Copyright (c) 2016 Kogan E.A., Solomakhina M.A., Askolskaya S.I., Popov Y.V., Kozachenko A.V., Fayzullina N.M., Kekeeva T.V., Shikeeva A.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.