Order results by:     
Issue Title
Vol 6, No 1 (2016) Prognosis of prostate cancer using color doppler ultrasonography
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Kurnakov A.M., Borovets S.Y.
"... наличие рака предстательной железы (РПЖ) и показаниями к мультифокальной биопсии предстательной железы ..."
Vol 7, No 1 (2017) The use of doppler ultrasound for differential diagnosis of prostate diseases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurnakov A.M., Borovets S.Y., Al-Shukri S.K.
"... предстательной железы у пациентов, имеющих показания к биопсии простаты. Проведено обследование 121 пациента ..."
Vol 3, No 1 (2013) Prostate cancer diagnosis and staging errors
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... рака предстательной железы, приводятся сведения о современных высокотехнологичных методах стадирования ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPTIMIZATsIYa BIOPSII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY S UChETOM DANNYKh DOPLEROMETRIChESKOGO ISSLEDOVANIYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurnakov A.M., Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K.
"... «серой шкалы». Цель исследования. Улучшить выявляемость рака предстательной железы (РПЖ) на основании ..."
Vol 2, No 1 (2012) Prostate cancer: some aspects of epidemiology, etiology and carcinogenesis for prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) является медленно, но прогрессивно развивающимся заболеванием ..."
Vol 2, No 4 (2012) Diagnostics and staging of prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Aloyan K.A., Matveyev A.V.
"... методов диагностики рака предстательной железы и способов клинического стадирования в соответствии с ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vozmozhnosti immunogistokhimicheskikh issledovaniy pri morfologicheskoy verifikatsii bolezney predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kornienko Y.V., Al'-Shukri S.K., Rybakova M.G., Borovets S.Y., Botina A.V., Rybalov M.A.
"... железы (РПЖ) выявляют только на III-IV стадиях. С другой стороны, остается актуальной проблема ..."
Vol 8, No 3 (2018) Prognostic significance of the evaluation of expression of the gene PCA3 in urine in patients with localized prostate cancer and histomorphological changes in the peritumoral zone
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Bova P.S.
"... у больных с локализованным раком предстательной железы (РПЖ) и сочетанными гистоморфологическими ..."
Vol 5, No 1 (2015) Modern techniques for recurrent prostate cancer imaging and perspective of their development
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... В данном обзоре рассматриваются современные методы визуализации рецидивов рака предстательной ..."
Vol 8, No 3 (2018) Psychological mechanisms in the formation of attitude toward the disease among patients with prostate cancer after radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vagaytseva M.V., Karavaeva T.A., Vasileva A.V., Chulkova V.A., Nosov A.K.
"... «рак предстательной железы» к своему заболеванию при проведении радикального хирургического лечения ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty lecheniya bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy pri pomoshchi vysokodoznoy brakhiterapii v kachestve monoterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov S.N., Kanaev S.V., Novikov R.V., Il'in N.D.
"... реализуются в полной мере, является рак предстательной железы (РПЖ), что обусловлено радиобиологическими ..."
Vol 2, No 2 (2012) Novel immunohistochemical markers in early diagnostics of prostate cancer (review)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ribalov M.A., Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... рака предстательной железы (РПЖ) может быть существенным образом повышена за счёт использования ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rol' opredeleniya urovnya ustoychivykh izoform prostatspetsificheskogo antigena i rascheta indeksa zdorov'ya prostaty v ranney diagnostike raka predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Yakovlev V.D., Yakovenko A.A.
"... соотношения свободного ПСА ( % cв.ПСА) к уровню оПСА позволяет выявить рак предстательной железы (РПЖ) на ..."
Vol 5, No 1 (2015) Striktury uretry u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy kak prichina inkontinentsii. Opyt lazernoy uretrotomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shkol'nik M.I., Lebedinets A.A., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y.
"... Одним из часто встречающихся осложнений лечения рака предстательной железы (РПЖ) являются стриктуры ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vliyanie zakrytiya epitsistostomy na vyzhivaemost' bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sidorova S.A., Shkol'nik M.I., Lebedinets A.A., Zharinov G.M.
"... Проблема ведения больных раком предстательной железы (РПЖ) с эпицистостомой (ЭЦС) остаётся ..."
Vol 7 (2017): Special issue ISPOL'ZOVANIe 320-SREZOVOY PERFUZIONNOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V VIZUALIZATsII LOKALIZOVANNOGO RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy N.V., Rozengauz E.V., Shkol'nik M.I., Nesterov D.V.
"... Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является актуальной проблемой в урологии и онкологии. В ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty transperineal'noy mul'tifokal'noy biopsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Malyshev E.V., Malyshev V.A., Fetyukov A.I., Kovchur P.I., Kovchur O.I., Tsitsyura A.P.
"... Введение. Рак предстательной железы занимает второе место среди причин смерти от злокачественных ..."
Vol 7 (2017): Special issue KRIOABLATsIYa - EFFEKTIVNYY METOD LEChENIYa RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Vasil'ev A.O., Shiryaev A.A., Pushkar' D.Y.
"... 150 больных с раком предстательной железы (РПЖ). Проведенный анализ собственных шестилетних ..."
Vol 7 (2017): Special issue OB\"EMNAYa NAVIGATsIYa V DIAGNOSTIKE ONKOUROLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY, COVMEShchENNAYa (FUSION) UZI/MRT-BIOPSIYa V VYYaVLENII RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kakheli M.A., Komyakov B.K., Burulev A.L., Gorelov A.I., Popov S.V., Shchukin V.L.
"... диагностики рака предстательной железы; верификации поражений при биохимическом рецидиве после радикальной ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' [-2]proPSA I INDEKSA ZDOROV'Ya PROSTATY V DIAGNOSTIKE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY U BOL'NYKh S UROVNEM PSA MENEE 4 NG/ML
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yakovlev V.D., Al'-Shukri A.S., Rybalov M.A., Borovets S.Y., Boriskin A.G., Nevirovich E.S.
"... специфическим маркером рака предстательной железы (РПЖ). Причиной повышения ПСА могут быть и незлокачественные ..."
Vol 2, No 4 (2012) Evaluating the effectiveness of Tranexam by transurethral resection of the prostate in patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Lukichev G.B., Nevirovich Y.S., Kuzmin I.V., Ignashov Y.A.
"... предстательной железы. Больным 1-й группы (n = 121) назначали транексам, содержащий инактиватор фибринолиза ..."
Vol 7, No 3 (2017) Evaluation of blood flow in prostate in patients with chronic bacterial prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Nashivochnikova N.A.
"... результаты свидетельствуют о нарушениях кровоснабжения предстательной железы, которые зависят не от ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechebno-diagnosticheskiy algoritm primeneniya ingibitorov 5α-reduktazy u bol'nykh s podozreniem na rak predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Grishin M.A.
"... выявления рака предстательной железы (РПЖ) обязательно исследуется уровень простатического специфического ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnosticheskaya tsennost' pozitronno-emissionnoy tomografii s galliem-68-PSMA i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza bol'nykh s rakom predstatel'noy zhelezy gruppy vysokogo riska
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) считается одной из наиболее актуальных проблем онкологии на ..."
Vol 9, No 1S (2019) Klinicheskiy retsidiv u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy posle radikal'noy prostatektomii: diagnostika i lechenie
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Petrov S.B.
"... методом лечения рака предстательной железы (РПЖ) высокого и очень высокого риска. Тем не менее частота ..."
Vol 9, No 1S (2019) Ispol'zovanie pozitronno-emissionnoy tomografii s 11C-kholinom i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza u bol'nykh s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) считается одной из самых серьезных медицинских проблем среди ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOGISTOKhIMIChESKOE OBOSNOVANIE SROKOV FALLOPROTEZIROVANIYa PATsIENTAM, PERENESShIM KhIRURGIChESKOE LEChENIE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Paklina O.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Kazhera A.A., Setdikova G.R.
"... соответствующие поражения предстательной железы составляют 6 %. «Золотым стандартом» лечения РПЖ является ..."
Vol 5, No 1 (2015) Molekulyarnye mekhanizmy razvitiya biokhimicheskogo retsidiva posle prostatektomii pri rake predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kogan M.I., Chibichyan M.B., Chernogubova E.A.
"... раке предстательной железы (РПЖ). Определение активности калликреина и ангиотензин-превращающего ..."
Vol 2, No 3 (2012) PROSTAGUT-FORTE IN BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA THERAPY: IS PATHOGENIC APPROACH?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V., Al-Shukri S.H.
"... уменьшился на 48,4 %. Достоверного изменения размеров предстательной железы и уровня ПСА в процессе лечения ..."
Vol 3, No 4 (2013) Experience of using of Sonirid Duo in treatment of patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Tkachuk I.N.
"... предстательной железы, количество остаточной мочи в мочевом пузыре после акта мочеиспускания и уровня ПСА ..."
Vol 7, No 3 (2017) The use of prostatic peptides in the treatment of prostate diseases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Tatarinceva M.B.
"... В статье освещены возможности клинического применения биорегуляторных пептидов предстательной ..."
Vol 9, No 1 (2019) Surgical treatment of benign prostatic hyperplasia: the past and the present
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mustafaev A.T., Kyzlasov P.S., Dianov M.P., Martov A.G., Ergakov D.V., Sevryukov F.A.
"... В статье представлена история лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы с эпохи ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kombinatsiya vysokomoshchnostnoy brakhiterapii i distantsionnoy radioterapii u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy gruppy vysokogo riska s porazheniem semennykh puzyr'kov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solodkiy V.A., Pavlov A.Y., Tsybul'skiy A.D., Dzidzariya A.G., Kravtsov I.B.
"... раком предстательной железы группы высокого риска, имеет высокий уровень эффективности, зачастую ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya pri laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevtsov I.V., Shkol'nik M.I., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y.
"... Healthcare group LР) под контролем зрения выполняли вколы, отступя 3 мм от края опухоли по ее окружности ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kliniko-ekhograficheskie osobennosti tuberkuleza predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khakimov M.A., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M.
"... Своевременное выявление туберкулеза предстательной железы с проведением дифференциальной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Profilaktika oslozhneniy posle transuretral'noy rezektsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Soluyanov M.Y., Smagin M.A., Shumkov O.A., Nimaev V.V.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - одно из самых часто ..."
Vol 7, No 4 (2017) Morphologic features of benign prostatic hyperplasia depending on the size of intravesical prostatic protrusion
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Krivoborodov G.G., Raksha A.P., Efremov N.S., Bolotov A.D., Sotnikova T.N.
"... Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) характеризуется наличием ..."
Vol 6, No 3 (2016) Diagnostic value of prostate-specific antigen according to age patients
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ponkratov S.V., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... В статье представлены данные по эпидемиологии рака предстательной железы, высокая ..."
Vol 2, No 3 (2012) Diagnosis of bladder outletobstruction based on results of standard urological examination patients with benign prostatichyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... ) у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) на основе общепринятых методик ..."
Vol 5, No 4 (2015) Inhibitors of 5-α-reductase in the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Iziev M.M.
"... предстательной железы ингибиторами 5-α-редуктазы. Приведены данные о показаниях к применению этих препаратов и ..."
Vol 7, No 3 (2017) Urodynamic condition of lower urinary tract in patients with a benign prostatic hyperplasia who use dutasteride
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Iziev M.M., Al-Shukri A.S., Tkachuk V.N.
"... доброкачественной гиперплазией предстательной железы при их лечении дутастеридом как во время приема препарата, так ..."
Vol 5, No 1 (2015) Patomorfologicheskie osobennosti adenokartsinomy prostaty po dannym saturatsionnoy promezhnostnoy biopsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov R.V., Nosov A.K., Petrov S.B., Reva S.A., Kharchenko V.
"... ) сатурационная биопсия предстательной железы промежностным доступом (СБП-ПЖ) выполнена 44 пациентам. Биопсия ..."
Vol 5, No 1 (2015) Chastota vstrechaemosti adenokartsinomy prostaty v parauretral'noy zone
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov R.V., Nosov A.K., Petrov S.B., Reva S.A., Kharchenko E.V.
"... сатурационной биопсии предстательной железы, выполненной промежностным доступом. Материалы и методы. С июля 2012 ..."
Vol 7 (2017): Special issue ANATOMIChESKIE I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI PROVEDENIYa MIKROKhIRURGIChESKOY VARIKOTsELEKTOMII IZ PODPAKhOVOGO DOSTUPA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kulikov S.N., Kurenkov A.V.
"... определения вероятности РПЖ в зонах предполагаемых биопсийных вколов. Результаты. С  помощью формулы стано ..."
Vol 8, No 1 (2018) Diagnosis and treatment of lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Burlaka O.O., Aleksandrov M.S., Vydryn P.S.
"... гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) с симптомами нижних мочевых путей и эректильной дисфункцией (ЭД ..."
Vol 5, No 1 (2015) Mesto dutasterida v lechenii bol'nykh dobrokachestvennoy giperplaziey predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Iziev M.M.
"... С 2005 года в России при лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kombinirovannaya bipolyarnaya khirurgiya v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Kurenkov A.V., Gaziev A.K.
"... предстательной железы остается трансуретральная резекция, однако вероятность возникновения кровотечения, ТУР ..."
Vol 7, No 4 (2017) The state of prostate hemodynamics in patients with myophascial pain syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Belova A.N., Nashivochnikova N.A.
"... Целью исследования стало изучение состояния кровотока в предстательной железе у 59 мужчин с ..."
Vol 7 (2017): Special issue MORFOLOGIChESKIE IZMENENIYa V PREDSTATEL'NOY ZhELEZE PRI KhRONIChESKOM BAKTERIAL'NOM PROSTATITE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V.
"... Морфологические исследования ткани предстательной железы выполнены у 127 больных хроническим ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIChINY OSLOZhNENIY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY U ZhITELEY REGIONA ROSSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Dudarev V.A., Koshmelev A.A.
"... Введение. Гиперплазия предстательной железы (ГПЖ), как одна из причин нарушения качества ..."
Vol 9, No 1S (2019) Nemedikamentoznaya korrektsiya prostaticheskogo bolevogo sindroma posle mul'tifokal'noy biopsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Petrova V.V., Konyashkina S.Y., Boriskin A.G., Yakovlev V.D., Amdiy R.E.
"... Введение. Несмотря на развитие методов визуализации структуры предстательной железы с ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt embolizatsii prostaticheskikh arteriy v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorelov D.S., Gadzhiev N.K., Ovcharenko D.V., Ivanov A.O., Radomskiy Y.A., Mishchenko A.A., Movsisyan A.T., Petrov S.B.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - одно из самых ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' mul'tiparametricheskoy magnitno-rezonansnoy tomografii v diagnostike raka predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Chalkova E.V., Amosov V.I.
"... усилением и определением степени накопления контрастного вещества в диагностике рака предстательной железы ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vypolnenie transuretral'noy bipolyarnoy enukleatsii predstatel'noy zhelezy u patsientov pozhilogo vozrasta
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Burlaka O.O., Peshekhonov K.S.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является частой причиной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Analiz bezretsidivnoy vyzhivaemosti bol'nykh rakompredstatel'noy zhelezy nizkogo i promezhutochnogo riskov progressirovaniya posle brakhiterapii mikroistochnikami I-125
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solodkiy V.A., Pavlov A.Y., Tsybul'skiy A.D., Kravtsov I.B., Fastovets S.V.
"... ) применяется в качестве лечения локализованного рака предстательной железы и признана многими руководствами как ..."
Vol 2, No 2 (2012) Evaluation of the lower urinary tract dysfunction at patients with unsatisfactory results operative treatment benign prostatic hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы: проведено ..."
Vol 3, No 4 (2013) Photosensitizer in diagnostic and treatment of oncourological diseses
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V., Kuzmin I.V.
"... , предстательной железы, почки. ..."
Vol 7 (2017): Special issue OBOSNOVANIE PRIMENENIYa TRUPNOY ARTERII DLYa ZAMEShchENIYa DEFEKTOV BELOChNOY OBOLOChKI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Kazhera A.A., Troyakov V.M., Bokov A.I.
"... биопсийные вколы целесообразно произ- водить в тех участках простаты, где расчетное значение М (≥ 0 ..."
Vol 2, No 4 (2012) THE PROGNOSTIC VALUE OF IMPAIREDDETRUSOR CONTRACTILITY ATTHE OPERATIVE TREATMENT OF THE PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). При этом отсутствует единая точка ..."
Vol 2, No 1 (2012) Relation between urodynamic indexes and kidneys function in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Al-Shukri S.K.
"... , отражающими функцию почек у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya «ANDRO-PRO» u bol'nykh s dobrokachestvennoygiperplaziey predstatel'noy zhelezy i khronicheskim prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bat'ko A.B.
"... ), содержащей необходимые элементы для нормализации функционального состояния предстательной железы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Simptomy nizhnikh mochevykh putey i snizhenie sokratimosti detruzora u bol'nykh dobrokachestvennoy giperplaziey predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... детрузора у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы. Для ..."
Vol 5, No 1 (2015) Prichiny sokhraneniya rasstroystv mocheispuskaniya posle operativnogo lecheniya dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Giorgobiani T.G., Amdiy R.E.
"... лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы. Проведено ..."
Vol 5, No 4 (2015) The treatment of acute and chronic prostatitis in experiment by peptides of the prostate gland
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorbachev A.G., Tyurin A.G.
"... Лечение острого и хронического простатита пептидным препаратом из предстательной железы в ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' SNIZhENIYa PRODUKTsII TESTOSTERONA U STAREYuShchIKh MUZhChIN V PATOGENEZE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pecherskiy A.V.
"... После трансформации эпителиальных клеток предстательной железы в процессе их дифференцировки из ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE KOPULYaTIVNOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh TRANSURETRAL'NYE I ENDOVIDEOKhIRURGIChESKIE VMEShATEL'STVA PO POVODU DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Malevich S.M., Sushina I.V., Kyzlasov P.S., Grin' E.A.
"... предстательной железы (АПЖ), эндовидеохирургической аденомэктомии (ЭВХ АЭ) на состояние копулятивной функции у ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV LEChENIYa ADENOMY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY SVYShE 100 SM3
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Malevich S.M., Sushina I.V., Grin' E.A., Zhuravskiy D.A.
"... была выполнена лапароскопическая аденомэктомия (n = 90), а также лазерная энуклеация предстательной ..."
Vol 7 (2017): Special issue DIAGNOSTIKA I LEChENIE EREKTIL'NOY DISFUNKTsII U BOL'NYKh DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZIEY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Koren'kov D.G., Fesenko V.N.
"... гиперплаЗией предСТаТельной ЖелеЗы © С.Н. Калинина, Д.Г. Кореньков, В.Н. Фесенко ФГБОУ ВО «Северо-Западный ..."
Vol 7 (2017): Special issue RASSTROYSTVA MOChEISPUSKANIYa U BOL'NYKh S NEUDOVLETVORITEL'NYMI REZUL'TATAMI KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Giorgobiani T.G., Amdiy R.E.
"... Введение. После хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE VNUTRIORGANNOGO KROVOTOKA V PREDSTATEL'NOY ZhELEZE U BOL'NYKh DGPZh NA FONE LEChENIYa DUTASTERIDOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Iziev M.M.
"... Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnostika, prichiny i lechenie rasstroystv mocheispuskaniya posle transuretral'noy rezektsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... Введение. После трансуретральной резекции предстательной железы (ТУРП) по поводу доброкачественной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vliyanie transuretral'nykh i laparoskopicheskikh (endovideokhirurgicheskikh) metodov operativnoy korrektsii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy na sostoyanie kopulyativnoy funktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Grin' E.A., Malevich S.M., Sushina I.V.
"... (трансуретральных и лапароскопических) доброкачественной гиперплазии предстательной железы на состояние копулятивной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' lipidosterol'nogo ekstrakta Serenoa Repens v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy i simptomov nizhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E.
"... предстательной железы (ДГПЖ) и симптомов нижних мочевых путей (СНМП). Экстракты Serenoa repens оказывают ..."
Vol 9, No 1S (2019) Funktsional'nye rezul'taty radikal'noy prostatektomii u patsientov s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Zharinov G.M., Bogomolov O.A.
"... Местнораспространенный рак предстательной железы (МРРПЖ) - злокачественное новообразование ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vzaimosvyaz' vospalitel'nykh proyavleniy i morfofunktsional'nykh izmeneniy predstatel'noy zhelezy u patsientov s khronicheskim prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gurbanov A.S., Shevyrin A.A., Akhmedov M.N., Bakhshyly S.R.
"... предстательной железе и морфофункциональных изменений ее ткани при хроническом простатите. Материалы и методы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Robot-assistirovannaya radikal'naya prostatektomiya. Opyt pervykh 100 operatsiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Aboyan I.A., Pakus S.M., Grachev S.V., Berezin K.V.
"... методов хирургического лечения локализованного рака предстательной железы. В нескольких многоцентровых ..."
Vol 7 (2017): Special issue POSLEOPERATsIONNYY PERIOD ROBOT-ASSISTIROVANNOY RADIKAL'NOY PROSTATEKTOMII: TEChENIE I FAKTORY PROGNOZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Rasner P.I., Sukhikh S.O., Kotenko D.V., Shiryaev A.A., Pushkar' D.Y.
"... железы (РПЖ) по-прежнему занимает «лидирующие» позиции. По данным статистики, в 2015 г. было ..."
Vol 3, No 3 (2013) The quality of life assessment after radical prostatectomy with usage of MEB questionnaire 13.1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Nevirovich Y.S., Al-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... Проведена оценка качества жизни 180 больных раком предстательной железы, перенесших радикальную ..."
Vol 8, No 3 (2018) Functional and early oncological results in 2D vs 3D laparoscopic prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Bogomolov O.A., Shkolnik M.I., Belov A.D., Sidorova S.A., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y., Emirgaev Z.K.
"... 3D-лапароскопической простатэктомии у больных локализованным раком предстательной железы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Effektivnost' dispansernogo obsledovaniya i dinamicheskogo nablyudeniya v ranney diagnostike onkourologicheskikh zabolevaniy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Surikov V.N.
"... заболеваний. Рак предстательной железы (РПЖ) - 654 (63 %), рак почки (РП) - 217 (21 %), рак мочевого пузыря ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOSSTANOVLENIE SEKSUAL'NOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh RADIKAL'NUYu PROSTATEKTOMIYu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Pomeshkin E.V., Shamin M.V., Sergeev V.P., Pogosyan R.R.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) - наиболее распространенное злокачественное новообразование в ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' URETRAL'NOGO KATETERA V RAZVITII KATETER-ASSOTsIIROVANNOY INFEKTsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Pushkar' D.Y.
"... установлен в связи с острой задержкой мочи (ОЗМ) на фоне гиперплазии предстательной железы, у 10 пациентов с ..."
Vol 7 (2017): Special issue ENDOPROTEZIROVANIE YaIChKA V PODROSTKOVOY ANDROLOGII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shchedrov D.N.
"... органоспецифным маркером, но не специфическим маркером рака предстательной железы (РПЖ). Причи- ной повышения ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nash opyt khirurgicheskogo lecheniya raka pochki, oslozhnennogo opukholevoy venoznoy invaziey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Zamyatnin S.A., Tsygankov A.V., Salsanov A.T.
"... ( % cв. ПСА) к уровню оПСА позволяет выявить рак предстательной железы (РПЖ) на ранних ста- диях ..."
Vol 5, No 1 (2015) Metodika komp'yuternoy khromoendoskopii v diagnostike papillyarnykh obrazovaniy mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solomatnikov I.A., Martov A.G.
"... - зованным РПЖ. Проблема ведения больных раком предстательной железы (РПЖ) с эпицистостомой (ЭЦС) остаётся ..."
Vol 7 (2017): Special issue INDEKS ZDOROV'Ya PROSTATY (PHI)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Pushkar' D.Y., Vasil'ev A.O., Gordienko N.G., Ryabko E.N., Blanshet J.-., Ruzhanskaya A.V., Mazov N.V., Evgina S.A.
"... Введение. Являясь предиктором наличия рака предстательной железы (РПЖ), индекс здоровья простаты ..."
Vol 7 (2017): Special issue RANNIE OSLOZhNENIYa RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII, SVYaZANNYE S METODAMI DERIVATsII MOChI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kirichenko O.A.
"... мультипараметри- ческая МРТ (мпМРТ) предстательной железы. Изменения, выявленные при мпМРТ, оценены с  учетом PI ..."
Vol 6, No 4 (2016) The results of 12-year study of the efficacy of Vitaprostin patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Borovets S.Y.
"... лечения. Оказалось, что витапрост значительно улучшает внутриорганный кровоток в предстательной железе и ..."
Vol 3, No 2 (2013) The vesicular seminal secretion diagnostic value at chronic prostatitis in case of experimental research on the small laboratory animals
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Gorbachev A.G., Knyazkin I.V., Borovets S.Y., Tyurin A.G., Rybalov M.A.
"... микроскопических изменений в предстательной железе при остром и хроническом простатите оценивались в ..."
Vol 9, No 1S (2019) Minimal'no invazivnaya khirurgiya v lechenii oligometastaticheskogo raka prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Berkut M.V., Petrov S.B.
"... ) в лечении пациентов с первичным олигометастатическим раком предстательной железы (омРПЖ) (Stevens D ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya laparolifta pri laparoskopicheskoy radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... прооперированно 67 пациентов с морфологически верифицированным раком предстательной железы (РПЖ) в возрасте 62 ..."
Vol 9, No 1S (2019) Terapiya nederzhaniya mochi posle radikal'noy prostatektomii ekstrakorporal'noy magnitnoy stimulyatsiey myshts tazovogo dna
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Krotova N.O., Moskaleva Y.S., Kvichidze L.G., Parkhomenko A.S., Giorgobiani T.G.
"... сохранялось недержание мочи. У всех пациентов была низкая или промежуточная группа риска рака предстательной ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROSTATOTROPNYY EFFEKT BETAMIDA V MODELI ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA U KRYS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nizomov S.A., Zhukova N.A., Sorokina I.V.
"... (после аденомы предстательной железы и рака простаты) у лиц старше 50 лет. Эпидемиологические ..."
Vol 3, No 2 (2013) The experience of 100 robotic assisted operations in da Vinci complex inSt.-Petersburg: resection of kidney,nephrectomy, prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Mosoyan M.S., Semenov D.Y., Tiktinskiy N.O., Danilin V.N., Mamsurov M.E., Ilin D.M.
"... опыт выполнения 100 робот-ассистированных вмешательств на почке и предстательной железе. Пациенты и ..."
Vol 6, No 1 (2016) Efficiency of physiotherapy treatment of chronic bacterial prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokov A.I., Zabelin M.V., Kyzlasov P.S.
"... симптоматики, бактериологического исследования секрета предстательной железы, ультразвукового исследования ..."
Vol 2, No 2 (2012) Pathogenesis and prophylaxis of chronic prostatitis (clinical and experimental study)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Gorbachev A.G., Borovets S.Y., Tiurin A.G., Knyazkin I.V.
"... микроскопическое исследования предстательной железы. Клиническая часть нашего исследования включала оценку ..."
Vol 5, No 2 (2015) The results of a 10-year efficacy study of proteolytic enzymes in patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Tkachuk I.N., Sternin Y.I.
"... восстанавливает кровообращение в предстательной железе, улучшает ее функцию и способствует у большинства больных ..."
Vol 7 (2017): Special issue BOLEVOY SIMPTOM V KLINIKE KhRONIChESKOGO BAKTERIAL'NOGO PROSTATITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Vorob'eva A.S.
"... года с тяжелыми повреждениями ткани предстательной железы: 1-я группа (81 человек) - трансректальная ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTDALENNYE REZUL'TATY LEChENIYa VITAPROSTOM-PLYuS BOL'NYKh KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Borovets S.Y.
"... способностью антибактериальных препаратов проникать в очаг воспаления в предстательной железе. Причину этого ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sravnenie otkrytykh operatsiy pri opukholyakh pochki iz mezhmyshechnogo abdominal'no-torakal'nogo mini dostupa i laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Lushina P.S., Dzhalilov I.B., Mamizhev E.M., Samartseva E.E., Petrov S.B.
"... предстательную железу и семенные пузырьки, составляла 110–180 Гр. Длительность наблюде- ния варьировала от 2 до ..."
Vol 8, No 2 (2018) Arteryovenous conflicts in men with urological pathology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... семеннике, без вовлечения в патологический процесс предстательной железы; 2) варикоцеле в сочетании с ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' ENDOTELIAL'NOY DISFUNKTsII V GENEZE KhRONIChESKOGO BAKTERIAL'NOGO PROSTATITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Solov'ev A.S., Ryzhkov A.I., Shormanova N.S.
"... -доплерографию сосудов предстательной железы, анализировали выраженность эректильной дисфункции (МИЭФ-5 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrostomiya u bol'nykh rakom mochevogopuzyrya i prostaty s sindromom verkhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belov A.D., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y., Kharitonov M.V.
"... процессах онкогенной трансформации при раке предстательной железы (РПЖ). Опреде- ление активности ..."
Vol 7 (2017): Special issue ZABOLEVAEMOST' NASELENIYa SANKT-PETERBURGA BOLEZNYaMI MOChEVOY SISTEMY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Resenchuk A.V., Shapiro K.I.
"... заболевания предстательной железы, составляющие 8,1 и 11,4 0/000 соответственно. В Российской Федерации ..."
Vol 9, No 1S (2019) Pokazateli gomeostaza sistemnogo i organnogo urovney pri khronicheskom abakterial'nom prostatite IIIB kategorii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... предстательной железе. При этом одна из ключевых ролей принадлежит взаимодействующим между собой ..."
Vol 9, No 1S (2019) Oslozhneniya robot-assistirovannoy radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rakul S.A., Eloev R.A., Skiba M.O.
"... предстательной железы основным методом остается робот-ассистированная радикальная простатэктомия (РобРПЭ). Как и ..."
Vol 9, No 1S (2019) Bezopasnaya i tochnaya embolizatsiya. Ispol'zovanie ploskodetektornoy komp'yuternoy tomografii pri embolizatsii arteriy prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vintskovskiy S.G., Khotchenkov M.V., Uchvatkin G.V.
"... Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из самых ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANIZATsIYa UROLOGIChESKOY POMOShchI NASELENIYu SANKT-PETERBURGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shapiro K.I., Resenchuk A.V.
"... почек, другими болезнями почки и мочеточника, 15,3 % - болезнями предстательной железы, 3,4 % - больные ..."
Vol 7 (2017): Special issue KLINIChESKOE PRIMENENIE UL'TRAZVUKOVOGO DATChIKA C TREKhMERNOY SISTEMOY VIZUALIZATsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Sukhikh S.O., Glybin P.P., Alekseev A.E., Alekseeva E., Pushkar' D.Y.
"... простатэктомии, выполнен сравнительный анализ УЗ-картин, полученных при гистосканировании предстательной железы ..."
Vol 9, No 1S (2019) Laparoskopicheskaya chrespuzyrnaya adenomektomiya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Tkachuk I.N.
"... доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Появление новых видов источников энергии позволяет ..."
Vol 8, No 4 (2018) Treatment of spermatologic disorders and oxidative stress after reproductively significant diseases caused by sexually transmitted infection
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Korenkov D.G., Fesenko V.N.
"... кровотока в предстательной железе и яичках. В контрольной группе, в которой проводили монотерапию АндроДозом ..."
Vol 5, No 1 (2015) Mesto proteoliticheskikh enzimov v kompleksnom lechenii bol'nykh khronicheskim bakterial'nym prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al'-Shukri A.S., Tkachuk I.N., Sternin Y.I.
"... сначала определили концентрацию офлоксацина в ткани предстательной железы, полученной путем ..."
Vol 7 (2017): Special issue PREDIKTORY REZUL'TATIVNOSTI TESE (SOZDANIE ALGORITMA «DEREVO REShENIY»)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Toropov V.A., Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K.
"... -Петербург 113 Таблица Состояние параметров внутриорганного кровотока в предстательной железе у больных ..."
Vol 8, No 3 (2018) Pathogenetic treatment of patients with chronic bacterial prostatitis and accompanying neurological pathology: our experience
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Belova A.N.
"... предстательной железы происходит уже после двух-трехнедельного курса антибиотикотерапии [2], клинические ..."
Vol 7 (2017): Special issue UROLOGIChESKAYa PATOLOGIYa U PATsIENTOV S TRAVMATIChESKOY BOLEZN'Yu SPINNOGO MOZGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Palatkin P.P., Filatov E.V.
"... муЖчин в паТогенеЗе рака предСТаТельной ЖелеЗы © А.В. Печерский ФГБОУ ВО «Северо-Западный ..."
Vol 5, No 4 (2015) The effect of low-intensity laser radiation on semen parameters in patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Kuzmin I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... его причиной [9-12]. В связи с тем что предстательная железа продуцирует семенную жидкости ..."
Vol 5, No 1 (2015) Predoperatsionnaya embolizatsiya sosudov pri khiruricheskom lechenii DGPZh
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Ryzhkov V.K., Karev A.V.
"... кисетного шва на капсулу аденомы предстательной железы. Учитывая вышеизложенное, было принято решение о ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt vypolneniya robotassistirovannoy radikal'noy prostatektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... радикальных простатэктомий. Средний возраст больных составил 67 (49- 76) лет. Объем предстательной железы ..."
Vol 7, No 2 (2017) Pavel Naumovich Pevzner(k 80-letiyu so dnya rozhdeniya)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... «Шторц» для эндоскопической хирургии заболеваний уретры, предстательной железы и мочевого пузыря и ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE MOChEPOLOVOGO VENOZNOGO SPLETENIYa U PATsIENTOV S VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"... венозные системы полового члена, предстательной железы (ПЖ), семенных пузырьков, яичек, семенных канатиков ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sravnitel'naya effektivnost' razlichnykh α-adrenoblokatorov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Dianov M.P.
"... Современная терапия гиперплазии предстательной железы является одной из динамично развивающихся ..."
Vol 9, No 1S (2019) Urologicheskaya pomoshch' lyudyam pozhilogo vozrasta s razlichnoy patologiey mocheispuskaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G.
"... урологу по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а основная урологическая ..."
Vol 5, No 1 (2015) Botulinoterapiya kak metod vybora v lechenii gipersensornogo mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Romikh V.V., Zakharchenko A.V., Arkhireev A.S.
"... ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы © Р. Э. Амдий, Т. Г. Гиоргобиани Кафедра урологии ГБОУ ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIMENENIE PARANEFROSTOMIChESKOY INFIL'TRATsII RASTVOROM MESTNOGO ANESTETIKA DLYa SNIZhENIYa BOLEVOGO SINDROMA POSLE PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Obidnyak V.M., Gadzhiev N.K.
"... предстательной железы. Назначение препаратов тестостерона с  подбором индивидуальной дозы (соответ- ствующей ..."
Vol 7 (2017): Special issue K PATOGENEZU RETsIDIVNOGO VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"... ЗаБолеваний, CовмеЩеннаЯ (FUSION) уЗи/мрТ-БиопСиЯ в выЯвлении рака предСТаТельной ЖелеЗы © М.А. Кахели1, Б ..."
Vol 7 (2017): Special issue DEMENTsIYa. ChTO DOLZhEN ZNAT' UROLOG?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunova E.S., Kostin A.A., Darenkov S.P.
"... предстательной железы: 1-я группа (81  че- ловек)  — трансректальная мультифокальная биопсия простаты с ..."
Vol 5, No 1 (2015) Otdalennye rezul'taty zameshcheniya mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Fadeev V.A., Savashinskiy Y.S., Kas'yanenko S.S.
"... . КомБИНИРоВАННАя БИПоЛяРНАя ХИРУРГИя В ЛЕЧЕНИИ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИИ ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы © Б. К ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt robot-assistirovannoy rezektsii pochki i nefrektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... - ной хирургии предстательной железы обеспечивают высокую эффективность и качество оперативного ..."
Vol 5, No 2 (2015) For diagnostics and treatment of overactive bladder in male
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy S.O., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... инфравезикальной обструкцией (ИВО): гиперплазия и рак предстательной железы, склеротические изменения на фоне ..."
Vol 7 (2017): Special issue EKSTRAKTsIYa VNUTRENNEGO MOChETOChNIKOVOGO STENTA U ZhENShchIN POD UL'TRAZVUKOVYM KONTROLEM POSLE BEZDRENAZhNOY PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... доБрокачеСТвенной гиперплаЗии предСТаТельной ЖелеЗы © Т.Г. Гиоргобиани, Р.Э. Амдий ФГБОУ ВО «Первый Санкт ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sostoyanie lokal'nogo i sistemnogo gomeostaza v razlichnykh modelyakh khronicheskogo abakterial'nogo prostatita
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... брали кровь и удаляли предстательную железу, из ткани которой изготавливали гомогенат. Эти субстраты ..."
Vol 9, No 1S (2019) Chastota vyyavleniya onkozabolevaniy mochepolovoy sistemy vo ftiziourologicheskom statsionare
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tillyashaykhov M.N., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M., Alizhonov S.K., Salimov O.A.
"... , мочевого пузыря, предстательной железы и яичка). Диагноз был верифицирован на основании лучевых ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEYROPROTEKTIVNAYa TERAPIYa KhRONIChESKOGO ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA IIIB KATEGORII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Los' M.S., Solov'ev A.S.
"... - судов предстательной железы, анализирова- ли выраженность эректильной дисфункции (МИЭФ-5), оценивали ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kafedra i klinika urologii pervogo sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. akad. I. P. Pavlova: vchera, segodnya, zavtra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... аденомой предстательной железы он в пятидесятые годы прошлого века обосновал показания к одномоментной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty lecheniya detey s dvustoronney i abdominal'noy formami retentsii gonad
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kartashev V.N., Rumyantseva G.N., Yusufov A.A., Kuznetsov V.N.
"... , трансабдоминальное УЗИ предстательной железы. Хирургическое лечение пациентов обеих групп осуществлялось в ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEKOTORYE OSOBENNOSTI LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI VOENNOSLUZhAShchIKh LETNOGO SOSTAVA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rodin D.B., Royuk R.V., Borisenko G.G., Garilevich B.A., Volkov A.N., Semenov A.A., Kasaikin A.V.
"... 1000 жителей. У взрос- лых и  лиц пенсионного возраста выделены заболевания предстательной железы ..."
Vol 7 (2017): Special issue NARUShENIYa URODINAMIKI U PATsIENTOV S NEOTsISTISOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fadeev V.A., Sergeev A.V., Savashinskiy Y.S., Kas'yanenko S.S., Ul'yanov A.Y.
"... ,1%) мужчин. У мужчин в качестве причин следует выделить гиперплазию предстательной железы (после ..."
Vol 7 (2017): Special issue ISSLEDOVANIE ASPEKTOV EKSPERIMENTAL'NOY KRIOKhIRURGII S TsEL'Yu POVYShENIYa ONKOLOGIChESKOY EFFEKTIVNOSTI PROVODIMOY PROTsEDURY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sukhikh S.O., Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Pushkarev A.V., Tsyganov D.I., Pushkar' D.Y.
"... процедуры и значительно снизить риск развития рецидива рака предстательной железы. ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOZMOZhNOSTI ANTIOKSIDANTNOY TERAPII KhRONIChESKOGO ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA IIIB KATEGORII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... обследования была исключена воспалительная патология предстательной железы (табл. 1). Для объективизации ..."
Vol 7 (2017): Special issue REGIONARNAYa KhIMIOTERAPIYa - PREIMUShchESTVA V LEChENII BOL'NYKh INVAZIVNYM RAKOM MOChEVOGO PUZYRYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Timofeev D.A., Odintsova M.V., Shkol'nik M.I., Korovina Y.V., Lisitsyn I.Y.
"... препаратов проникать в  очаг воспаления в  предстательной железе. Причину этого феномена связывают с  перси ..."
Vol 5, No 1 (2015) Tselesoobraznost' otsenki mocheispuskaniya pered operatsiey u bol'nykh khirurgicheskogo profilya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dundyakov A.A., Shevyrin A.A.
"... уровня мочевины и креатинина), определение уровня ПСА, УЗИ с определением объема предстательной железы и ..."
Vol 7, No 3 (2017) Peyroni’s disease which imitated the large stone of urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kazarov R.L., Korol E.I., Merkulov D.V., Vasil’ev A.V., Al-Shukri A.S.
"... пальпируется безболезненная предстательная железа небольших размеров, плотноэластичной консистенции, срединная ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kombinirovannye rentgenokhirurgicheskie operatsii v lechenii venogennoy erektil'noy disfunktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... ) варикозное расширение вен предстательной железы II-III степени (максимальный диаметр вен простатического ..."
Vol 9, No 1S (2019) Nozokomial'nye infektsii v urologicheskom statsionare
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Spiridonova A.A., Morzavina O.V., Krasnova M.V., Usubov S.S., Mishchenko A.A., Belokon' N.O., Sozdanov P.V., Konyashkina S.Y., Arnautov A.V., Zaytsev A.S.
"... ,4 %) человек. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы диагностирована у 89 (12,5 %), рак ..."
Vol 2, No 1 (2012) The history of foundation and development of Saint-Petersburg society of urologists named after S. P. Fyodorov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N.
"... общество уделяло лечению больных аденомой предстательной железы. Уже на первом научном заседании общества 6 ..."
Vol 6, No 4 (2016) Urinary dysfunction in Parkinson’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmina S.V., Dobroskok A.M., Kuzmin I.V.
"... признаков увеличения предстательной железы. У 67 % пациентов наблюдали изолированную гиперактивность ..."
Vol 2, No 2 (2012) Early and late complications of radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Kuzmin I.V., Boriskin A.G.
"... простатэктомия (РПЭ) является одним из ведущих методов лечения локализо- ванных форм рака предстательной железы ..."
Vol 7 (2017): Special issue OSOBENNOSTI MIKROBNOY FLORY V MOChEVYVODYaShchIKh PUTYaKh U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vlasov V.V., Krupin V.N., Pochtin D.P., Strel'tsova O.S.
"... предстательной железы пациентов с  ве- рифицированным диагнозом рака простаты. Всем пациентам исследование ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANY LIMFOIDNOY SISTEMY PRI EKSPERIMENTAL'NOM KANTsEROGENEZE PROSTATY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lomshakov A.A., Astashov V.V., Borodin Y.I., Kozlov V.I., Antsyreva Y.A., Kazakov O.V.
"... опухолевом росте в предстательной железе. Цель работы. Изучение особенностей структурной организации ..."
Vol 5, No 3 (2015) Proshloe, nastoyashchee i budushchee urologii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Kuzmin I.V.
"... учениками разрабатывал вопросы хирургического лечения заболеваний мочевого пузыря, предстательной железы и ..."
Vol 7, No 1 (2017) To the 110th anniversary of the first urological society in Russia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N.
"... , мочевого пузыря и предстательной железы, были открыты самостоятельные урологические клиники, а урология ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sovremennye podkhody k lecheniyu erektil'noy disfunktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneev I.A.
"... предстательной железы. Уденафил относится к препаратом длительного действия. При отсутствии эффекта от препаратов ..."
Vol 7 (2017): Special issue ZAVISIT LI STEPEN' FRAGMENTATsII DNK SPERMATOZOIDOV OT POKAZATELEY SPERMOGRAMMY I MAR-TESTA?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K., Osetnik V.K.
"... в  связи с  острой задержкой мочи (ОЗМ) на фоне ги- перплазии предстательной железы, у 10  паци ..."
Vol 7, No 4 (2017) Peculiarities of clinical course of urolithiasis in patients of elderly and senile age
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Agenosov M.P., Kagan O.F., Kheyfets V.K.
"... путей и болезней предстательной железы [1]. В 2012 г. в РФ абсолютное число зарегистрированных пациентов ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnosticheskaya znachimost' issledovaniya mikroflory eyakulyata u bol'nykh khronicheskim bakterial'nym prostatitom metodom PCR-RT «Androflor»
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borovets S.Y.
"... годы в развитии дисбиоза мочеполовых органов, в том числе предстательной железы, отмечают существенное ..."
Vol 7 (2017): Special issue ULUChShENIE REZUL'TATOV LEChENIYa BOL'NYKh RAKOM MOChEVOGO PUZYRYa PUTEM PRIMENENIYa VNUTRIARTERIAL'NOY KhIMIOTERAPII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Timofeev D.A., Odintsova M.V., Shkol'nik M.I., Polekhin A.S., Bogomolov O.A., Lisitsyn I.Y.
"... и  значительно снизить риск раз- вития рецидива рака предстательной железы. В статью вошли ..."
Vol 7 (2017): Special issue BALL'NAYa OTsENKA REZUL'TATOV DIURETIChESKOY PIELOSONOGRAFII U DETEY GRUDNOGO I RANNEGO VOZRASTA S GIDRONEFROZOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khvatynets N.A., Rostovskaya V.V., Matyushina K.M.
"... предстательной железы, 3,4 %  — больные с почечной недостаточностью. На все остальные заболевания пришлось лишь ..."
Vol 3, No 1 (2013) Urodynamic diagnosis of bladderoutlet obstruction in men
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V., Al-Shukri A.S., Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГП). Для многих урологов понятия ДГП и ИВО являются синонимами ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOTERAPIYa V KOMPLEKSNOM LEChENII BOL'NYKh KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Surikov V.N.
"... симптомов NIH-CPSI, исследование анализа секрета предстательной железы (СПЖ) или 3-й порции мочи с их ..."
Vol 5, No 4 (2015) Laparoscopic nerve-sparing cystoprostatectomy with intracorporeal orthotopic sigmoid neobladder formation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Zaharenko A.A., Al-Shukri A.S., Nevirovich Y.S., Dubinskiy V.Y., Potapova M.K.
"... ,3 мм, с неровными контурами. Предстательная железа и семенные пузырьки визуализируются нечетко из-за ..."
Vol 8, No 1 (2018) Сlinical justification of laser therapy efficiency of men’s infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskvin S.V., Borovets S.J., Toropov V.A.
"... ). Варьирование частотой излучения в зависимости от активности воспалительного процесса в предстательной железе ..."
Vol 6, No 4 (2016) Electrical stimulation of the pelvic floor in the treatment of patients with urinary incontinence after radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Ananiy I.A., Amdiy R.E., Kuzmin I.V.
"... Введение Рак предстательной железы (РП) является одним из наиболее распространенных ..."
Vol 7, No 1 (2017) Analysis of uronefrological diseases of adult population in Arkhangelsk region in 2005-2014
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tsyganova O.A., Bokovoy S.P., Balanda R.V.
"... мочеточника, почечной недостаточности, мочекаменной болезни, болезням предстательной железы, мужскому ..."
Vol 5, No 1 (2015) Urologicheskaya pomoshch' lyudyam pozhilogo vozrasta s razlichnoy patologiey mocheispuskaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G.
"... урологу по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а основная урологическая ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' nizkointensivnoy lazernoy terapii pri korrektsii sekretornoy patozoospermii u muzhchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Potapova M.K., Borovets S.Y., Baykalov N.I.
"... предстательной железы, УЗИ органов мошонки в режиме ЦДК. Оценку результатов спермограммы проводили в соответствии ..."
Vol 9, No 1S (2019) Endotelial'naya disfunktsiya u patsientov urologicheskogo profilya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Kulikov S.V., Solov'ev A.S., Shormanova N.S., Mozhaev I.I.
"... микроциркуляции и ишемия предстательной железы закономерно приводят к низкой биодоступности антибактериальных ..."
Vol 9, No 1S (2019) Otsenka effektivnosti ispol'zovaniya α-lipoevoy kisloty u bol'nykh s khronicheskim abakterial'nym prostatitom IIIb kategorii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... периферическая кровь и секрет предстательной железы. При этом оценивали цитокиновый и оксидативный статус. Для ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' sakharnogo diabeta v patogeneze raka mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Ivanov N.V.
"... , колоректальный рак, яичники, предстательную, поджелудочную и молочную железы, почку, пищевод, желудок ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATIVNOST' DISTANTsIONNOY UDARNO-VOLNOVOY LITOTRIPSII MOChEVYKh KONKREMENTOV U PATsIENTOV S MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevyrin A.A.
"... предстательной железе  — 15,1 %). 12,9 % операций выполнены с применением высоких медицинских технологий ..."
Vol 2, No 2 (2012) The history of Urology in St.-Petersburg
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk l.N.
"... процессы в почках, опухоли предстательной железы, опухоли яичек, стриктуры уретры и т. д. Его лекции всегда ..."
Vol 5, No 4 (2015) The study of the anatomy of the urogenital system. From antiquity to the our days
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fedorov D.A., Mokazhanova N.N., Kuzmin I.V.
"... обратно в мочеточник. Руфус Эфесский (I-II вв. н. э.) был первым, кто описал предстательную железу, дав ей ..."
Vol 7, No 2 (2017) The infertility overcoming in men with retrograde ejaculation and anejaculation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Zasseev R.D.
"... уретру выделяется секрет предстательной железы и семенных пузырьков, а также происходит сокращение шейки ..."
Vol 2, No 2 (2012) Substitute urethroplasty using free oral mucosa grafts in treatment of long strictures of anterior urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Perekalin P.V., Korneyev I.A., Ilin D.M.
"... обращения ему была выполнена трансуретральная резекция предстательной железы по поводу ее доброкачественной ..."
Vol 6, No 1 (2016) Lower urinary tract symptoms in male population of the Russian Federation North-Western Region: analysis of population study results
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Alexeeva T.A., Al-Shukri S.H., Pushkar D.Y.
"... за счет доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), так как дизурия может быть ..."
Vol 7, No 3 (2017) Neurological aspects of diagnosis and treatment of chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Makhmudov Y.Y., Makhmudova L.A., Krupin A.V., Troshin V.D.
"... клиническими проявлениями заболевания. Так, показано, что уровень лейкоцитов в секрете предстательной железы ..."
Vol 5, No 1 (2015) IFDE-5 pri revaskulyarizatsii polovogo chlena
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Bokov A.I.
"... доброкачественной гиперплазий предстательной железы. Уденафил относится к препаратом дли- тельного действия. При ..."
Vol 5, No 1 (2015) Laparoskopicheskaya nefropeksiya ksenoperikardom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nikol'skiy A.V., Demidov D.A., Aleksandrov M.S.
"... высокие онколо- гические и неонкологические результаты лечения локализованного рака предстательной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Bolezn' Parkinsona i mul'tisistemnaya atrofiya. Rol' urologa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunova E.S., Popov G.R.
"... УРоЛоГИИ» При обследовании этих пациентов по дан- ным УЗИ объем предстательной железы в сред- нем ..."
Vol 7 (2017): Special issue DIAGNOSTIKA I LEChENIE REPRODUKTIVNYKh NARUShENIY U MUZhChIN POSLE PERENESENNYKh ZABOLEVANIY, PEREDAVAEMYKh POLOVYM PUTEM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Koren'kov D.G.
"... системы полового члена, предстательной железы (ПЖ), семенных пузырьков, яичек, семенных кана- тиков ..."
Vol 7 (2017): Special issue OBOSNOVANIE RETROPERITONEOSKOPIChESKOY PIELOLITOTOMII V LEChENII BOL'NYKh S KRUPNYMI KAMNYaMI MOChEVYKh PUTEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kadyrov Z.A., Suleymanov S.I., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... БольныХ доБрокачеСТвенной гиперплаЗией предСТаТельной ЖелеЗы © С.Н. Калинина, Д.Г. Кореньков, В ..."
Vol 5, No 3 (2015) Reconstructive surgery of the long urethral strictures in patients with penile sclerotic lichen
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solichov D.N., Gafurov A.G., Rizoev H.H.
"... крови, бактериологическое исследование мочи и секрета предстательной железы, анализы на инфекции ..."
Vol 3, No 3 (2013) The experience of contact laser lithotripsy in treatment of patients with urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Ryvkin A.Y., Budylev S.A., Selivanov A.N., Gorbachev M.I.
"... ниже камня, доброкачественной гиперплазии предстательной железы в связи с высоким риском развития ..."
Vol 2, No 1 (2012) Carcinoma in situ of the urinary bladder
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Batmaev D.B.
"... том числе и в верхних мочевых путях, мочеиспускательном канале и протоках предстательной железы [15 ..."
Vol 7, No 2 (2017) Azoospermia after testosterone gel treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Zasseev R.D.
"... гиперплазии и рака предстательной железы [5, 6], увеличили число сторонников расширения показаний к ..."
Vol 8, No 4 (2018) Minimally invasive treatment of complications after laparoscopic partial nephrectomy in solitary kidney
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Emirgaev Z.K., Bogomolov O.A., Shkolnik M.I., Prokhorov D.G., Polehin A.S.
"... новообразований мочеполовой системы после опухолей предстательной железы и мочевого пузыря [1]. Особую сложность ..."
Vol 7, No 4 (2017) Experimental justification of laser therapy efficiency of men's infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskvin S.V., Borovets S.J., Toropov V.A.
"... предстательной железы (варикоцеле, эпидидимоорхит, простатит) [15–19], а также эндокринные нарушения [20, 21 ..."
Vol 3, No 3 (2013) Megatone 2080 — new remedy for the treatment of erectile dysfunction
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N.
"... гипертензия), депрессия, болезни предстательной железы (особенно — хронический простатит), побочное действие ..."
Vol 7, No 3 (2017) Scientific background of telemedicine-based approaches for medical care organization in urology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Apolihin O.I., Shadjorkin I.A., Perhov V.I., Sabgajda T.P., Leonov S.A.
"... телемедицинского скрининга злокачественных новообразований предстательной железы в Воронежской области (общее ..."
Vol 2, No 3 (2012) Classification of overactive bladder depending on severity of symptoms
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V., Al-Shukri S.H.
"... , созданную по аналогии с опросником IPSS у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы [14 ..."
Vol 9, No 1 (2019) Sergey Petrovich Fyodorov (1869–1936) — an outstanding Russian surgeon and urologist (the 150th anniversary of the birth)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Kuzmin I.V.
"... лечения заболеваний мочевого пузыря и предстательной железы. Так, С.П. Федоров много внимания уделял ..."
Vol 2, No 4 (2012) Liquid tumors of the retroperitoneum: diagnosis and treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... . Описаны методы дифференциальной диагностики объемных образований почек, печени, поджелудочной железы ..."
Vol 9, No 1 (2019) The role of inhibin B in the regulation of spermatogenesis and its clinical significance in male infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lihonosov N.P., Ajub A.H., Babenko A.J., Borovets S.Y.
"... осложнений [22]. Кроме того, биопсийный материал не всегда репрезентативен для всех тканей яичка [23]. Забор ..."
Vol 2, No 1 (2012) The history of radiological methods development in urology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestopalova O.Y., Amosov V.I., Yakovenko A.A.
"... , появилась возможность изучать на рентгеновских снимках предстательную железу. Метод получил название ..."
Vol 2, No 1 (2012) Peculiarities of hemostasisin transurethral resection of prostatic gland using fybrinolysis inhibitor
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Sukhanov Y.A.
"... и ацинусов предстательной железы, поэтому может быть оправдано радикальное лечение на ранних этапах ..."
Vol 7, No 2 (2017) Current approaches to the diagnostic of bladder pain syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Ignashov Y.A., Kuzmin I.V.
"... у женщин и предстательной железы у мужчин, осмотр в зеркалах у женщин. Неврологическое ..."
Vol 8, No 1 (2018) Endovascular surgery of the iliac veins with bilateral varicocele and varicose veins of the pelvic organs in men
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kapto A.A.
"... предстательной железы на 45 % по данным ТРУЗИ и отсутствие антеградного кровотока при цветном доплеровском ТРУЗИ ..."
Vol 8, No 2 (2018) Use of mineral water in rehabilitation therapy of patients with nephrolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Nejmark A.I., Saldan I.P., Davydov A.V.
"... заболеваний урологического профиля после инфекций мочевыводящих путей и болезней предстательной железы [2]. По ..."
Vol 7, No 3 (2017) Diagnosis and theraphy of urinary infections. What should always remember (clinical lecture). Part 1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borisov V.V.
"... абсцесса предстательной железы, ее специфического поражения и пр. Неумение, а порой и нежелание ..."
Vol 2, No 2 (2012) Assessment of microcirculation’s condition of the bladder wall at women with chronic recurrent cystitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Kuzmin I.V., Zarkih A.V., Shabudina N.O.
"... гиперплазией предстательной железы при оперативном и консервативном лечении: Авто- реф. дис. канд. мед. наук ..."
1 - 200 of 233 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)