Copyright (c) 2013 Bryukhovetskiy I.S., Bryukhovetskiy A.S., Mischenko P.V., Merkulov I.A., Khotimchenko Y.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.