Alekhin, M N

Issue Section Title Abstract File
Vol 1, No 2 (2010) Articles ZNAChENIE STRESS-EKhOKARDIOGRAFII S DOBUTAMINOM V DOOPERATsIONNOY OTsENKE RISKA KARDIAL'NYKh OSLOZhNENIY U BOL'NYKh S ATEROSKLEROZOM AORTY I MAGISTRAL'NYKh ARTERIY Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies