Order results by:     
Issue Title
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S PRIMENENIEM SETKI-OGRANIChITELYa, PREDOTVRAShchAYuShchEY MIGRATsIYu FRAGMENTOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... перкутанной нефролитотомии (ПНЛ). Материалы и методы. В период с 2015 по 2016 г. в работу было включено 32 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannoe lechenie korallovidnogo nefrolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O.
"... , множественными и коралловидными камнями почек является перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ). При коралловидных ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrolitotripsiya pod ul'trazvukovym kontrolem
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O.
"... Введение. Важным этапом ПНЛ несомненно является создание перкутанного доступа в чашечно-лоханочную ..."
Vol 7 (2017): Special issue PERKUTANNOE LEChENIE KORALLOVIDNOGO NEFROLITIAZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O., Zaikin A.Y.
"... при данной патологии, перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) является основным способом хирургического ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE INFEKTsIONNYKh OSLOZhNENIY PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O., Zaikin A.Y.
"... Введение. Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) остается основным методом хирургического удаления ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRILOZhENIE DLYa SMARTFONA KAK INSTRUMENT EFFEKTIVNOY METAFILAKTIKI KAMNEOBRAZOVANIYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... -ограничителя на эффективность и продол- жительность перкутанной нефролитотомии (ПНЛ). Материалы и  методы. В ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE EFFEKTIVNOSTI PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S POMOShch'Yu OTsENOChNOY SISTEMY ACS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Bayramov K.N., Grigor'ev V.E., Brovkin S.S., Tagirov N.S., Korol' V.D., Petrov S.B.
"... перкутанной нефролитотомии (ПНЛ). Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 138 пациентов ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vypolnenie Second-Look perkutannoy nefrolitotripsii v rannem posleoperatsionnom periode bez anestezii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Gorelov D.S., Ivanov A.O., Proyda T.D., Petrov S.B.
"... перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ). Одним из ключевых критериев оценки эффективности является SFR (Stone Free ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA DLITEL'NOSTI I EFFEKTIVNOSTI MINI-PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S MODELIROVANIEM POLOZhENIYa KOZhUKhA I ISPOL'ZOVANIYa «PRIEMA BERNULLI»
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Bayramov K.N., Grigor'ev V.E., Brovkin S.S., Tagirov N.S., Korol' V.D., Petrov S.B.
"... Stonе Frее во время мини-перкутанной нефролитотомии (мини-ПНЛ). Материалы и методы. С 2015 по 2016 г ..."
Vol 9, No 1S (2019) Analiz rezul'tatov perkutannoy nefrolitolapaksii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Savel'ev M.V., Buzinov D.R., Bokovoy S.P., Bud'ko M.V.
"... лечения камней почек размером 2 см и более является перкутанная нефролитолапаксия (ПНЛЛ). Несмотря на то ..."
Vol 3, No 1 (2013) Minimally invasive treatments forkidney stones desease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... — дистанционная ударно-волновая литотрипсия, эндовидеохирургические операции, в том числе перкутанная ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ STAnDARTNOY ChRESKOZhNOY I MINI-PERKUTANNOY NEFROLITOLAPAKSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Martov A.G., Kolpatsinidi F.G., Kyzlasov P.S., Kazhera A.A., Bokov A.I., Abdulkhamidov A.N.
"... , размера камня, его плотности и архитектоники. Внедрение в широкую практику методов перкутанной литотрипсии ..."
Vol 2, No 4 (2012) PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY IN PATIENT WITH STAGHORN STONE IN A LEFT HALF OF A HORSESHOE KIDNEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich Y.S., Lukichev G.B., Khamdi A.M., Ignashov Y.A.
"... выполнить перкутанную нефролитотрипсию с использованием ультразвукового контактного литотриптора «LithoСlast ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrostomiya u bol'nykh rakom mochevogopuzyrya i prostaty s sindromom verkhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belov A.D., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y., Kharitonov M.V.
"... нами тактики профилактики и лечения недержания мочи у больных после РП. ПЕРКУТАННАя НЕфРоСТомИя У ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIMENENIE PARANEFROSTOMIChESKOY INFIL'TRATsII RASTVOROM MESTNOGO ANESTETIKA DLYa SNIZhENIYa BOLEVOGO SINDROMA POSLE PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Obidnyak V.M., Gadzhiev N.K.
"... Цель работы. Оценить уровень болевого синдрома у пациентов после перкутанной нефролитотрипсии ..."
Vol 7 (2017): Special issue EKSTRAKTsIYa VNUTRENNEGO MOChETOChNIKOVOGO STENTA U ZhENShchIN POD UL'TRAZVUKOVYM KONTROLEM POSLE BEZDRENAZhNOY PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... женщин после бездренажной перкутанной нефролитотомии. Материалы и методы. С февраля 2014 по март 2016 г ..."
Vol 5, No 1 (2015) Diagnostika mochekamennoy bolezni na doklinicheskoy stadii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gus'kova E.N., Maslyaeva O.N., Steklova E.A., Fedyaeva S.N., Demicheva A.A.
"... . Важным этапом ПНЛ несомнен- но является создание перкутанного доступа в чашечно-лоханочную систему (ЧЛС ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sovremennye predstavleniya o patogeneze mochevogo kamneobrazovaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov E.T., Al'-Shukri S.K., Emanuel' V.L.
"... коралловидными камнями почек является перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ). При коралловидных камнях данная опера ..."
Vol 5, No 1 (2015) Maloinvazivnye metodiki v lechenii korallovidnogo nefrolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Nikolaychuk V.N., Bavsunovskiy D.A., Kapustin N.G.
"... перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ). Для данной операции, несмотря на ее малоинвазивность, характерны различные ..."
Vol 7 (2017): Special issue PSIKhOTERAPIYa I PSIKhOSOMATIChESKAYa MEDITsINA V VOPROSAKh REPRODUKTsII: PERSPEKTIVY ISSLEDOVANIY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vykhodtsev S.V., Tregubenko I.A.
"... ЭффекТивноСТи мини-перкуТанной нефролиТоТомии С моделированием полоЖениЯ коЖуХа и иСпольЗованиЯ «приема ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPYT LAPAROSKOPIChESKOY NEFREKTOMII U BOL'NYKh POLIKISTOZOM I TERMINAL'NOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gubanov E.S., Nizamova R.S., Boryaev E.A., Ivanchikov A.L.
"... » (г. Санкт-Петербург) Введение. Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) остается основным методом ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEKOTORYE OSOBENNOSTI LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI VOENNOSLUZhAShchIKh LETNOGO SOSTAVA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rodin D.B., Royuk R.V., Borisenko G.G., Garilevich B.A., Volkov A.N., Semenov A.A., Kasaikin A.V.
"... условиях перкутанная нефролитотомия может рассматриваться как вариант лучшего оперативного подхода к ..."
Vol 7 (2017): Special issue MUL'TIDISTsIPLINARNYY PODKhOD V LEChENII SLOZhNYKh FORM NEFROLITIAZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Borisenko G.G., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Abramyan T.R., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... один перкутанный доступ, а у 4 (12,5 %) больных с крупными коралловидными и множественными камнями ..."
Vol 9, No 1S (2019) Znachenie maloinvazivnykh tekhnologiy v lechenii tuberkuleza mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Abdurakhmonov D.K., Khakimov M.A., Ismatov B.N., Khalilov S.M., Alidzhanov S.K.
"... количество суточных мочеиспусканий и никтурия. После перкутанной нефростомии 53 пациентам адекватное ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty primeneniya neyrosetevykh programm pri prognozirovanii effektivnosti distantsionnoy litotripsii kamney pochek
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ershov A.V., Kapsargin F.P., Berezhnoy A.G.
"... перкутанных вмешательств во 2-й группе. Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) выполнена 40 больным 1-й группы (53 ..."
Vol 7 (2017): Special issue OSOBENNOSTI MIKROBNOY FLORY V MOChEVYVODYaShchIKh PUTYaKh U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vlasov V.V., Krupin V.N., Pochtin D.P., Strel'tsova O.S.
"... , извлеченных при перкутанной нефроскопии. При исследовании флоры, выделенной после разрушения структуры камня ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PRIMENENIYa KOLLAGENOVOGO MATERIALA I SINTETIChESKOGO MATERIALA V KORREKTsII STRESSOVOGO NEDERZhANIYa MOChI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Musin I.I., Gaysina K.A.
"... методов перкутанной литотрипсии привело к значительному сокращению числа открытых оперативных ..."
Vol 7 (2017): Special issue RASSTROYSTVA MOChEISPUSKANIYa U BOL'NYKh S NEUDOVLETVORITEL'NYMI REZUL'TATAMI KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Giorgobiani T.G., Amdiy R.E.
"... у ЖенЩин под ульТраЗвуковым конТролем поСле БеЗдренаЖной перкуТанной нефролиТоТомии © Н ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE EFFEKTIVNOSTI ENDOSKOPIChESKIKh METODOV LEChENIYa NEFROLITIAZA S INFEKTsIEY MOChEVOGO TRAKTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Imomov S.S.
"... . Перкутанная нефролитотрипсия (ПКНЛТ) является методом выбора в лечении данной категории больных, и при ..."
Vol 9, No 1S (2019) Osobennosti operativnogo vmeshatel'stva u detey so strikturoy lokhanochno-mochetochnikovogo segmenta pri nalichii kamney v polostyakh pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nuriddinov K.Z., Nadzhimitdinov Y.S.
"... верхнего сегмента. Для удаления резидуальных конкрементов в одном случае использовали перкутанную литотомию ..."
Vol 3, No 2 (2013) Endovideokhirurgicheskoe lechenie nefroptoza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... сетка 2 × 8 см. Положение больного на спине, головной конец стола несколько опущен, стол наклонен влево ..."
Vol 7 (2017): Special issue NARUShENIYa URODINAMIKI NIZhNIKh MOChEVYKh PUTEY I IKh KhARAKTER V GRUPPE ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh KhRONIChESKIM RETsIDIVIRUYuShchIM TsISTITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Romikh V.V., Zakharchenko A.V., Borisenko L.Y., Panteleev V.V., Romikh F.D.
"... камней. В  этих условиях перкутанная нефролитотомия может рассматриваться как вариант лучшего ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' SNIZhENIYa PRODUKTsII TESTOSTERONA U STAREYuShchIKh MUZhChIN V PATOGENEZE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pecherskiy A.V.
"... анеСТеТика длЯ СниЖениЯ Болевого Синдрома поСле перкуТанной нефролиТоТрипСии © С.В. Попов1,2, И.Н. Орлов1 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Klinicheskoe nablyudenie - zameshchenie protyazhennoy striktury mochetochnika cherveobraznym otrostkom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Lyublinskaya A.A., Avazkhanov Z.P.
"... перкутанная нефростомия. 06.02.2014 по данным антеградной пиелографии определяется полный блок правой почки ..."
Vol 5, No 1 (2015) Osobennosti metafilaktiki urolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Krivitskiy V.A., Grishin M.A.
"... » - 539 (26 %), перкутанная нефролитолапаксия - 7 (0,3 %) и 17 (0,8 %) больным выполнены открытые ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechenie nederzhaniya mochi u bol'nykh posle radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ananiy I.A., Amdiy R.E.
"... нами тактики профилактики и лечения недержания мочи у больных после РП. ПЕРКУТАННАя НЕфРоСТомИя У ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV LEChENIYa ADENOMY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY SVYShE 100 SM3
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Malevich S.M., Sushina I.V., Grin' E.A., Zhuravskiy D.A.
"... , выполнялась стандартная перкутанная нефролитотрипсия, которая заканчивалась установкой нефросто- мы 16/18 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Laparoskopicheskaya nefropeksiya ksenoperikardom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nikol'skiy A.V., Demidov D.A., Aleksandrov M.S.
"... сегодняшний день является способ, при котором используется полипропиленовая сетка. Синтетический имплантат ..."
Vol 9, No 1S (2019) Osobennosti integral'nykh pokazateley obshchego analiza mochi u patsientov s mochekamennoy bolezn'yu v posleoperatsionnom periode
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Berezhnoy A.G., Kapsargin F.P., Ershov A.V.
"... ,4 %, перкутанная нефролитолапаксия - 344 пациентам (27,7 ± 1,3 %), контактная уретеролитотрипсия - 307 пациентам ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sozdanie neyrosetevoy sistemy podderzhki v vybore taktiki lecheniya pri mochekamennoy bolezni
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ershov A.V., Kapsargin F.P., Berezhnoy A.G.
"... , перкутанная нефролитолапаксия - 2, пиелолитотомия или нефролитотомия - 3). Обученная нейросеть произвела ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANY LIMFOIDNOY SISTEMY PRI EKSPERIMENTAL'NOM KANTsEROGENEZE PROSTATY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lomshakov A.A., Astashov V.V., Borodin Y.I., Kozlov V.I., Antsyreva Y.A., Kazakov O.V.
"... -перкуТанной нефролиТолапакСии © А.Г. Мартов, Ф.Г. Колпациниди, П.С. Кызласов, А.А. Кажера, А.И. Боков, А ..."
Vol 7 (2017): Special issue PLASTIKA PIELOURETERAL'NOGO SEGMENTA S ISPOL'ZOVANIEM ENDOSKOPIChESKIKh TEKhNOLOGIY U DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vrublevskiy S.G., Shmyrov O.S., Kulaev A.V., Vrublevskaya E.N., Lazishvili M.N., Korochkin M.V., Vrublevskiy A.S.
"... исследо- вание флоры, выделенной непосредственно из камней, извлеченных при перкутанной не- фроскопии ..."
Vol 7 (2017): Special issue TRANSURETERAL'NYE METODY LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"...  подавляющем большинстве случаев (87,5 %) нами использован один перкутанный доступ, а  у 4  (12,5 %) больных ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt vypolneniya robotassistirovannoy radikal'noy prostatektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... котором используется полипропиленовая сетка. Синтетический имплантат одним концом при- шивают к ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya fotodinamicheskoy terapii v kombinirovannom lechenii poverkhnostnogo raka mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... нами тактики профилактики и лечения недержания мочи у больных после РП. ПЕРКУТАННАя НЕфРоСТомИя У ..."
Vol 5, No 1 (2015) Optimizatsiya diagnostiki khronicheskogo obstruktivnogo pielonefrita u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Averchenko M.V.
"... %), перкутанная нефролитолапаксия — 7 (0,3 %) и 17 (0,8 %) больным выполнены открытые опе- ративные ..."
Vol 8, No 1 (2018) Combined (citrate and herbal) drug uriklar in extracorporeal shock wave lithotripsy and metaphylaxis of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Paronnikov M.V., Kiselev A.O.
"... методами удаления мочевых камней почек и мочеточников являются дистанционная литотрипсия (ДЛТ), перкутанная ..."
Vol 8, No 3 (2018) Urine cytokine profile and nephroprotective effect of lercanidipine in patients with urolithiasis with obstructive uropathy before and after nephrostomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Popkov V.M., Zakharova N.B., Polozov A.B., Khotko A.I., Khotko D.N., Durnov D.A.
"... ]. Несмотря на активное развитие эндоскопической и перкутанной хирургии при лечении урологических пациентов с ..."
Vol 3, No 3 (2013) Simultaneous resection of the left (pT 1aN 0M 0G 2) and right (pT 2N 0M 0G 2) kidney’s tumor
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Sapelkin A.V., Ponomareva Y.A., Zasseyev R.D.
"... паренхимы закрыт с использованием гемостатической сетки Surgicel (рис. 11). После восстановления кровотока в ..."
1 - 49 of 49 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)