Copyright (c) 2017 Chumakova O.S., Isaeva M.Y., Abushenko M.I., Vorobieva M.V., Guseinova L.E., Gasanova R.R., Speshilov G.I., Nikitin A.G., Averyanov A.V., Zateyshchikov D.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.