Copyright (c) 2017 Mozgovaya L.A., Kosolapova E.Y., Zadorina I.I., Mozgovaya S.V., Fokina N.B., Rochev V.P., Gavrilenko M.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.