Cite item

ORGANIChESKAYa EREKTIL'NAYa DISFUNKTsIYa U MUZhChIN MOLODOGO I SREDNEGO VOZRASTA

  
Shestaev A.Y., Kushnirenko N.P., Rassvetaev A.V., et al. ORGANIChESKAYa EREKTIL'NAYa DISFUNKTsIYa U MUZhChIN MOLODOGO I SREDNEGO VOZRASTA // Urology reports (St. - Petersburg). - 2017. - Vol. 7. - N. 1S. - P. 126-127.