.V., Orlov D.S., Kokryakov V.N., Kornerva E.A.
"... -binding activity; some of them are cytotoxic for tumor and normal human cells in vitro, while others ..."
Vol 10, No 1 (2010) The toxic effect of radioactive substrate of HSV1-TK on antigen specific T cells during noninvasive imaging
Abstract
similar documents
Nosov M.A., Anton M., Weber W., Barabanova S.V., Wekerle H., Korneva E.A., Fluegel A.
"... activity ofT cells in vitro and in vivo. Though gamma scanning was not sensitive enough for detection ..."
Vol 14, No 1 (2014) MOLECULAR BASIS OF β2-MICROGLOBULIN AMYLOIDOSIS
Abstract
similar documents
Polyakov D.S., Shavlovsky M.M.
"... , and in present time they the subject of in vivo and in vitro studies. Despite the clinical importance and fairly ..."
Vol 9, No 4 (2009) Superparamagnetic iron nonoparticles: an efficient tool for direct immobilization of dna-vaccines and tumour targeting
Abstract
similar documents
Granov A.M., Evtushenko V.I.
"... and tumor cells. In vitro transcription experiments have revealed functional activity of immobilized DNA ..."
Vol 13, No 2 (2013) COMPLEX OF CERULOPLASMIN AND LACTOFERRIN IN HUMAN LACRIMAL FLUID
Abstract
similar documents
Sokolov A.V., Pulina M.O., Runova O.L., Zakharova E.T., Vasilyev V.B.
"... modeled in vitro or found in blood plasma and breast milk. It is shown that both polycationic molecules ..."
Vol 9, No 4 (2009) Targeted regulation of pathogenic properties in streptococci
Abstract
similar documents
Dmitriev A.V., Rozhdestvenskaya A.S., Zutkis A.A., Totolian A.A.
"... in vitro and in vivo. ..."
Vol 10, No 2 (2010) Bela2-microglobuline amyloidosis: Fibrillogenesis of natural and recombinant human beta2-microglobulines
Abstract
similar documents
Poyakov D.S., Grudinina N.A., Solovyov K.V., Egorov V.V., Sirotkin A.K., Aleinicova T.D., Totolian A.A., Shavlovsky M.M.
"... . Simulation in vitro is required for elucidation of its mechanism and for searching after factors that can ..."
Vol 10, No 3 (2010) Kinetic and thermodynamic analysis of ligand interactions with albumin
Abstract
similar documents
Pshenkina N.N.
"... with bovine serum albumin (BSA) were investigated in vitro by fluorescence quenching method. It was proved ..."
Vol 13, No 4 (2013) INVESTIGATION OF THE ROLE OF SEMAPHORIN 3A IN THE THYMUS AT NORMAL CONDITIONS AND TUMOR GROWTH
Abstract
similar documents
Kisseleva E.P., Lyamina I.V., Tzvirkun S.A., Rutto K.V., Kudryavtsev I.V., Lioudyno V.I.
"... and no Plexin A4 mRNA. Sema 3A revealed its chemorepellent effect towards murine thymocytes in vitro ..."
Vol 16, No 4 (2016) FIBROBLASTY KOZhI ZARODYShEY I IKh UChASTIE V REGENERATsII KOZhNYKh RAN I SKELETNYKh MYShTs
Abstract
similar documents
Sheveleva O.N., Ramazanova S.G., Payushina O.V., Butorina N.N.
"... проведены in vitro эксперименты по оценке содержания МСК в коже 20-суточных зародышей крысы. Была изучена ..."
Vol 16, No 4 (2016) ANALIZ ROSTOVYKh KhARAKTERISTIK VEKTORNYKh VAKTsIN PROTIV RESPIRATORNO-SINTsITIAL'NOGO VIRUSA
Abstract
similar documents
Tretyak T.S., Isakova-Sivak I.N., Koren'kov D.A., Smolonogina T.A., Rudenko L.G.
"... in vitro и in vivo. Материалы и методы исследования. Вирусы. В данной работе изучались свойства трех ..."
Vol 16, No 4 (2016) VZAIMODEYSTVIE TsERULOPLAZMINA S KOMPLEKSOM LAKTOFERRINA I OLEINOVOY KISLOTY
Abstract
similar documents
Sokolov A.V., Vlasenko A.Y., Kostevich V.A., Starikova E.A., Zakharova E.T., Vasil'ev V.B.
"... , церулоплазмином (ЦП), in vivo и in vitro [1, 2]. Для многих белков молока, например альфа-лактальбумина, показано ..."
Vol 16, No 4 (2016) REPRODUKTsIYa VIRUSA GRIPPA A(H1N1)PDM09 V RAZLIChNYKh KLETOChNYKh SISTEMAKh
Abstract
similar documents
Vasil'eva A.D., Danilenko D.M., Konovalova N.I., Petrova P.A., Eropkin M.Y., Zheltukhina A.I., Kornilova E.G.
"... in vitro. Выделение проводилось на культурах клеток животного происхождения ^DCK, Vero) и ..."
Vol 16, No 4 (2016) RAZRABOTKA OSTEOPLASTIChESKIKh MATERIALOV S VYSOKIM POTENTsIALOM BIOINTEGRATsII DLYa USKORENNOY REGENERATsII KOSTNOY TKANI
Abstract
similar documents
Senotov A.S., Fadeeva I.S., Kirsanova P.O., Fadeev R.S., Prosvirin A.A., Fesenko N.I., Lekishvili M.V., Akatov V.S.
"... выявления степени биосовместимости in vitro и эффективности его применения в модели гетеротопической ..."
Vol 16, No 4 (2016) VLIYaNIE TsERULOPLAZMINA, LAKTOFERRINA I IKh KOMPLEKSA NA FUNKTsIONAL'NUYu AKTIVNOST' NEYTROFILOV
Abstract
similar documents
Kozlov S.O., Grudinina N.A., Kudryavtsev I.V., Kostevich V.A., Sokolov A.V.
"... очаге воспаления в условиях in vitro и in vivo показана экспериментально [3, 4]. В рамках настоящей ..."
Vol 16, No 4 (2016) SOMATIChESKIE KLETKI NEONATAL'NOY GONADY MYShI SOKhRANYaYuT SPOSOBNOST' K OBRAZOVANIYu SEMENNYKh KANAL'TsEV POSLE KRATKOVREMENNOGO KUL'TIVIROVANIYa
Abstract
similar documents
Malolina E.A.
"... индуцированных плюрипотентных стволовых клеток в мужские гаметы в условиях культуры (сперматогенез in vitro ..."
Vol 16, No 4 (2016) KRISTALLOSKOPIChESKIY MONITORING EFFEKTIVNOSTI METABOLIChESKOY REABILITATsII, OSUShchESTVLYaEMOY S PRIMENENIEM AKTIVNYKh FORM KISLORODA I AZOTA
Abstract
similar documents
Martusevich A.K., Razumovskiy A.V., Kovaleva L.K., Martusevich A.A.
"... на различных моделях in vitro (образцы крови человека) и in vivo (здоровые и имеющие термическую ..."
Vol 16, No 4 (2016) UKOROChENIE TELOMER I POVREZhDENIE DNK APOPTOTIChESKOY ENDONUKLEAZOY ENDOG PRIVODYaT K ZLOKAChESTVENNOY TRANSFORMATsII CD4+ T KLETOK ChELOVEKA
Abstract
similar documents
Vasina D.A., Zhdanov D.D., Orlova V.S., Sokolov N.N.
"... человека в условиях in vitro. ..."
Vol 14, No 4 (2014) A TRIBUTE TO ELENA KORNEVA, A PIONEER OF NEUROIMMUNE BIOLOGY, ON HER 85 th BIRTHDAY
Abstract
similar documents
Berczi I.
"... -Asp-Gly), and Cortagen (Ala-Glu-Asp-Pro) in vitro activated interleukin-2 mRNA synthesis in spleno ..."
Vol 12, No 4 (2012) PROTIVOOPUKhOLEVYE LIPOSOMY S LIPOFIL'NYMI PROLEKARSTVAMI METOTREKSATA IMELFALANA
Abstract
similar documents
Kuznetsova N.R., Vodovozova E.L.
"... внеклеточными эстеразами крови человека: при инкубации липосом в плазме in vitro при 37° С вплоть до 24 ч ..."
Vol 17, No 4 (2017) RELATIONSHIPS OF ENTEROCOCCI, CANDIDAE AND LACTOBACILLI IN VAGINAL BIOTOPE OF THE WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Abstract
similar documents
Zaslavskaya M.I., Aleksandrova N.A.
"... бактерий подавлять рост кандид in vitro [8, 9]. В то же время известно, что при хронической рецидивирующей ..."
Vol 14, No 4 (2014) VIEWING INTO THE CNS INFLAMMATION
Abstract
similar documents
Kawakami N., Wekerle H.
"... , antigen primed animals, expansion of these cells in vitro as pure cell lines, and, revealing ..."
Vol 16, No 4 (2016) MIKROVYaZKOST' I PEREKISNOE OKISLENIE LIPIDOV PERITONEAL'NYKh MAKROFAGOV POSLE VOZDEYSTVIYa UF-IZLUChENIYa I IZLUChENIYa GAZORAZRYaDNOY PLAZMY
Abstract
similar documents
Arkhipova E.V., Ivanova I.P.
"... in vitro. Объектом исследования являлись перитонеальные макрофаги крыс линии Wistar. Суспензию ..."
Vol 16, No 4 (2016) VYBOR PROMOTORA DLYa ASTROTsITSPETsIFIChESKOY DOSTAVKI GENETIChESKOGO MATERIALA V GOLOVNOY MOZG KRYSY IN VIVO METODOM ELEKTROPORATsII
Abstract
similar documents
Zobova S.N., Molotkov D.A., Khirug L.S.
"... генетического материала в конкретных субпопуляциях клеток как в экспериментах in vitro, так и при создании ..."
Vol 16, No 4 (2016) VLIYaNIE BISFENOLA A NA RAZVITIE ZARODYShEY MYShEY V DVUKh POKOLENIYaKh
Abstract
similar documents
Chan V.C., Noniashvili E.M.
"... , полученными в экспериментах in vitro [5]. В F2 наблюдалась иная зависимость. Среднее количество бластоцист в ..."
Vol 16, No 4 (2016) VLIYaNIE SUPERNATANTOV RAZRUShENNYKh STREPTOCOCCUS PYOGENES NA MIGRATsIONNUYu AKTIVNOST' I STRUKTURU AKTINOVOGO TsITOSKELETA ENDOTELIAL'NYKh KLETOK
Abstract
similar documents
Mammedova D.T., Starikova E.A., Freydlin I.S.
"... эндотелиальных клеток изучали в модели «раны» in vitro. Результаты были обработаны в программе Статистика 5.0 с ..."
Vol 16, No 4 (2016) METOD OPREDELENIYa BIOPLENKI NA OSNOVE FLUORESTsENTsII I IZUChENIE RAZRUShENIYa MATRIKSA BIOPLENKI PARODONTAL'NOGO KARMANA
Abstract
similar documents
Kolchanova N.E., Okulich V.K., Shilin V.E.
"... микробной биопленки S. oralis in vitro, позволяющие стандартизировать формирование и изучение микробных ..."
Vol 10, No 1 (2010) Functional activity of peripheral blood monocytes after mechanical trauma
Abstract
similar documents
Bagnenko S.F., Pivovarova L.P., Rybakina E.G., Malyshev M.E., Ariskina O.B., Osipova I.V., Chikin A.E., Shanin S.N., Kozinets I.A., Chesnokov O.D., Korneva E.A.
"... - активирующих факторов (ЛАФ), представляющих комплекс продуктов активированных in vitro клеток, важнейшими ..."
Vol 15, No 4 (2015) SEARCHING FOR MEANS TO STIMULATE INJURED NERVE REGENERATION USING NOVEL CELL TECHNOLOGIES
Abstract
similar documents
Petrova E.S.
"... после осуществления предварительной направленной дифференцировки данных клеток в условиях in vitro [84 ..."
Vol 18, No 2 (2018) FULLERENECARBOXYLIC ACIDS AND PROSPECTS FOR THEIR USE IN THE CHEMISTRY OF DRUGS
Abstract
similar documents
Litasova E.V., Piotrovskiy L.B.
"... опытах in vitro, так и in vivo они прояв-л ют свойства эффективных антиоксидантов-нейропротекторов [12 ..."
Vol 18, No 3 (2018) Intraportal therapy of autologous bone marrow mononuclear cells in patients on the waiting list for liver transplantation
Abstract
similar documents
Granov D.A., Sheraliev A.R., Gerasimova O.A., Polikarpov A.A.
"... vitro, так in vivo были показаны регенеративные способности мезенхимных и гемопоэтических клеток ..."
Vol 10, No 4 (2010) The role of angiogenic and neuronal factors in the mechanisms of thymic involution in tumor growth
Abstract
similar documents
Kiseleva E.P.
"... IL-4 блокирует днффереи-цировку тимоцитов на раннем этапе их созревания in vitro [36]. Однако каких ..."
Vol 14, No 3 (2014) KhRONIKA
Abstract
similar documents
"... ., Vargvlgyi C., Galgoczy L. In vitro антифунгальная активность эфирных масел против Fusarium spp. выделенных ..."
Vol 17, No 4 (2017) PREPARATION OF ANTIMICROBIAL PEPTIDES FROM THE CULTURE OF LACTOBACILLUS PLANTARUM 8Р-А3 BY USING THE CHROMATOGRAPHIC METHOD ON POLYMERIC HETERO-CELLULAR SORBENT
Abstract
similar documents
Ryabinin G.V.
"... влияния на рост индикаторной культуры в системе in vitro сконцентрированную в 100 раз выбранную активную ..."
Vol 16, No 4 (2016) ANTIGENSPETsIFIChESKIE REAKTsII TUChNYKh KLETOK
Abstract
similar documents
Mamontov A.S., Nazarov P.G., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
"... актуально. Цель работы - изучить реакцию ТК перитонеального экссудата мышей in vitro на IgG-содержащий ..."
Vol 16, No 4 (2016) RAZRABOTKA, SINTEZ I IZUChENIE BIOLOGIChESKOY AKTIVNOSTI PROLIN-BOGATYKh PEPTIDOV SEMEYSTVA BAKTENETsINOV
Abstract
similar documents
Kopeykin P.M., Luk'yanova T.A., Orlov D.S., Mil'man B.L., Artamonov A.Y., Shamova O.V.
"... мкМ. По данным МТТ-теста пептиды АП1 и АП4 оказывали цитотоксическое действие in vitro в отношении ..."
Vol 11, No 2 (2011) Effect of estron and dexamethasone on osteogenous differentiation of multipotent mesenchimal stromal bone marrow cells by means of disbalance in oxidant homeostasis in blood serum of mice
Abstract
similar documents
Shlyakhto E.V., Ivasenko I.N., Dorofeykov V.V., Anisimova L.O., Ivasenko D.A., Barmashova A.A., Maikova A.E.
"... , использование этих стволовых элементов, до трансплантации культивированных in vitro с последующим переносом ..."
Vol 12, No 4 (2012) REKTAL'NAYa FORMA MEDIBOROLA: RAZRABOTKA I STANDARTIZATsIYa
Abstract
similar documents
Shelekhova V.A., Krasnov E.A., Stepanova E.F.
"... суппозиториях осуществлялся в опыте in vitro методом диализа через полупроницаемую мембрану «Купрофан» с ..."
Vol 16, No 4 (2016) VZAIMOSVYaZ' MEZhDU FIZIKO-KhIMIChESKIMI KhARAKTERISTIKAMI I BIOLOGIChESKOY AKTIVNOST'Yu ATsILIROVANNYKh ANALOGOV PEPTIDA 562-572 RETsEPTORA LYuTEINIZIRUYuShchEGO GORMONA
Abstract
similar documents
Shpakova E.A., Sorokoumov V.N., Akent'ev A.V., Derkach K.V., Shpakov A.O.
"... активность как in vitro, так и in vivo, и это необходимо учитывать при разработке их новых мембранно-активных ..."
Vol 12, No 4 (2012) OTsENKA MEKhANIZMOV PROTIVOVOSPALITEL'NOGO DEYSTVIYa PREPARATA AFLOGILEKS, POLUChENNOGO IZ PEChENI TRESKI
Abstract
similar documents
Kryshen' K.L., Rydlovskaya A.V., Gushchin Y.A., Rybakova A.V., Dadali V.A., Makarov V.G.
"... ферментативных систем in vitro показано, что субстанция Афлогилекс является селективным ингибитором ЦОГ2 c IC50 ..."
Vol 17, No 4 (2017) PECULIARITIES OF INTERMICROBIAL RELATIONSHIPS IN THE VAGINAL MICROBIOTA OF INFERTILE WOMEN
Abstract
similar documents
Godovalov A.P., Karpunina T.I., Gushchin M.O.
"... , либо in vitro антагонистического характера связей между ними. С другой стороны, S. haemolyticus и S ..."
Vol 16, No 4 (2016) SOChETANNOE PROTIVOMIKROBNOE DEYSTVIE ANTIMIKROBNYKh PEPTIDOV S PRIMENYaEMYMI V KLINIKE ANTIBIOTIKAMI
Abstract
similar documents
Zharkova M.S., Orlov D.S., Shamova O.V.
"... человека при лекарственной терапии. Цель работы заключалась в изучении совместного действия in vitro АМП ..."
Vol 10, No 4 (2010) Pentraxins in the reactions of innate and aquired immunity, matrix organization, and female fertility
Abstract
similar documents
Nazarov P.G.
"... продукцию CRP при активации фитоге-магглютинином in vitro [1,4, 10, 12, 13, 20]. Клеточная продукция CRP, по ..."
Vol 14, No 4 (2014) SOME FEATURES OF THE STRESS REACTION IN RATS AFTER EXPOSURE TO STRESS AND ADMINISTRATION OF ANTIMICROBIAL PEPTIDE DEFENSIN RATNP-3
Abstract
similar documents
Yankelevich I.A., Aleshina G.M., Kokryakov V.N.
"... -тикостатина 3, в этих опытах in vitro не проявлял заметной кортикостатической активности [17]. Мы впервые ..."
Vol 13, No 3 (2013) INHIBITION OF NEUROINFLAMMATION REDUCES DEGENERATION OF DOPAMINERGIC NEURONS IN THE SUBSTANTIANIGRA INDUCED BY OVEREXPRESSION OF THE RECOMBINANT ALPHASYNUCLEINGENE
Abstract
similar documents
Vezheeva O.A., Sergeeva T.N., Sergeev V.G.
"... продемонстрирова но в экспериментах in vitro [25-27]. В частности, Zhang и соавт. сообщили о том, что ингибирование ..."
Vol 14, No 2 (2014) SHORT-TERM EFFECTS OF COLLOIDAL SILVER ON THE FUNCTION OF HUMAN BLOOD NEUTROPHILS IN VIVO
Abstract
similar documents
Bondarenko I.G., Punivalu M., Eslaminia I.K.
"... ], антипротозойную [5] и антивирусную активность in vitro [6], в том числе способность ингибировать репликацию ВИЧ-1 ..."
Vol 10, No 4 (2010) Neurogenesis and neural stem cells
Abstract
similar documents
Korzhevskii D.E.
"... мозговых структурах присутствуют клетки, которые способны in vitro к воспроизводству себе подобных и к ..."
Vol 17, No 4 (2017) THE NEW GENERATION OF PROBIOTICS
Abstract
similar documents
Melnikov V.G.
"... природе также растут в виде биопленки, нами была предпринята попытка получить in vitro биопленку ..."
Vol 10, No 4 (2010) Modem concept of antimicrobial peptides as molecular factors of the immunity
Abstract
similar documents
Kokryakov V.N., Aleshina G.M., Shamova O.V., Orlov D.S., Andreeva Y.V.
"... условиях in vitro [63, 28]. Необходимо подчеркнуть, что способность пептидов связывать ЛПС в условиях in ..."
Vol 18, No 4 (2018) Mitotic activity of epithelia of ectoand entodermal types in spontaneous and experimental teratomas of mice
Abstract
similar documents
Dyban P.A.
"... данные об особенностях пролиферативных процессов стволовых клеток, преимущественно в условиях in vitro [6 ..."
Vol 13, No 3 (2013) PLATELET AGGREGATION, AND EFFECT OF ANTIOXIDANTS IN ACUTE PANCREATITIS
Abstract
similar documents
Bromberg B.B., Maistrenko N.A., Tulupov A.N., Kiruchuk V.F., Krivolapov D.S., Gul'ko A.M.
"... влияние антиоксидантов на агрегацию тромбоцитов у больных ОП in vitro и обосновать возможность ..."
Vol 13, No 4 (2013) MODELING OF OLIGOMERIZATION AND FIBRILLOGENESIS OF BETA-2 MICROGLOBULIN MUTANT FORMS
Abstract
similar documents
Arteeva I.V., Egorov V.V., Gorshkov A.N., Garmay Y.P., Aleinikova T.D., Shavlovsky M.M.
"... вариант транстиретина Thr119Met способен, по крайней мере in vitro, предотвращать фибриллогенез ..."
Vol 16, No 3 (2016) THE ANTITUMOR EFFECT OF EXPRESSION PLASMID BEARING DUSP9 GENE IN SHR MICE HAVING SOLID EHRLICH CARCINOMA
Abstract
similar documents
Granov A.M., Vershinina S.F., Yakubovich Y.I., Markochev A.B., Yevtushenko V.I.
"... экспериментов in vitro и in vivo проводили с использованием набора Plasmid Maxi Kit (QIAGEN). Функциональность ..."
Vol 19, No 1 (2019) Lactoferrin — an endogenous regulator of the protective functions of the organism
Abstract
similar documents
Aleshina G.M.
"... экспрессию CD40 и секрецию ИЛ-6. Другое исследование in vitro продемонстрировало, что ЛФ способен ..."
Vol 10, No 4 (2010) Ethiology and pathogenesis of amyloidoses: the molecular and genetic basis
Abstract
similar documents
Schavlovsky M.M.
"... in vitro фибриллярные агрегаты, аналогичные тем. которые составляют основу амилоидов [42 ..."
Vol 9, No 2 (2009) Dendritic cells and their role in atherosclerosis
Abstract
similar documents
Bobryshev Y.V., Lord R.A., Nagornev V.A.
"... эксперименте in vitro, активированные незрелые клетки часто называются «пульсированными» дендритными клетками ..."
Vol 10, No 4 (2010) Regulation of gene transcription in group A and В streptococci
Abstract
similar documents
Dmitriev A.V.
"... vitro, так и in vivo и изменяют экспрессию собственных генов таким образом, чтобы адаптироваться и ..."
Vol 9, No 2 (2009) Prevalence of GJB2 gene mutation 35delG among healthy population of Northwest Region of Russia
Abstract
similar documents
Zhuravskiy S.C., Ivanov S.A., Taraskina A.E., Grinchik O.V., Kurus A.A.
"... - носителями дикого типа гена [11]. J. Е. A. Common et al. (2004) in vitro показали, что ассоциированные с ..."
Vol 12, No 4 (2012) RAZRABOTKA NOVOGO DONORA ATTENUATsII DLYa ZhIVOY GRIPPOZNOY ATTENUIROVANNOY VAKTsINY
Abstract
similar documents
Kuznetsova V.A., Isakova-Sivak I.N., Rudenko L.G.
"... холодоадаптированного донора аттенуации 59/1, а также всестороннее изучение его свойств в системе in vitro. Материалы и ..."
Vol 11, No 1 (2011) Asymmetric dimethylarginine content in plasma of ischemic heart disease patients
Abstract
similar documents
Lyadoshchuk V.A., Denisenko A.D.
"... продукции N0 [13]. Помимо этого, имеются указания на способность АДМА вызывать, во всяком случае in vitro ..."
Vol 9, No 1 (2009) Current views about reperfusion injury mechanism in infusion therapy of shock and methods its prevention
Abstract
similar documents
Remizova M.I.
"... цитотоксическое действие in vitro, вряд ли образуются in vivo [51]. Следует учесть также и тот факт, что ..."
Vol 17, No 1 (2017) MEDICAMENTOUS THERAPY OF THE DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY AND THE SPINAL MUSCULAR ATROPHY
Abstract
similar documents
Sokolova M.G., Nikishina O.A., Maretina M.A., Kiselev A.V., Lobzin S.V., Zuev A.A.
"... низкую токсичность в in vitro модели и может проникать через гематоэнцефалический барьер. За последние ..."
Vol 10, No 2 (2010) Recombinant vaccines and probiotics as possible means of protection from streptococcal infections
Abstract
similar documents
Suvorov A.N., Leontjeva L.F., Ermolenko E.I., Grabovskaya K.B., Meringova L.F., Koroleva I.V., Duplik N.V., Gupalova T.V., Korzhueva A.S., Eliseev F.V., Bochkareva A.N., Totolyan A.A.
"... антител были также проанализированы в условиях in vitro (опсонофагоцитарный тест) и in vivo ..."
Vol 15, No 4 (2015) INTERACTION OF CERULOPLASMIN, MYELOPEROXIDASE AND THROMBIN IN SYNOVIAL FLUID OF RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS AND ITS ROLE IN INFLAMMATORY PROCESS
Abstract
similar documents
Sokolov A.V., Kostevich V.A., Zakharova E.T., Acquasaliente L., De Filippis V., Vasyliev V.B.
"... протеолитической деградации связи, соединяющей 5-й и 6-й домены белка. Протеолиз Ср in vitro с применением целого ..."
Vol 17, No 2 (2017) PERSPECTIVE DIRECTION OF USING FLAGELLIN BASED DRUGS
Abstract
similar documents
Sofronov G.A., Murzina E.V., Bolekhan V.N., Veselova O.M., Simbirtsev A.S.
"... соавт. (2004), использовавшие флуоресцентную метку, в опытах in vitro установили, что включение ..."
Vol 10, No 4 (2010) Interleukin-1 and cognitive brain functions
Abstract
similar documents
Zubareva O.E., Klimenko V.M.
"... , проведенных in vitro в культурах клеток, на сегодняшний день существует определенный разрыв между данными о ..."
Vol 10, No 4 (2010) Apolipoprotein A-I in the human monocyte/macrophage cell lines: the expression and the putative functions
Abstract
similar documents
Orlov S.V., Mogilenko D.A., Perevozchikov A.P.
"... клеток [45] и уменьшать активацию нейггрофилов in vitro [27]. Получены данные о том. что АроА-1 может ..."
Vol 10, No 4 (2010) Disturbances in interaction between the immune and neuroendocrine system under stress, chronic fatigue syndrome and the means for their correction
Abstract
similar documents
Rybakina E.G., Shanin S.N., Fomicheva E.E., Kozinets I.A., Filatenkova T.A., Dmitrienko E.V.
"... которых стресс-протективное действие эпиталона и вилона установлено на двух моделях in vitro: реакции ..."
Vol 17, No 1 (2017) VON WILLEBRAND FACTOR OF ENDOTHELIOCYTES OF BLOOD VESSELS AND ITS USE IN THE COURSE OF IMMUNOMORPHOLOGYCAL RESEARCHES
Abstract
similar documents
Korzhevskii D.E., Kirik O.V., Sukhorukova E.G., Alekseeva O.S., Shaydakov E.V.
"... экспериментальны условиях in vitro фВ выделяется при стимуляции эндотелиальных клеток гистамином, тромбином ..."
Vol 16, No 2 (2016) CHARACTERIZATION OF IBA-1-IMMUNOPOSITIVE CELLS IN RAT SPINAL CORD AND GANGLIA
Abstract
similar documents
Kolos E.A., Korzhevskii D.E.
"... спинном мозге, поскольку in vitro они способны выполнять эту функцию [24]. Расположение клеток микроглии ..."
Vol 18, No 1 (2018) EXPERIMENTAL OSTEOARTHRITIS MODELING: FROM SEARCHING OF “GOLD STANDARD” TO PHENOTYPIC PRINCIPLE
Abstract
similar documents
Korochina K.V., Chernysheva T.V., Korochina I.E., Shamaev S.Y.
"... ]). Культивирование хондроцитов in vitro [55, 56] позволяет для клеток хряща создавать условия окружающей среды с ..."
Vol 15, No 4 (2015) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY FOR SELECTING THE OPTIMAL DOSAGES AND REGIMENS OF THE DRUG 6HP, ANINHIBITOR OF REVERSE TRANSCRIPTASE
Abstract
similar documents
Sizova N.V., Lisitsyna Z.N., Petrova L.N., Fadeev K.A., Belyakov N.A.
"... пациента, которая хотя бы достигала ID50 (ID50 - концентрация действующего вещества, которая in vitro ..."
Vol 13, No 2 (2013) HEALTH STATUS AND SOME GENOTYPIC FEATURES OF BA MOTHERS' BORN KIDS
Abstract
similar documents
Vakharlovskaya M.V., Petrova M.A., Lavrova O.V., Ivaschenko T.E., Fedoseev G.B., Jelenina L.A.
"... области TNF-α G-308/A, ассоциированный с повышенной экспрессией гена in vitro [4], а также увеличением ..."
Vol 10, No 1 (2010) Production of sFas, sFasL, TRAIL by placental tissue during normal pregnancies and those complicated by gestosis
Abstract
similar documents
Stepanova O.I., Lesnichija M.V., Klukina M.A., Arzhanova O.N., Selkov S.A., Sokolov D.I.
"... трофобласта экспрессируют FasL и способны вызвать в экспериментальной системе in vitro апоптоз ..."
Vol 15, No 3 (2015) ASTROCYTE MARKER ENZYMES
Abstract
similar documents
Sukhorukova E.G., Guselnikova V.V.
"... in vitro [16]. В литературе появлялись сведения об экспрессии глутаминсинтетазы в некоторых ..."
Vol 18, No 2 (2018) CIRCULATING NEUTROPHIL EXTRACELLULAR TRAPS IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH SUPPURATIVE AND NECROTIC COMPLICATIONS
Abstract
similar documents
Maximov D.I., Basyreva L.Y., Gusev A.A., Vakhrusheva T.V., Yaskevich A.V., Gusev S.A., Ostrovsky E.M., Panasenko O.M., Sergienko V.I.
"... выделенных нейтрофилов генерировать НВЛ in vitro мало соотносится с реальными процессами в крови, поскольку ..."
Vol 16, No 1 (2016) PERSONALIZED MEDICINE - CHEMIST’S POINT OF VIEW
Abstract
similar documents
Piotrovskiy L.B.
"... многом и от его метаболизма. В системе «один пациент - один препарат» можно in vitro оценить ..."
Vol 11, No 3 (2011) Structure of albumin and transport of drugs
Abstract
similar documents
Pshenkina N.N.
"... превышают величины, получаемые обычно в опытах in vitro при оценке фракции свободных лигандов. Так, для ..."
Vol 19, No 1 (2019) Lactoferrin as a promising remedy for metabolic syndrome therapy: from molecular mechanisms to clinical trials
Abstract
similar documents
Elizarova A.Y., Kostevich V.A., Voynova I.V., Sokolov A.V.
"... модифицированных ремнантов хиломикронов поглощалось клетками Купфера in vivo после выдерживания ремнантов in vitro ..."
Vol 13, No 4 (2013) BRAIN'S IMMUNE SYSTEM AND TRAUMATIC BRAIN INJURY: THE MEANS FOR ITS CORRECTION
Abstract
similar documents
Dmitrienko E.V., Akimoto N., Naoe S., Noda M., Rybakina E.G., Korneva E.A.
"... [26]. In vitro астроциты секретируют цитокины, а также ряд биологически активных молекул, обладающих ..."
Vol 10, No 4 (2010) Endothelial cell as a target of bacteria and their components
Abstract
similar documents
Freidlin I.S., Starikova E.A.
"... in vitro [74]. Взаимодействие Clq с рецепторами на поверхности эндотелия приводит к индукции мРНК для ..."
Vol 10, No 4 (2010) Search effective ways solve problem struggle bacterial infectious pathology
Abstract
similar documents
Suvorov A.N.
"... экспериментах in vitro было показано, что привнесение в культуру даже следовых количеств синтетических феромонов ..."
Vol 16, No 2 (2016) THE COMPARISON OF THE PHARMACOLOGICAL ACTIVITY AND SAFETY OF BIS-AMMONIA ADAMANTANE-CONTAINING COMPOUNDS AND THEIR MONOAMMONIA ANALOGUE MEMANTINE
Abstract
similar documents
Gmiro V.E., Serdyuk S.E., Veselkina O.S.
"... диапазоне доз, соответственно, 0,03-1 мг/кг и 0,3-3 мг/кг. В опытах in vitro на срезах гиппокампа крысы была ..."
Vol 9, No 4 (2009) Innovative technologies in prophylaxis, diagnostics and treatment of cardiovascular diseases
Abstract
similar documents
Shlakhto E.V., Tsyrlin V.A., Petrischev N.N., Galagudza M.M., Zverev D.A., Anisimov S.V., Kurapeev D.I., Korolev D.V., Lebedev D.S.
"... синтетических полимеров и действующих в условиях оксидативного стресса in vitro и in vivo. Современный подход к ..."
Vol 9, No 4 (2009) Innovation technology in diagnostics and therapy of tuberculosis
Abstract
similar documents
Zuravlev V.Y., Belyakov M.V., Archakova L.I., Guseva V.N., Vinogradova T.I., Mushkin A.Y., Vasilieva I.N., Vishnevsky B.I., Levashev Y.N., Gordeev S.K.
"... к R in vitro. Изониазид (Н) попадает в бактерию в качестве i про-лекарства, которое не действует ..."
Vol 9, No 2 (2009) Endogenous digitalis-like substances and alcohol dependence
Abstract
similar documents
Kashkin V.A., Zvartau E.E., Bagrov A.Y.
"... синаптосомальных препаратах в экспериментах in vitro [25, 37, 59]. По данным наших исследований, при отмене ..."
Vol 13, No 3 (2013) THE ROLE OF OPIATE RECEPTORS IN THE MECHANISM OF NEUROMODULATION OF ENDOGENIC ANTIBIOTIC DEFENSINE IN THE FROG VESTIBULAR EPITHELIUM
Abstract
similar documents
Ryzhova I.V., Tobias T.V., Andrianov G.N., Nozdrachev A.D.
"... , 19]. В наших предыдущих электрофизиологических экспериментах in vitro в условиях внешней перфузии ..."
Vol 10, No 2 (2010) The influence of different doses of isoniazid at the time of sputum smear conversion among patients with drug-sensitive pulmonary tuberculosis
Abstract
similar documents
Maryandyshev A.O., Andreeva O.A., Perhin D.V., Chichurina E.N., Mironuk O.M., Nikishova E.I.
"... ]. In vitro доказано, что под влиянием одного лишь изониазида или рифампицина количество микобактерий ..."
Vol 11, No 2 (2011) Adipokines in pathogenesis of atherogenic dyslipidemia in metabolic syndrome
Abstract
similar documents
Tanyanskiy D.A., Firova E.M., Shatilina L.V., Denisenko A.D.
"... достоверность либо утратиться. Адипонектин подавляет секрецию апоВ гепатоцитами in vitro [20,23] и таким путем ..."
Vol 14, No 1 (2014) CLINICAL EFFICACY OF RHEOLYTIC THROMBECTOMY IN PATIENTS WITH ACUTE ARTERIAL OCCLUSIONS
Abstract
similar documents
Dudanov I.P., Zelenin V.V., Cheremisin V.M.
"... данного прибора in vitro на четырех- и десятидневных тромбах человека. Разрушение тромбов наблюдалось в 99 ..."
1 - 100 of 115 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)