Copyright (c) 2013 Strakhovskaya M.G., Belenikina N.S., Nikitina V.V., Kovalenko S.Y., Kovalenko I.B., Averyanov A.V., Rubin A.B., Galochkina T.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.