Copyright (c) 2017 Zaigrova N.K., Uryasev O.M., Shakhanov A.V., Tverdova L.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.