Copyright (c) 2019 Osipova G.L., Osipova V.V., Rvacheva A.V., Terekhov D.V., Sinitsyn E.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.