Copyright (c) 2018 Andreychenko S.A., Bychinin M.V., Klypa T.V., Ivanov Y.V., Sazonov D.V., Dyminov R.M., Shablovskiy O.R.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.