Copyright (c) 2016 Kashtanova D.A., Tkacheva O.N., Egshatyan L.V., Plokhova E.V., Popenko A.S., Tyakht A.V., Alexeev D.G., Kotovskaya Y.V., Boytsov S.А.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.