Order results by:     
Issue Title
Vol 7 (2017): Special issue OB\"EMNAYa NAVIGATsIYa V DIAGNOSTIKE ONKOUROLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY, COVMEShchENNAYa (FUSION) UZI/MRT-BIOPSIYa V VYYaVLENII RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kakheli M.A., Komyakov B.K., Burulev A.L., Gorelov A.I., Popov S.V., Shchukin V.L.
"... простатэктомии. Мы выполнили совмещенную Fusion-биопсию предстательной железы 52 мужчинам в возрасте от 46 до 79 ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty transperineal'noy mul'tifokal'noy biopsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Malyshev E.V., Malyshev V.A., Fetyukov A.I., Kovchur P.I., Kovchur O.I., Tsitsyura A.P.
"... опухолей у мужчин старше 50 лет, уступая только раку легкого. Мультифокальная биопсия предстательной железы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Patomorfologicheskie osobennosti adenokartsinomy prostaty po dannym saturatsionnoy promezhnostnoy biopsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov R.V., Nosov A.K., Petrov S.B., Reva S.A., Kharchenko V.
"... ) сатурационная биопсия предстательной железы промежностным доступом (СБП-ПЖ) выполнена 44 пациентам. Биопсия ..."
Vol 7, No 1 (2017) The use of doppler ultrasound for differential diagnosis of prostate diseases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurnakov A.M., Borovets S.Y., Al-Shukri S.K.
"... предстательной железы у пациентов, имеющих показания к биопсии простаты. Проведено обследование 121 пациента ..."
Vol 2, No 4 (2012) Diagnostics and staging of prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Aloyan K.A., Matveyev A.V.
"... методов диагностики рака предстательной железы и способов клинического стадирования в соответствии с ..."
Vol 3, No 1 (2013) Prostate cancer diagnosis and staging errors
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... рака предстательной железы, приводятся сведения о современных высокотехнологичных методах стадирования ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPTIMIZATsIYa BIOPSII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY S UChETOM DANNYKh DOPLEROMETRIChESKOGO ISSLEDOVANIYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurnakov A.M., Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K.
"... Введение. Недостатки стандартной мультифокальной биопсии предстательной железы под ультразвуковым ..."
Vol 9, No 1S (2019) Nemedikamentoznaya korrektsiya prostaticheskogo bolevogo sindroma posle mul'tifokal'noy biopsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Petrova V.V., Konyashkina S.Y., Boriskin A.G., Yakovlev V.D., Amdiy R.E.
"... , биопсия предстательной железы остается наиболее точным, клинически и юридически обоснованным методом ..."
Vol 5, No 1 (2015) Modern techniques for recurrent prostate cancer imaging and perspective of their development
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... В данном обзоре рассматриваются современные методы визуализации рецидивов рака предстательной ..."
Vol 6, No 1 (2016) Prognosis of prostate cancer using color doppler ultrasonography
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Kurnakov A.M., Borovets S.Y.
"... наличие рака предстательной железы (РПЖ) и показаниями к мультифокальной биопсии предстательной железы ..."
Vol 7 (2017): Special issue KRIOABLATsIYa - EFFEKTIVNYY METOD LEChENIYa RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Vasil'ev A.O., Shiryaev A.A., Pushkar' D.Y.
"... Введение. Первая криоаблация предстательной железы (ПЖ) с использованием оборудования для ..."
Vol 6, No 3 (2016) Diagnostic value of prostate-specific antigen according to age patients
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ponkratov S.V., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... В статье представлены данные по эпидемиологии рака предстательной железы, высокая ..."
Vol 7 (2017): Special issue RANNIE OSLOZhNENIYa RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII, SVYaZANNYE S METODAMI DERIVATsII MOChI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kirichenko O.A.
"...   паци- ентов и  Pirads V  — 21  пациент. Совмещенная Fusion-биопсия включала 2–4  прицельных биоптата ..."
Vol 7, No 2 (2017) The infertility overcoming in men with retrograde ejaculation and anejaculation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Zasseev R.D.
"... биопсиях органов мошонки — ПЕСА/ТЕСА. Предложен алгоритм диагностической и лечебной тактики у бесплодных ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rol' opredeleniya urovnya ustoychivykh izoform prostatspetsificheskogo antigena i rascheta indeksa zdorov'ya prostaty v ranney diagnostike raka predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Yakovlev V.D., Yakovenko A.A.
"... заключения по данным мультифокальной пункционной биопсии предстательной железы. При этом положительная ..."
Vol 8, No 3 (2018) Prognostic significance of the evaluation of expression of the gene PCA3 in urine in patients with localized prostate cancer and histomorphological changes in the peritumoral zone
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Bova P.S.
"... у больных с локализованным раком предстательной железы (РПЖ) и сочетанными гистоморфологическими ..."
Vol 2, No 1 (2012) Prostate cancer: some aspects of epidemiology, etiology and carcinogenesis for prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) является медленно, но прогрессивно развивающимся заболеванием ..."
Vol 7 (2017): Special issue ISPOL'ZOVANIe 320-SREZOVOY PERFUZIONNOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V VIZUALIZATsII LOKALIZOVANNOGO RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy N.V., Rozengauz E.V., Shkol'nik M.I., Nesterov D.V.
"... Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является актуальной проблемой в урологии и онкологии. В ..."
Vol 2, No 2 (2012) Novel immunohistochemical markers in early diagnostics of prostate cancer (review)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ribalov M.A., Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... предстательной железе. Очаги с патологическими метаболическими процессами (на ПЭТ) здесь могут сопоставляться с ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kliniko-ekhograficheskie osobennosti tuberkuleza predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khakimov M.A., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M.
"... группах больных не обнаружены. При биопсии у 6 пациентов с туберкулезом предстательной железы только у 1 ..."
Vol 7 (2017): Special issue K PATOGENEZU RETsIDIVNOGO VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"... выполнили совмещенную Fusion- биопсию предстательной железы 52  муж- ..."
Vol 5, No 4 (2015) Inhibitors of 5-α-reductase in the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Iziev M.M.
"... предстательной железы ингибиторами 5-α-редуктазы. Приведены данные о показаниях к применению этих препаратов и ..."
Vol 7 (2017): Special issue MORFOLOGIChESKIE IZMENENIYa V PREDSTATEL'NOY ZhELEZE PRI KhRONIChESKOM BAKTERIAL'NOM PROSTATITE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V.
"... Морфологические исследования ткани предстательной железы выполнены у 127 больных хроническим ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vozmozhnosti immunogistokhimicheskikh issledovaniy pri morfologicheskoy verifikatsii bolezney predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kornienko Y.V., Al'-Shukri S.K., Rybakova M.G., Borovets S.Y., Botina A.V., Rybalov M.A.
"... скрининговых программ и новых лабораторных диагностических маркеров, более половины случаев рака предстательной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' mul'tiparametricheskoy magnitno-rezonansnoy tomografii v diagnostike raka predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Chalkova E.V., Amosov V.I.
"... Цель исследования - определить роль мультипараметрической МРТ в диагностике рака предстательной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vliyanie zakrytiya epitsistostomy na vyzhivaemost' bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sidorova S.A., Shkol'nik M.I., Lebedinets A.A., Zharinov G.M.
"... Проблема ведения больных раком предстательной железы (РПЖ) с эпицистостомой (ЭЦС) остаётся ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechebno-diagnosticheskiy algoritm primeneniya ingibitorov 5α-reduktazy u bol'nykh s podozreniem na rak predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Grishin M.A.
"... выявления рака предстательной железы (РПЖ) обязательно исследуется уровень простатического специфического ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty lecheniya bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy pri pomoshchi vysokodoznoy brakhiterapii v kachestve monoterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov S.N., Kanaev S.V., Novikov R.V., Il'in N.D.
"... реализуются в полной мере, является рак предстательной железы (РПЖ), что обусловлено радиобиологическими ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE VNUTRIORGANNOGO KROVOTOKA V PREDSTATEL'NOY ZhELEZE U BOL'NYKh DGPZh NA FONE LEChENIYa DUTASTERIDOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Iziev M.M.
"... Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее ..."
Vol 2, No 4 (2012) Evaluating the effectiveness of Tranexam by transurethral resection of the prostate in patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Lukichev G.B., Nevirovich Y.S., Kuzmin I.V., Ignashov Y.A.
"... предстательной железы. Больным 1-й группы (n = 121) назначали транексам, содержащий инактиватор фибринолиза ..."
Vol 7, No 3 (2017) Evaluation of blood flow in prostate in patients with chronic bacterial prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Nashivochnikova N.A.
"... результаты свидетельствуют о нарушениях кровоснабжения предстательной железы, которые зависят не от ..."
Vol 9, No 1S (2019) Znachenie mul'tifokal'noy biopsii v diagnostike porazheniy mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Parpieva N.N., Abdurakhmonov D.K., Khakimov M.A., Khalilov S.M., Alizhonov S.K.
"... исследования. Эндоскопический метод, дополненный биопсией, является ведущим в диагностике заболеваний мочевого ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' [-2]proPSA I INDEKSA ZDOROV'Ya PROSTATY V DIAGNOSTIKE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY U BOL'NYKh S UROVNEM PSA MENEE 4 NG/ML
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yakovlev V.D., Al'-Shukri A.S., Rybalov M.A., Borovets S.Y., Boriskin A.G., Nevirovich E.S.
"... мультифокальную 12-точечную пункционную биопсию предстательной железы. На основании результатов биопсии все ..."
Vol 2, No 3 (2012) PROSTAGUT-FORTE IN BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA THERAPY: IS PATHOGENIC APPROACH?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V., Al-Shukri S.H.
"... уменьшился на 48,4 %. Достоверного изменения размеров предстательной железы и уровня ПСА в процессе лечения ..."
Vol 3, No 4 (2013) Experience of using of Sonirid Duo in treatment of patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Tkachuk I.N.
"... предстательной железы, количество остаточной мочи в мочевом пузыре после акта мочеиспускания и уровня ПСА ..."
Vol 7, No 3 (2017) The use of prostatic peptides in the treatment of prostate diseases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Tatarinceva M.B.
"... В статье освещены возможности клинического применения биорегуляторных пептидов предстательной ..."
Vol 9, No 1 (2019) Surgical treatment of benign prostatic hyperplasia: the past and the present
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mustafaev A.T., Kyzlasov P.S., Dianov M.P., Martov A.G., Ergakov D.V., Sevryukov F.A.
"... В статье представлена история лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы с эпохи ..."
Vol 3, No 2 (2013) The experience of 100 robotic assisted operations in da Vinci complex inSt.-Petersburg: resection of kidney,nephrectomy, prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Mosoyan M.S., Semenov D.Y., Tiktinskiy N.O., Danilin V.N., Mamsurov M.E., Ilin D.M.
"... опыт выполнения 100 робот-ассистированных вмешательств на почке и предстательной железе. Пациенты и ..."
Vol 8, No 3 (2018) Psychological mechanisms in the formation of attitude toward the disease among patients with prostate cancer after radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vagaytseva M.V., Karavaeva T.A., Vasileva A.V., Chulkova V.A., Nosov A.K.
"... «рак предстательной железы» к своему заболеванию при проведении радикального хирургического лечения ..."
Vol 3, No 4 (2013) Photosensitizer in diagnostic and treatment of oncourological diseses
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V., Kuzmin I.V.
"... , предстательной железы, почки. ..."
Vol 2, No 3 (2012) Diagnosis of bladder outletobstruction based on results of standard urological examination patients with benign prostatichyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... ) у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) на основе общепринятых методик ..."
Vol 7, No 3 (2017) Urodynamic condition of lower urinary tract in patients with a benign prostatic hyperplasia who use dutasteride
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Iziev M.M., Al-Shukri A.S., Tkachuk V.N.
"... доброкачественной гиперплазией предстательной железы при их лечении дутастеридом как во время приема препарата, так ..."
Vol 9, No 1S (2019) Profilaktika oslozhneniy posle transuretral'noy rezektsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Soluyanov M.Y., Smagin M.A., Shumkov O.A., Nimaev V.V.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - одно из самых часто ..."
Vol 5, No 1 (2015) Mesto dutasterida v lechenii bol'nykh dobrokachestvennoy giperplaziey predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Iziev M.M.
"... С 2005 года в России при лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kombinirovannaya bipolyarnaya khirurgiya v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Kurenkov A.V., Gaziev A.K.
"... предстательной железы остается трансуретральная резекция, однако вероятность возникновения кровотечения, ТУР ..."
Vol 7, No 4 (2017) The state of prostate hemodynamics in patients with myophascial pain syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Belova A.N., Nashivochnikova N.A.
"... Целью исследования стало изучение состояния кровотока в предстательной железе у 59 мужчин с ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIChINY OSLOZhNENIY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY U ZhITELEY REGIONA ROSSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Dudarev V.A., Koshmelev A.A.
"... Введение. Гиперплазия предстательной железы (ГПЖ), как одна из причин нарушения качества ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt embolizatsii prostaticheskikh arteriy v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorelov D.S., Gadzhiev N.K., Ovcharenko D.V., Ivanov A.O., Radomskiy Y.A., Mishchenko A.A., Movsisyan A.T., Petrov S.B.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - одно из самых ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vypolnenie transuretral'noy bipolyarnoy enukleatsii predstatel'noy zhelezy u patsientov pozhilogo vozrasta
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Burlaka O.O., Peshekhonov K.S.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является частой причиной ..."
Vol 7 (2017): Special issue BOLEVOY SIMPTOM V KLINIKE KhRONIChESKOGO BAKTERIAL'NOGO PROSTATITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Vorob'eva A.S.
"... ткани предстательной железы при операции ТУР или биопсии простаты, а также при раке предстательной ..."
Vol 2, No 2 (2012) Evaluation of the lower urinary tract dysfunction at patients with unsatisfactory results operative treatment benign prostatic hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы: проведено ..."
Vol 8, No 1 (2018) Diagnosis and treatment of lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Burlaka O.O., Aleksandrov M.S., Vydryn P.S.
"... гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) с симптомами нижних мочевых путей и эректильной дисфункцией (ЭД ..."
Vol 7, No 4 (2017) Morphologic features of benign prostatic hyperplasia depending on the size of intravesical prostatic protrusion
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Krivoborodov G.G., Raksha A.P., Efremov N.S., Bolotov A.D., Sotnikova T.N.
"... Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) характеризуется наличием ..."
Vol 7 (2017): Special issue PREDIKTORY REZUL'TATIVNOSTI TESE (SOZDANIE ALGORITMA «DEREVO REShENIY»)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Toropov V.A., Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K.
"... Введение. Биопсия яичка показана во всех случаях азооспермии, то есть как при необструктивной (НОА ..."
Vol 8, No 3 (2018) Functional and early oncological results in 2D vs 3D laparoscopic prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Bogomolov O.A., Shkolnik M.I., Belov A.D., Sidorova S.A., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y., Emirgaev Z.K.
"... 3D-лапароскопической простатэктомии у больных локализованным раком предстательной железы ..."
Vol 2, No 4 (2012) THE PROGNOSTIC VALUE OF IMPAIREDDETRUSOR CONTRACTILITY ATTHE OPERATIVE TREATMENT OF THE PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). При этом отсутствует единая точка ..."
Vol 2, No 1 (2012) Relation between urodynamic indexes and kidneys function in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Al-Shukri S.K.
"... , отражающими функцию почек у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и ..."
Vol 5, No 1 (2015) Molekulyarnye mekhanizmy razvitiya biokhimicheskogo retsidiva posle prostatektomii pri rake predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kogan M.I., Chibichyan M.B., Chernogubova E.A.
"... раке предстательной железы (РПЖ). Определение активности калликреина и ангиотензин-превращающего ..."
Vol 5, No 1 (2015) Striktury uretry u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy kak prichina inkontinentsii. Opyt lazernoy uretrotomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shkol'nik M.I., Lebedinets A.A., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y.
"... Одним из часто встречающихся осложнений лечения рака предстательной железы (РПЖ) являются стриктуры ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya «ANDRO-PRO» u bol'nykh s dobrokachestvennoygiperplaziey predstatel'noy zhelezy i khronicheskim prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bat'ko A.B.
"... ), содержащей необходимые элементы для нормализации функционального состояния предстательной железы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Simptomy nizhnikh mochevykh putey i snizhenie sokratimosti detruzora u bol'nykh dobrokachestvennoy giperplaziey predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... детрузора у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы. Для ..."
Vol 5, No 1 (2015) Prichiny sokhraneniya rasstroystv mocheispuskaniya posle operativnogo lecheniya dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Giorgobiani T.G., Amdiy R.E.
"... лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы. Проведено ..."
Vol 5, No 4 (2015) The treatment of acute and chronic prostatitis in experiment by peptides of the prostate gland
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorbachev A.G., Tyurin A.G.
"... Лечение острого и хронического простатита пептидным препаратом из предстательной железы в ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' SNIZhENIYa PRODUKTsII TESTOSTERONA U STAREYuShchIKh MUZhChIN V PATOGENEZE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pecherskiy A.V.
"... После трансформации эпителиальных клеток предстательной железы в процессе их дифференцировки из ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE KOPULYaTIVNOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh TRANSURETRAL'NYE I ENDOVIDEOKhIRURGIChESKIE VMEShATEL'STVA PO POVODU DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Malevich S.M., Sushina I.V., Kyzlasov P.S., Grin' E.A.
"... предстательной железы (АПЖ), эндовидеохирургической аденомэктомии (ЭВХ АЭ) на состояние копулятивной функции у ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV LEChENIYa ADENOMY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY SVYShE 100 SM3
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Malevich S.M., Sushina I.V., Grin' E.A., Zhuravskiy D.A.
"... была выполнена лапароскопическая аденомэктомия (n = 90), а также лазерная энуклеация предстательной ..."
Vol 7 (2017): Special issue DIAGNOSTIKA I LEChENIE EREKTIL'NOY DISFUNKTsII U BOL'NYKh DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZIEY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Koren'kov D.G., Fesenko V.N.
"... гиперплаЗией предСТаТельной ЖелеЗы © С.Н. Калинина, Д.Г. Кореньков, В.Н. Фесенко ФГБОУ ВО «Северо-Западный ..."
Vol 7 (2017): Special issue RASSTROYSTVA MOChEISPUSKANIYa U BOL'NYKh S NEUDOVLETVORITEL'NYMI REZUL'TATAMI KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Giorgobiani T.G., Amdiy R.E.
"... Введение. После хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOGISTOKhIMIChESKOE OBOSNOVANIE SROKOV FALLOPROTEZIROVANIYa PATsIENTAM, PERENESShIM KhIRURGIChESKOE LEChENIE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Paklina O.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Kazhera A.A., Setdikova G.R.
"... соответствующие поражения предстательной железы составляют 6 %. «Золотым стандартом» лечения РПЖ является ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnostika, prichiny i lechenie rasstroystv mocheispuskaniya posle transuretral'noy rezektsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... Введение. После трансуретральной резекции предстательной железы (ТУРП) по поводу доброкачественной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vliyanie transuretral'nykh i laparoskopicheskikh (endovideokhirurgicheskikh) metodov operativnoy korrektsii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy na sostoyanie kopulyativnoy funktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Grin' E.A., Malevich S.M., Sushina I.V.
"... (трансуретральных и лапароскопических) доброкачественной гиперплазии предстательной железы на состояние копулятивной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' lipidosterol'nogo ekstrakta Serenoa Repens v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy i simptomov nizhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E.
"... предстательной железы (ДГПЖ) и симптомов нижних мочевых путей (СНМП). Экстракты Serenoa repens оказывают ..."
Vol 9, No 1S (2019) Funktsional'nye rezul'taty radikal'noy prostatektomii u patsientov s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Zharinov G.M., Bogomolov O.A.
"... Местнораспространенный рак предстательной железы (МРРПЖ) - злокачественное новообразование ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vzaimosvyaz' vospalitel'nykh proyavleniy i morfofunktsional'nykh izmeneniy predstatel'noy zhelezy u patsientov s khronicheskim prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gurbanov A.S., Shevyrin A.A., Akhmedov M.N., Bakhshyly S.R.
"... предстательной железе и морфофункциональных изменений ее ткани при хроническом простатите. Материалы и методы ..."
Vol 9, No 1S (2019) Klinicheskiy retsidiv u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy posle radikal'noy prostatektomii: diagnostika i lechenie
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Petrov S.B.
"... методом лечения рака предстательной железы (РПЖ) высокого и очень высокого риска. Тем не менее частота ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt vypolneniya robotassistirovannoy radikal'noy prostatektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... установлен гистологический диагноз аденокарцинома предстательной железы, сумма баллов по Глисону 5-9. Для ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTDALENNYE REZUL'TATY LEChENIYa VITAPROSTOM-PLYuS BOL'NYKh KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Borovets S.Y.
"... способностью антибактериальных препаратов проникать в очаг воспаления в предстательной железе. Причину этого ..."
Vol 5, No 2 (2015) The results of a 10-year efficacy study of proteolytic enzymes in patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Tkachuk I.N., Sternin Y.I.
"... восстанавливает кровообращение в предстательной железе, улучшает ее функцию и способствует у большинства больных ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kombinatsiya vysokomoshchnostnoy brakhiterapii i distantsionnoy radioterapii u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy gruppy vysokogo riska s porazheniem semennykh puzyr'kov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solodkiy V.A., Pavlov A.Y., Tsybul'skiy A.D., Dzidzariya A.G., Kravtsov I.B.
"... раком предстательной железы группы высокого риска, имеет высокий уровень эффективности, зачастую ..."
Vol 5, No 1 (2015) Chastota vstrechaemosti adenokartsinomy prostaty v parauretral'noy zone
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov R.V., Nosov A.K., Petrov S.B., Reva S.A., Kharchenko E.V.
"... сатурационной биопсии предстательной железы, выполненной промежностным доступом. Материалы и методы. С июля 2012 ..."
Vol 9, No 1S (2019) Analiz bezretsidivnoy vyzhivaemosti bol'nykh rakompredstatel'noy zhelezy nizkogo i promezhutochnogo riskov progressirovaniya posle brakhiterapii mikroistochnikami I-125
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solodkiy V.A., Pavlov A.Y., Tsybul'skiy A.D., Kravtsov I.B., Fastovets S.V.
"... ) применяется в качестве лечения локализованного рака предстательной железы и признана многими руководствами как ..."
Vol 9, No 1S (2019) Ispol'zovanie pozitronno-emissionnoy tomografii s 11C-kholinom i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza u bol'nykh s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) считается одной из самых серьезных медицинских проблем среди ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnosticheskaya tsennost' pozitronno-emissionnoy tomografii s galliem-68-PSMA i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza bol'nykh s rakom predstatel'noy zhelezy gruppy vysokogo riska
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) считается одной из наиболее актуальных проблем онкологии на ..."
Vol 9, No 1S (2019) Bezopasnaya i tochnaya embolizatsiya. Ispol'zovanie ploskodetektornoy komp'yuternoy tomografii pri embolizatsii arteriy prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vintskovskiy S.G., Khotchenkov M.V., Uchvatkin G.V.
"... биопсия предстательной железы, подтвердившая доброкачественный процесс в предстательной железе. Средний ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nash opyt khirurgicheskogo lecheniya raka pochki, oslozhnennogo opukholevoy venoznoy invaziey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Zamyatnin S.A., Tsygankov A.V., Salsanov A.T.
"... мультифокальной пунк- ционной биопсии предстательной железы. При этом положительная предсказательная ценность ..."
Vol 7 (2017): Special issue REGIONARNAYa KhIMIOTERAPIYa - PREIMUShchESTVA V LEChENII BOL'NYKh INVAZIVNYM RAKOM MOChEVOGO PUZYRYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Timofeev D.A., Odintsova M.V., Shkol'nik M.I., Korovina Y.V., Lisitsyn I.Y.
"... биопсии, взятой при цистоскопии и по операционному материалу. Результаты. Для изучения эффективности ..."
Vol 7 (2017): Special issue ANATOMIChESKIE I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI PROVEDENIYa MIKROKhIRURGIChESKOY VARIKOTsELEKTOMII IZ PODPAKhOVOGO DOSTUPA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kulikov S.N., Kurenkov A.V.
"... лишь при наличии адекватного X10–25 оптического увеличения. опТимиЗациЯ БиопСии предСТаТельной ЖелеЗы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt robot-assistirovannoy rezektsii pochki i nefrektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... гистологический диагноз аденокарцинома предстательной железы, сумма баллов по Глисону 5–9. Для выполнения ..."
Vol 5, No 1 (2015) Mesto proteoliticheskikh enzimov v kompleksnom lechenii bol'nykh khronicheskim bakterial'nym prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al'-Shukri A.S., Tkachuk I.N., Sternin Y.I.
"... сначала определили концентрацию офлоксацина в ткани предстательной железы, полученной путем ..."
Vol 7 (2017): Special issue DEMENTsIYa. ChTO DOLZhEN ZNAT' UROLOG?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunova E.S., Kostin A.A., Darenkov S.P.
"... предстательной железы: 1-я группа (81  че- ловек)  — трансректальная мультифокальная биопсия простаты с ..."
Vol 7 (2017): Special issue ENDOPROTEZIROVANIE YaIChKA V PODROSTKOVOY ANDROLOGII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shchedrov D.N.
"... длительно протекаю- щий хронический воспалительный процесс в  предстательной железе вносит определен- ный ..."
Vol 6, No 4 (2016) The results of 12-year study of the efficacy of Vitaprostin patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Borovets S.Y.
"... лечения. Оказалось, что витапрост значительно улучшает внутриорганный кровоток в предстательной железе и ..."
Vol 3, No 2 (2013) The vesicular seminal secretion diagnostic value at chronic prostatitis in case of experimental research on the small laboratory animals
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Gorbachev A.G., Knyazkin I.V., Borovets S.Y., Tyurin A.G., Rybalov M.A.
"... микроскопических изменений в предстательной железе при остром и хроническом простатите оценивались в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Effektivnost' dispansernogo obsledovaniya i dinamicheskogo nablyudeniya v ranney diagnostike onkourologicheskikh zabolevaniy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Surikov V.N.
"... крови на уровень ПСА и ТРУЗИ предстательной железы. Пациенты с повышенным уровнем ПСА крови ..."
Vol 6, No 1 (2016) Efficiency of physiotherapy treatment of chronic bacterial prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokov A.I., Zabelin M.V., Kyzlasov P.S.
"... симптоматики, бактериологического исследования секрета предстательной железы, ультразвукового исследования ..."
Vol 2, No 2 (2012) Pathogenesis and prophylaxis of chronic prostatitis (clinical and experimental study)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Gorbachev A.G., Borovets S.Y., Tiurin A.G., Knyazkin I.V.
"... микроскопическое исследования предстательной железы. Клиническая часть нашего исследования включала оценку ..."
Vol 3, No 3 (2013) The quality of life assessment after radical prostatectomy with usage of MEB questionnaire 13.1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Nevirovich Y.S., Al-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... Проведена оценка качества жизни 180 больных раком предстательной железы, перенесших радикальную ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROSTATOTROPNYY EFFEKT BETAMIDA V MODELI ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA U KRYS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nizomov S.A., Zhukova N.A., Sorokina I.V.
"... (после аденомы предстательной железы и рака простаты) у лиц старше 50 лет. Эпидемиологические ..."
Vol 5, No 1 (2015) Metodika komp'yuternoy khromoendoskopii v diagnostike papillyarnykh obrazovaniy mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solomatnikov I.A., Martov A.G.
"... необходимости, выполнить биопсию, удаление опухоли или аблацию подозрительных участков. Различная способность ..."
Vol 2, No 1 (2012) Carcinoma in situ of the urinary bladder
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Batmaev D.B.
"... том числе и в верхних мочевых путях, мочеиспускательном канале и протоках предстательной железы [15 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vozmozhnosti intrakavernoznoy terapii u bol'nykh s erektil'noy disfunktsiey i patologiey serdechnoy deyatel'nosti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Kurinov A.N., Konorov A.A., Pavlov V.V., Turgunov B.T., D'yakonov V.G., Gushchin S.G., Kiselev E.A.
"... в ткани предстательной же- лезы, полученной путем трансректальной биопсии, через 2 часа после ..."
Vol 5, No 4 (2015) Laparoscopic nerve-sparing cystoprostatectomy with intracorporeal orthotopic sigmoid neobladder formation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Zaharenko A.A., Al-Shukri A.S., Nevirovich Y.S., Dubinskiy V.Y., Potapova M.K.
"... ,3 мм, с неровными контурами. Предстательная железа и семенные пузырьки визуализируются нечетко из-за ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' ENDOTELIAL'NOY DISFUNKTsII V GENEZE KhRONIChESKOGO BAKTERIAL'NOGO PROSTATITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Solov'ev A.S., Ryzhkov A.I., Shormanova N.S.
"... -доплерографию сосудов предстательной железы, анализировали выраженность эректильной дисфункции (МИЭФ-5 ..."
Vol 7 (2017): Special issue ZABOLEVAEMOST' NASELENIYa SANKT-PETERBURGA BOLEZNYaMI MOChEVOY SISTEMY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Resenchuk A.V., Shapiro K.I.
"... заболевания предстательной железы, составляющие 8,1 и 11,4 0/000 соответственно. В Российской Федерации ..."
Vol 9, No 1S (2019) Pokazateli gomeostaza sistemnogo i organnogo urovney pri khronicheskom abakterial'nom prostatite IIIB kategorii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... предстательной железе. При этом одна из ключевых ролей принадлежит взаимодействующим между собой ..."
Vol 8, No 2 (2018) Arteryovenous conflicts in men with urological pathology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... семеннике, без вовлечения в патологический процесс предстательной железы; 2) варикоцеле в сочетании с ..."
Vol 5, No 1 (2015) Robot-assistirovannaya radikal'naya prostatektomiya. Opyt pervykh 100 operatsiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Aboyan I.A., Pakus S.M., Grachev S.V., Berezin K.V.
"... методов хирургического лечения локализованного рака предстательной железы. В нескольких многоцентровых ..."
Vol 9, No 1S (2019) Oslozhneniya robot-assistirovannoy radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rakul S.A., Eloev R.A., Skiba M.O.
"... предстательной железы основным методом остается робот-ассистированная радикальная простатэктомия (РобРПЭ). Как и ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' URETRAL'NOGO KATETERA V RAZVITII KATETER-ASSOTsIIROVANNOY INFEKTsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Pushkar' D.Y.
"... установлен в связи с острой задержкой мочи (ОЗМ) на фоне гиперплазии предстательной железы, у 10 пациентов с ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANIZATsIYa UROLOGIChESKOY POMOShchI NASELENIYu SANKT-PETERBURGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shapiro K.I., Resenchuk A.V.
"... почек, другими болезнями почки и мочеточника, 15,3 % - болезнями предстательной железы, 3,4 % - больные ..."
Vol 7 (2017): Special issue POSLEOPERATsIONNYY PERIOD ROBOT-ASSISTIROVANNOY RADIKAL'NOY PROSTATEKTOMII: TEChENIE I FAKTORY PROGNOZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Rasner P.I., Sukhikh S.O., Kotenko D.V., Shiryaev A.A., Pushkar' D.Y.
"... Введение. В структуре общей заболеваемости злокачественными новообразованиями рак предстательной ..."
Vol 7 (2017): Special issue KLINIChESKOE PRIMENENIE UL'TRAZVUKOVOGO DATChIKA C TREKhMERNOY SISTEMOY VIZUALIZATsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Sukhikh S.O., Glybin P.P., Alekseev A.E., Alekseeva E., Pushkar' D.Y.
"... простатэктомии, выполнен сравнительный анализ УЗ-картин, полученных при гистосканировании предстательной железы ..."
Vol 9, No 1S (2019) Laparoskopicheskaya chrespuzyrnaya adenomektomiya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Tkachuk I.N.
"... доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Появление новых видов источников энергии позволяет ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOSSTANOVLENIE SEKSUAL'NOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh RADIKAL'NUYu PROSTATEKTOMIYu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Pomeshkin E.V., Shamin M.V., Sergeev V.P., Pogosyan R.R.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) - наиболее распространенное злокачественное новообразование в ..."
Vol 8, No 4 (2018) Treatment of spermatologic disorders and oxidative stress after reproductively significant diseases caused by sexually transmitted infection
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Korenkov D.G., Fesenko V.N.
"... кровотока в предстательной железе и яичках. В контрольной группе, в которой проводили монотерапию АндроДозом ..."
Vol 7, No 1 (2017) Microsurgical testicular sperm extraction (MicroTESE)in patients with non-obstructive azoospermia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurenkov A.V., Kulikov S.N.
"... — тонкоигольной аспирационной биопсии (TEFNA), традиционной открытой биопсии (conventional TESE ..."
Vol 8, No 3 (2018) Pathogenetic treatment of patients with chronic bacterial prostatitis and accompanying neurological pathology: our experience
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Belova A.N.
"... предстательной железы происходит уже после двух-трехнедельного курса антибиотикотерапии [2], клинические ..."
Vol 5, No 4 (2015) The effect of low-intensity laser radiation on semen parameters in patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Kuzmin I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... его причиной [9-12]. В связи с тем что предстательная железа продуцирует семенную жидкости ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE MOChEPOLOVOGO VENOZNOGO SPLETENIYa U PATsIENTOV S VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"... венозные системы полового члена, предстательной железы (ПЖ), семенных пузырьков, яичек, семенных канатиков ..."
Vol 7 (2017): Special issue UROLOGIChESKAYa PATOLOGIYa U PATsIENTOV S TRAVMATIChESKOY BOLEZN'Yu SPINNOGO MOZGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Palatkin P.P., Filatov E.V.
"... муЖчин в паТогенеЗе рака предСТаТельной ЖелеЗы © А.В. Печерский ФГБОУ ВО «Северо-Западный ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sravnitel'naya effektivnost' razlichnykh α-adrenoblokatorov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Dianov M.P.
"... Современная терапия гиперплазии предстательной железы является одной из динамично развивающихся ..."
Vol 5, No 1 (2015) Predoperatsionnaya embolizatsiya sosudov pri khiruricheskom lechenii DGPZh
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Ryzhkov V.K., Karev A.V.
"... кисетного шва на капсулу аденомы предстательной железы. Учитывая вышеизложенное, было принято решение о ..."
Vol 9, No 1S (2019) Urologicheskaya pomoshch' lyudyam pozhilogo vozrasta s razlichnoy patologiey mocheispuskaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G.
"... урологу по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а основная урологическая ..."
Vol 7, No 2 (2017) Pavel Naumovich Pevzner(k 80-letiyu so dnya rozhdeniya)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... «Шторц» для эндоскопической хирургии заболеваний уретры, предстательной железы и мочевого пузыря и ..."
Vol 7, No 2 (2017) Current approaches to the diagnostic of bladder pain syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Ignashov Y.A., Kuzmin I.V.
"... периферической нервной системы, общий и бактериологический анализы мочи, цистоскопию, биопсию стенки мочевого ..."
Vol 5, No 1 (2015) Botulinoterapiya kak metod vybora v lechenii gipersensornogo mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Romikh V.V., Zakharchenko A.V., Arkhireev A.S.
"... ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы © Р. Э. Амдий, Т. Г. Гиоргобиани Кафедра урологии ГБОУ ..."
Vol 7 (2017): Special issue INDEKS ZDOROV'Ya PROSTATY (PHI)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Pushkar' D.Y., Vasil'ev A.O., Gordienko N.G., Ryabko E.N., Blanshet J.-., Ruzhanskaya A.V., Mazov N.V., Evgina S.A.
"... Введение. Являясь предиктором наличия рака предстательной железы (РПЖ), индекс здоровья простаты ..."
Vol 9, No 1 (2019) Modern possibilities of organ-preserving treatment of patients with muscle-invasive bladder cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.J., Dilenok I.N., Dzhemilev T.R.
"... лимфатических узлов и окружающих структур (матка или предстательная железа) с деривацией мочи [1]. Ближайшие и ..."
Vol 5, No 2 (2015) For diagnostics and treatment of overactive bladder in male
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy S.O., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... инфравезикальной обструкцией (ИВО): гиперплазия и рак предстательной железы, склеротические изменения на фоне ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vozmozhnosti mikrovolnovoy ablyatsii opukholi pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solodkiy V.A., Pavlov A.Y., Dzidzariya A.G., Kravtsov I.B., Fastovets S.V.
"... последовательности: под местной анестезией пункционная биопсия образования почки под УЗ-навигацией, установка иглы ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sostoyanie lokal'nogo i sistemnogo gomeostaza v razlichnykh modelyakh khronicheskogo abakterial'nogo prostatita
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... брали кровь и удаляли предстательную железу, из ткани которой изготавливали гомогенат. Эти субстраты ..."
Vol 9, No 1S (2019) Chastota vyyavleniya onkozabolevaniy mochepolovoy sistemy vo ftiziourologicheskom statsionare
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tillyashaykhov M.N., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M., Alizhonov S.K., Salimov O.A.
"... , мочевого пузыря, предстательной железы и яичка). Диагноз был верифицирован на основании лучевых ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya pri laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevtsov I.V., Shkol'nik M.I., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y.
"... ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы КАК ПРИЧИНА ИНКоНТИНЕНцИИ. оПыТ ЛАзЕРНой УРЕТРоТомИИ © М. И. Школьник, А. А. Лебединец ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kafedra i klinika urologii pervogo sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. akad. I. P. Pavlova: vchera, segodnya, zavtra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... аденомой предстательной железы он в пятидесятые годы прошлого века обосновал показания к одномоментной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Otdalennye rezul'taty zameshcheniya mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Fadeev V.A., Savashinskiy Y.S., Kas'yanenko S.S.
"... . КомБИНИРоВАННАя БИПоЛяРНАя ХИРУРГИя В ЛЕЧЕНИИ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИИ ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы © Б. К ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIMENENIE PARANEFROSTOMIChESKOY INFIL'TRATsII RASTVOROM MESTNOGO ANESTETIKA DLYa SNIZhENIYa BOLEVOGO SINDROMA POSLE PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Obidnyak V.M., Gadzhiev N.K.
"... предстательной железы. Назначение препаратов тестостерона с  подбором индивидуальной дозы (соответ- ствующей ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEYROPROTEKTIVNAYa TERAPIYa KhRONIChESKOGO ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA IIIB KATEGORII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Los' M.S., Solov'ev A.S.
"... - судов предстательной железы, анализирова- ли выраженность эректильной дисфункции (МИЭФ-5), оценивали ..."
Vol 7 (2017): Special issue NARUShENIYa URODINAMIKI U PATsIENTOV S NEOTsISTISOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fadeev V.A., Sergeev A.V., Savashinskiy Y.S., Kas'yanenko S.S., Ul'yanov A.Y.
"... ,1%) мужчин. У мужчин в качестве причин следует выделить гиперплазию предстательной железы (после ..."
Vol 7 (2017): Special issue ISSLEDOVANIE ASPEKTOV EKSPERIMENTAL'NOY KRIOKhIRURGII S TsEL'Yu POVYShENIYa ONKOLOGIChESKOY EFFEKTIVNOSTI PROVODIMOY PROTsEDURY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sukhikh S.O., Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Pushkarev A.V., Tsyganov D.I., Pushkar' D.Y.
"... процедуры и значительно снизить риск развития рецидива рака предстательной железы. ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOZMOZhNOSTI ANTIOKSIDANTNOY TERAPII KhRONIChESKOGO ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA IIIB KATEGORII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... обследования была исключена воспалительная патология предстательной железы (табл. 1). Для объективизации ..."
Vol 5, No 1 (2015) Tselesoobraznost' otsenki mocheispuskaniya pered operatsiey u bol'nykh khirurgicheskogo profilya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dundyakov A.A., Shevyrin A.A.
"... уровня мочевины и креатинина), определение уровня ПСА, УЗИ с определением объема предстательной железы и ..."
Vol 7, No 3 (2017) Peyroni’s disease which imitated the large stone of urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kazarov R.L., Korol E.I., Merkulov D.V., Vasil’ev A.V., Al-Shukri A.S.
"... пальпируется безболезненная предстательная железа небольших размеров, плотноэластичной консистенции, срединная ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kombinirovannye rentgenokhirurgicheskie operatsii v lechenii venogennoy erektil'noy disfunktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... ) варикозное расширение вен предстательной железы II-III степени (максимальный диаметр вен простатического ..."
Vol 9, No 1S (2019) Nozokomial'nye infektsii v urologicheskom statsionare
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Spiridonova A.A., Morzavina O.V., Krasnova M.V., Usubov S.S., Mishchenko A.A., Belokon' N.O., Sozdanov P.V., Konyashkina S.Y., Arnautov A.V., Zaytsev A.S.
"... ,4 %) человек. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы диагностирована у 89 (12,5 %), рак ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty lecheniya detey s dvustoronney i abdominal'noy formami retentsii gonad
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kartashev V.N., Rumyantseva G.N., Yusufov A.A., Kuznetsov V.N.
"... , трансабдоминальное УЗИ предстательной железы. Хирургическое лечение пациентов обеих групп осуществлялось в ..."
Vol 6, No 4 (2016) Urinary dysfunction in Parkinson’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmina S.V., Dobroskok A.M., Kuzmin I.V.
"... признаков увеличения предстательной железы. У 67 % пациентов наблюдали изолированную гиперактивность ..."
Vol 2, No 1 (2012) The history of foundation and development of Saint-Petersburg society of urologists named after S. P. Fyodorov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N.
"... общество уделяло лечению больных аденомой предстательной железы. Уже на первом научном заседании общества 6 ..."
Vol 7 (2017): Special issue EKSTRAKTsIYa VNUTRENNEGO MOChETOChNIKOVOGO STENTA U ZhENShchIN POD UL'TRAZVUKOVYM KONTROLEM POSLE BEZDRENAZhNOY PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... доБрокачеСТвенной гиперплаЗии предСТаТельной ЖелеЗы © Т.Г. Гиоргобиани, Р.Э. Амдий ФГБОУ ВО «Первый Санкт ..."
Vol 7 (2017): Special issue SLUChAY TRAVMATIChESKOGO POVREZhDENIYa POChKI S OPUKhOL'Yu VIL'MSA U REBENKA 7 LET
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnin E.V., Osipov A.I., Lifanova M.V., Krasil'nikov D.E., Belogurova M.B., Silkov V.B.
"... к неправильному выбору оперативного доступа и невыполнению биопсии регионарных лимфатических узлов ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya u bol'nykh lokalizovannym rakom pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Prokhorov D.G., Shkol'nik M.I., Belov A.D., Andabekov T.T., Timofeev D.A.
"... отмечена стабилизация процесса на протяжении 3 лет наблюдения. Повторная биопсия почки в зоне РЧ ..."
Vol 2, No 2 (2012) Early and late complications of radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Kuzmin I.V., Boriskin A.G.
"... простатэктомия (РПЭ) является одним из ведущих методов лечения локализо- ванных форм рака предстательной железы ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEKOTORYE OSOBENNOSTI LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI VOENNOSLUZhAShchIKh LETNOGO SOSTAVA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rodin D.B., Royuk R.V., Borisenko G.G., Garilevich B.A., Volkov A.N., Semenov A.A., Kasaikin A.V.
"... 1000 жителей. У взрос- лых и  лиц пенсионного возраста выделены заболевания предстательной железы ..."
Vol 7 (2017): Special issue ZAVISIT LI STEPEN' FRAGMENTATsII DNK SPERMATOZOIDOV OT POKAZATELEY SPERMOGRAMMY I MAR-TESTA?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K., Osetnik V.K.
"... в  связи с  острой задержкой мочи (ОЗМ) на фоне ги- перплазии предстательной железы, у 10  паци ..."
Vol 7 (2017): Special issue OSOBENNOSTI MIKROBNOY FLORY V MOChEVYVODYaShchIKh PUTYaKh U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vlasov V.V., Krupin V.N., Pochtin D.P., Strel'tsova O.S.
"... предстательной железы пациентов с  ве- рифицированным диагнозом рака простаты. Всем пациентам исследование ..."
Vol 7, No 1 (2017) To the 110th anniversary of the first urological society in Russia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N.
"... , мочевого пузыря и предстательной железы, были открыты самостоятельные урологические клиники, а урология ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sovremennye podkhody k lecheniyu erektil'noy disfunktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneev I.A.
"... предстательной железы. Уденафил относится к препаратом длительного действия. При отсутствии эффекта от препаратов ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya laparolifta pri laparoskopicheskoy radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... прооперированно 67 пациентов с морфологически верифицированным раком предстательной железы (РПЖ) в возрасте 62 ..."
Vol 7, No 4 (2017) Peculiarities of clinical course of urolithiasis in patients of elderly and senile age
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Agenosov M.P., Kagan O.F., Kheyfets V.K.
"... путей и болезней предстательной железы [1]. В 2012 г. в РФ абсолютное число зарегистрированных пациентов ..."
Vol 9, No 1S (2019) Terapiya nederzhaniya mochi posle radikal'noy prostatektomii ekstrakorporal'noy magnitnoy stimulyatsiey myshts tazovogo dna
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Krotova N.O., Moskaleva Y.S., Kvichidze L.G., Parkhomenko A.S., Giorgobiani T.G.
"... сохранялось недержание мочи. У всех пациентов была низкая или промежуточная группа риска рака предстательной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnosticheskaya znachimost' issledovaniya mikroflory eyakulyata u bol'nykh khronicheskim bakterial'nym prostatitom metodom PCR-RT «Androflor»
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borovets S.Y.
"... годы в развитии дисбиоза мочеполовых органов, в том числе предстательной железы, отмечают существенное ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANY LIMFOIDNOY SISTEMY PRI EKSPERIMENTAL'NOM KANTsEROGENEZE PROSTATY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lomshakov A.A., Astashov V.V., Borodin Y.I., Kozlov V.I., Antsyreva Y.A., Kazakov O.V.
"... опухолевом росте в предстательной железе. Цель работы. Изучение особенностей структурной организации ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOTERAPIYa V KOMPLEKSNOM LEChENII BOL'NYKh KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Surikov V.N.
"... симптомов NIH-CPSI, исследование анализа секрета предстательной железы (СПЖ) или 3-й порции мочи с их ..."
Vol 5, No 3 (2015) Proshloe, nastoyashchee i budushchee urologii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Kuzmin I.V.
"... лекций были мочекаменная болезнь, камнесечение, нагноительные процессы в почках, опухоли предстательной ..."
Vol 6, No 4 (2016) Electrical stimulation of the pelvic floor in the treatment of patients with urinary incontinence after radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Ananiy I.A., Amdiy R.E., Kuzmin I.V.
"... Введение Рак предстательной железы (РП) является одним из наиболее распространенных ..."
Vol 7 (2017): Special issue ULUChShENIE REZUL'TATOV LEChENIYa BOL'NYKh RAKOM MOChEVOGO PUZYRYa PUTEM PRIMENENIYa VNUTRIARTERIAL'NOY KhIMIOTERAPII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Timofeev D.A., Odintsova M.V., Shkol'nik M.I., Polekhin A.S., Bogomolov O.A., Lisitsyn I.Y.
"... и  значительно снизить риск раз- вития рецидива рака предстательной железы. В статью вошли ..."
Vol 7, No 1 (2017) Analysis of uronefrological diseases of adult population in Arkhangelsk region in 2005-2014
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tsyganova O.A., Bokovoy S.P., Balanda R.V.
"... мочеточника, почечной недостаточности, мочекаменной болезни, болезням предстательной железы, мужскому ..."
Vol 8, No 1 (2018) Сlinical justification of laser therapy efficiency of men’s infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskvin S.V., Borovets S.J., Toropov V.A.
"... ). Варьирование частотой излучения в зависимости от активности воспалительного процесса в предстательной железе ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrostomiya u bol'nykh rakom mochevogopuzyrya i prostaty s sindromom verkhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belov A.D., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y., Kharitonov M.V.
"... . моЛЕКУЛяРНыЕ мЕХАНИзмы РАзВИТИя БИоХИмИЧЕСКоГо РЕцИДИВА ПоСЛЕ ПРоСТАТЭКТомИИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы ..."
Vol 7 (2017): Special issue BALL'NAYa OTsENKA REZUL'TATOV DIURETIChESKOY PIELOSONOGRAFII U DETEY GRUDNOGO I RANNEGO VOZRASTA S GIDRONEFROZOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khvatynets N.A., Rostovskaya V.V., Matyushina K.M.
"... предстательной железы, 3,4 %  — больные с почечной недостаточностью. На все остальные заболевания пришлось лишь ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sovremennyy podkhod k lecheniyu nefroblastomy u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shats L.I., Belogurova M.B.
"... облучения. Биопсия ЛУ показана абсолютно во всех случаях для адекватного стадирования. Обязательно проводят ..."
Vol 3, No 1 (2013) Urodynamic diagnosis of bladderoutlet obstruction in men
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V., Al-Shukri A.S., Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГП). Для многих урологов понятия ДГП и ИВО являются синонимами ..."
Vol 9, No 1 (2019) The role of inhibin B in the regulation of spermatogenesis and its clinical significance in male infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lihonosov N.P., Ajub A.H., Babenko A.J., Borovets S.Y.
"... выполняют биопсию яичка для выяснения причины нарушения сперматогенеза: тестикулярная патология или ..."
Vol 5, No 1 (2015) Urologicheskaya pomoshch' lyudyam pozhilogo vozrasta s razlichnoy patologiey mocheispuskaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G.
"... урологу по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а основная урологическая ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' nizkointensivnoy lazernoy terapii pri korrektsii sekretornoy patozoospermii u muzhchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Potapova M.K., Borovets S.Y., Baykalov N.I.
"... предстательной железы, УЗИ органов мошонки в режиме ЦДК. Оценку результатов спермограммы проводили в соответствии ..."
Vol 9, No 1S (2019) Minimal'no invazivnaya khirurgiya v lechenii oligometastaticheskogo raka prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Berkut M.V., Petrov S.B.
"... ) в лечении пациентов с первичным олигометастатическим раком предстательной железы (омРПЖ) (Stevens D ..."
Vol 9, No 1S (2019) Endotelial'naya disfunktsiya u patsientov urologicheskogo profilya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Kulikov S.V., Solov'ev A.S., Shormanova N.S., Mozhaev I.I.
"... микроциркуляции и ишемия предстательной железы закономерно приводят к низкой биодоступности антибактериальных ..."
Vol 9, No 1S (2019) Otsenka effektivnosti ispol'zovaniya α-lipoevoy kisloty u bol'nykh s khronicheskim abakterial'nym prostatitom IIIb kategorii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... периферическая кровь и секрет предстательной железы. При этом оценивали цитокиновый и оксидативный статус. Для ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' sakharnogo diabeta v patogeneze raka mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Ivanov N.V.
"... , колоректальный рак, яичники, предстательную, поджелудочную и молочную железы, почку, пищевод, желудок ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' endoskopicheskikh issledovaniy v diagnostike tuberkuleza mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khakimov M.A., Abdurakhmonov D.K., Nabiev S.R., Khalilov S.M.
"... , что цистоскопия и биопсия слизистой оболочки являются наиболее важными в ранней диагностике ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kliniko-rentngenologicheskie patterny u bol'nykh pochechno-kletochnym rakom v protsesse bioterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rozengauz E.V., Molchanov O.E., Shkol'nik M.I.
"... наблюдения. Повторная биопсия почки в зоне РЧ- воздействия пациентам не производилась. Выводы. На основании ..."
Vol 5, No 1 (2015) Osobennosti narusheniy venoznoy gemodinamiki u patsientov s simptomaticheskim pravostoronnim nefroptozom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Malyshev E.V., Malyshev V.A.
"... хронического отторжения и активным пиелонеф- ритом трансплантата, является биопсия. оСоБЕННоСТИ НАРУШЕНИй ..."
Vol 4, No 1 (2014) Penile cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Ananiy I.A.
"... исследование, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию), так и инвазивные (биопсия ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATIVNOST' DISTANTsIONNOY UDARNO-VOLNOVOY LITOTRIPSII MOChEVYKh KONKREMENTOV U PATsIENTOV S MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevyrin A.A.
"... предстательной железе  — 15,1 %). 12,9 % операций выполнены с применением высоких медицинских технологий ..."
Vol 2, No 2 (2012) The history of Urology in St.-Petersburg
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk l.N.
"... процессы в почках, опухоли предстательной железы, опухоли яичек, стриктуры уретры и т. д. Его лекции всегда ..."
Vol 5, No 4 (2015) The study of the anatomy of the urogenital system. From antiquity to the our days
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fedorov D.A., Mokazhanova N.N., Kuzmin I.V.
"... обратно в мочеточник. Руфус Эфесский (I-II вв. н. э.) был первым, кто описал предстательную железу, дав ей ..."
Vol 6, No 1 (2016) Lower urinary tract symptoms in male population of the Russian Federation North-Western Region: analysis of population study results
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Alexeeva T.A., Al-Shukri S.H., Pushkar D.Y.
"... за счет доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), так как дизурия может быть ..."
Vol 7, No 3 (2017) Neurological aspects of diagnosis and treatment of chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Makhmudov Y.Y., Makhmudova L.A., Krupin A.V., Troshin V.D.
"... клиническими проявлениями заболевания. Так, показано, что уровень лейкоцитов в секрете предстательной железы ..."
Vol 3, No 2 (2013) The diagnostics of the superficialtransitional cell bladder carcinoma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A.
"... прогрессирования резидуальной опухоли [9, 10]. Показаниями к рандомизированной биопсии при РМП являются подозрение ..."
Vol 6, No 1 (2016) Violation of spermatogenesis and outcomesof assisted reproductive technologies in various forms of hypogonadism
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Toropov V.A.
"... использованием сперматозоидов, полученных при биопсии яичка, которые в отдельных случаях обнаруживают у больных с ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya fotodinamicheskoy terapii v kombinirovannom lechenii poverkhnostnogo raka mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... биопсией мочевого пузыря. Всем пациентам цистоскопия проводилась один раз в 3 месяца в течение 1 года ..."
Vol 5, No 1 (2015) Profilaktika razvitiya raka mochevogo puzyrya u bol'nykh mochepolovym shistosomozom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Kolmakov A.Y.
"... ), цистоскопию с биопсией подозрительных участков слизистой. При выраженных пролиферативных изменениях уротелия ..."
Vol 5, No 1 (2015) Ureteropieloskopiya na fone pochechnoy koliki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Lyublinskaya A.A.
"... . Диагностированы 1 опухоль мочеточника, 1 опухоль лоханки, 1 туберкулезный уретерит (+биопсия), 6 стриктур ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kliniko-morfologicheskie sopostavleniya u bol'nykh s peresazhennoy pochkoy i retsidivom terminal'noy stadii khronicheskoy pochechnoy nedostatochnosti, perenesshikh transplantatektomiyu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lubennikov A.E., Trushkin R.N., Stolyarevich E.S.
"... , является биопсия. ..."
Vol 5, No 3 (2015) Reconstructive surgery of the long urethral strictures in patients with penile sclerotic lichen
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solichov D.N., Gafurov A.G., Rizoev H.H.
"... крови, бактериологическое исследование мочи и секрета предстательной железы, анализы на инфекции ..."
Vol 2, No 2 (2012) Substitute urethroplasty using free oral mucosa grafts in treatment of long strictures of anterior urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Perekalin P.V., Korneyev I.A., Ilin D.M.
"... обращения ему была выполнена трансуретральная резекция предстательной железы по поводу ее доброкачественной ..."
Vol 3, No 3 (2013) The experience of contact laser lithotripsy in treatment of patients with urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Ryvkin A.Y., Budylev S.A., Selivanov A.N., Gorbachev M.I.
"... ниже камня, доброкачественной гиперплазии предстательной железы в связи с высоким риском развития ..."
Vol 7, No 2 (2017) Azoospermia after testosterone gel treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Zasseev R.D.
"... гиперплазии и рака предстательной железы [5, 6], увеличили число сторонников расширения показаний к ..."
Vol 8, No 4 (2018) Minimally invasive treatment of complications after laparoscopic partial nephrectomy in solitary kidney
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Emirgaev Z.K., Bogomolov O.A., Shkolnik M.I., Prokhorov D.G., Polehin A.S.
"... новообразований мочеполовой системы после опухолей предстательной железы и мочевого пузыря [1]. Особую сложность ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sravnenie otkrytykh operatsiy pri opukholyakh pochki iz mezhmyshechnogo abdominal'no-torakal'nogo mini dostupa i laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Lushina P.S., Dzhalilov I.B., Mamizhev E.M., Samartseva E.E., Petrov S.B.
"... предстательную железу и семенные пузырьки, составляла 110–180 Гр. Длительность наблюде- ния варьировала от 2 до ..."
1 - 200 of 229 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)