Copyright (c) 2017 Perepechay V.A., Spitsyn I.M., Vasilyev O.N., Kogan M.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.