Order results by:     
Issue Title
Vol 7 (2017): Special issue ROL' [-2]proPSA I INDEKSA ZDOROV'Ya PROSTATY V DIAGNOSTIKE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY U BOL'NYKh S UROVNEM PSA MENEE 4 NG/ML
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yakovlev V.D., Al'-Shukri A.S., Rybalov M.A., Borovets S.Y., Boriskin A.G., Nevirovich E.S.
"... наличии ПИН и РПЖ, оказался индекс здоровья простаты (p < 0,001). При этом статистически значимого ..."
Vol 7 (2017): Special issue INDEKS ZDOROV'Ya PROSTATY (PHI)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Pushkar' D.Y., Vasil'ev A.O., Gordienko N.G., Ryabko E.N., Blanshet J.-., Ruzhanskaya A.V., Mazov N.V., Evgina S.A.
"... Введение. Являясь предиктором наличия рака предстательной железы (РПЖ), индекс здоровья простаты ..."
Vol 6, No 1 (2016) Prognosis of prostate cancer using color doppler ultrasonography
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Kurnakov A.M., Borovets S.Y.
"... наличие рака предстательной железы (РПЖ) и показаниями к мультифокальной биопсии предстательной железы ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY OBShchEGO PSA I INDEKSA ZDOROV'Ya PROSTATY (PHI)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Pushkar' D.Y., Vasil'ev A.O., Gordienko N.G., Ryabko E.N., Evgina S.A., Ruzhanskaya A.V., Agarkova G.A.
"... Введение. Пороговое значение для общего ПСА (оПСА), равное 4 нг/мл, было получено для метода ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vozmozhnosti immunogistokhimicheskikh issledovaniy pri morfologicheskoy verifikatsii bolezney predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kornienko Y.V., Al'-Shukri S.K., Rybakova M.G., Borovets S.Y., Botina A.V., Rybalov M.A.
"... железы - РПЖ, ДГПЖ и ПИН. Пациенты и методы. Проанализированы результаты ИГХ-исследований биоптатов ..."
Vol 2, No 4 (2012) THE PROGNOSTIC VALUE OF IMPAIREDDETRUSOR CONTRACTILITY ATTHE OPERATIVE TREATMENT OF THE PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). При этом отсутствует единая точка ..."
Vol 5, No 1 (2015) Patomorfologicheskie osobennosti adenokartsinomy prostaty po dannym saturatsionnoy promezhnostnoy biopsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov R.V., Nosov A.K., Petrov S.B., Reva S.A., Kharchenko V.
"... выполнялась по первичным показаниям (уровень ПСА менее 10 нг/мл) 26 больным и повторным (наличие в анамнезе ..."
Vol 9, No 1S (2019) Minimal'no invazivnaya khirurgiya v lechenii oligometastaticheskogo raka prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Berkut M.V., Petrov S.B.
"... рака простаты в течение 3 лет. Однако ценность подобных исследований ограничена их ретроспективным ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rol' opredeleniya urovnya ustoychivykh izoform prostatspetsificheskogo antigena i rascheta indeksa zdorov'ya prostaty v ranney diagnostike raka predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Yakovlev V.D., Yakovenko A.A.
"... соотношения свободного ПСА ( % cв.ПСА) к уровню оПСА позволяет выявить рак предстательной железы (РПЖ) на ..."
Vol 9, No 1S (2019) Bezopasnaya i tochnaya embolizatsiya. Ispol'zovanie ploskodetektornoy komp'yuternoy tomografii pri embolizatsii arteriy prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vintskovskiy S.G., Khotchenkov M.V., Uchvatkin G.V.
"... Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из самых ..."
Vol 2, No 4 (2012) Diagnostics and staging of prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Aloyan K.A., Matveyev A.V.
"... урологов, при оценке распространенности РПЖ применяют ПРИ и анализ ПСА, сцинтиграфию костей и дополнительно ..."
Vol 5, No 1 (2015) Predoperatsionnaya embolizatsiya sosudov pri khiruricheskom lechenii DGPZh
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Ryzhkov V.K., Karev A.V.
"... Больные, страдающие ДГПЖ, составляют около 15 % от общего числа пациентов, получающих лечение на ..."
Vol 7, No 1 (2017) The use of doppler ultrasound for differential diagnosis of prostate diseases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurnakov A.M., Borovets S.Y., Al-Shukri S.K.
"... предстательной железы у пациентов, имеющих показания к биопсии простаты. Проведено обследование 121 пациента ..."
Vol 8, No 3 (2018) Prognostic significance of the evaluation of expression of the gene PCA3 in urine in patients with localized prostate cancer and histomorphological changes in the peritumoral zone
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Bova P.S.
"... экспрессии гена РСА3 в экзосомах мочи у больных при одновременном сочетании РПЖ и ПИН-2 в перитуморальной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrostomiya u bol'nykh rakom mochevogopuzyrya i prostaty s sindromom verkhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belov A.D., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y., Kharitonov M.V.
"... (165 больных - 60 %) и раком простаты (109 больных - 40 %). Показанием к выполнению данной манипуляции ..."
Vol 3, No 1 (2013) Prostate cancer diagnosis and staging errors
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... ректального исследования (ПРИ), определении уровня ПСА в плазме крови. Окончательный диагноз РПЖ может быть ..."
Vol 5, No 1 (2015) Chastota vstrechaemosti adenokartsinomy prostaty v parauretral'noy zone
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov R.V., Nosov A.K., Petrov S.B., Reva S.A., Kharchenko E.V.
"... простаты обнаружена у 27 из 44 пациентов (61,36 %). Из них у 19 (70,4 %) опухолевые клетки обнаружены в ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPTIMIZATsIYa BIOPSII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY S UChETOM DANNYKh DOPLEROMETRIChESKOGO ISSLEDOVANIYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurnakov A.M., Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K.
"... «серой шкалы». Цель исследования. Улучшить выявляемость рака предстательной железы (РПЖ) на основании ..."
Vol 5, No 1 (2015) Funktsional'noe sostoyanie detruzora u patsientov s DGPZh, oslozhnennoy khronicheskoy zaderzhkoy mochi
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Ukharskiy A.V., Ryzhkov A.I., Kostyuchenko K.V.
"... установленным диагнозом ДГПЖ, осложненной хронической задержкой мочи. Объем простаты варьировал от 38,8 см³ до ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE VNUTRIORGANNOGO KROVOTOKA V PREDSTATEL'NOY ZhELEZE U BOL'NYKh DGPZh NA FONE LEChENIYa DUTASTERIDOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Iziev M.M.
"... Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty transperineal'noy mul'tifokal'noy biopsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Malyshev E.V., Malyshev V.A., Fetyukov A.I., Kovchur P.I., Kovchur O.I., Tsitsyura A.P.
"... является ведущим методом диагностики рака простаты. Преимущественно она проводится трансректальным доступом ..."
Vol 7 (2017): Special issue ENDOPROTEZIROVANIE YaIChKA V PODROSTKOVOY ANDROLOGII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shchedrov D.N.
"... индекСа ЗдоровьЯ проСТаТы в диагноСТике рака предСТаТельной ЖелеЗы у БольныХ С уровнем пСа менее 4 нг ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechebno-diagnosticheskiy algoritm primeneniya ingibitorov 5α-reduktazy u bol'nykh s podozreniem na rak predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Grishin M.A.
"... антигена в крови (ПСА). Повышение значений онкомаркера может быть как при РПЖ, так и при других ..."
Vol 2, No 4 (2012) Evaluating the effectiveness of Tranexam by transurethral resection of the prostate in patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Lukichev G.B., Nevirovich Y.S., Kuzmin I.V., Ignashov Y.A.
"... Под наблюдением находились 214 больных с ДГПЖ, которым выполняли трансуретральную резекцию ..."
Vol 2, No 1 (2012) Prostate cancer: some aspects of epidemiology, etiology and carcinogenesis for prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... анализе биопсийного материала обнаруживаются признаки аденокарциномы простаты. Заболеваемость РПЖ ..."
Vol 2, No 3 (2012) PROSTAGUT-FORTE IN BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA THERAPY: IS PATHOGENIC APPROACH?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V., Al-Shukri S.H.
"... ДГПЖ, клинически проявляющейся симптомами нижних мочевых путей. Пациенты и методы: простагут-форте ..."
Vol 3, No 4 (2013) Experience of using of Sonirid Duo in treatment of patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Tkachuk I.N.
"... тамсулозина и финастерида, у больных, страдающих ДГПЖ. Пациенты и методы: Сонирид Дуо назначали 46 больным ..."
Vol 5, No 1 (2015) Modern techniques for recurrent prostate cancer imaging and perspective of their development
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... биохимический рецидив является самым ранним признаком развития рецидива РПЖ. Несмотря на то, что ПСА остаётся ..."
Vol 7 (2017): Special issue KRIOABLATsIYa - EFFEKTIVNYY METOD LEChENIYa RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Vasil'ev A.O., Shiryaev A.A., Pushkar' D.Y.
"... криоаблацию простаты). Средний возраст пациентов составил 72,7 года, уровень общего ПСА - 10,6 нг/мл, объем ..."
Vol 7 (2017): Special issue ISPOL'ZOVANIe 320-SREZOVOY PERFUZIONNOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V VIZUALIZATsII LOKALIZOVANNOGO RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy N.V., Rozengauz E.V., Shkol'nik M.I., Nesterov D.V.
"... Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является актуальной проблемой в урологии и онкологии. В ..."
Vol 5, No 1 (2015) Molekulyarnye mekhanizmy razvitiya biokhimicheskogo retsidiva posle prostatektomii pri rake predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kogan M.I., Chibichyan M.B., Chernogubova E.A.
"... раке предстательной железы (РПЖ). Определение активности калликреина и ангиотензин-превращающего ..."
Vol 5, No 1 (2015) Robot-assistirovannaya radikal'naya prostatektomiya. Opyt pervykh 100 operatsiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Aboyan I.A., Pakus S.M., Grachev S.V., Berezin K.V.
"... (ПСА). Повышение значений онкомаркера может быть как при РПЖ, так и при других заболеваниях ПЖ ..."
Vol 7 (2017): Special issue DIAGNOSTIKA I LEChENIE EREKTIL'NOY DISFUNKTsII U BOL'NYKh DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZIEY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Koren'kov D.G., Fesenko V.N.
"... %. ДГПЖ остается распространенным прогрессирующим заболеванием, значительно снижающим качество жизни ..."
Vol 9, No 1S (2019) Ispol'zovanie pozitronno-emissionnoy tomografii s 11C-kholinom i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza u bol'nykh s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) считается одной из самых серьезных медицинских проблем среди ..."
Vol 9, No 1S (2019) Laparoskopicheskaya chrespuzyrnaya adenomektomiya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Tkachuk I.N.
"... , объем простаты, объем остаточной мочи, максимальную скорость мочеиспускания, ПСА, длительность операции ..."
Vol 5, No 4 (2015) Inhibitors of 5-α-reductase in the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Iziev M.M.
"... железы у больных ДГПЖ с повышенным уровнем ПСА в сыворотке крови. Так, М. И. Петричко и соавт. [36] у ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya «ANDRO-PRO» u bol'nykh s dobrokachestvennoygiperplaziey predstatel'noy zhelezy i khronicheskim prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bat'ko A.B.
"... . Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и хронический простатит - самые частые заболевания у ..."
Vol 8, No 3 (2018) Functional and early oncological results in 2D vs 3D laparoscopic prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Bogomolov O.A., Shkolnik M.I., Belov A.D., Sidorova S.A., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y., Emirgaev Z.K.
"... . Материалы и методы. В 2016–2017 гг. выполнены 124 лапароскопические радикальные простат эктомии по поводу ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANY LIMFOIDNOY SISTEMY PRI EKSPERIMENTAL'NOM KANTsEROGENEZE PROSTATY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lomshakov A.A., Astashov V.V., Borodin Y.I., Kozlov V.I., Antsyreva Y.A., Kazakov O.V.
"... лимфоидных органов в физиологических условиях, экспериментальном опухолевом росте в простате. Материалы и ..."
Vol 2, No 3 (2012) Diagnosis of bladder outletobstruction based on results of standard urological examination patients with benign prostatichyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... ) у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) на основе общепринятых методик ..."
Vol 2, No 2 (2012) Novel immunohistochemical markers in early diagnostics of prostate cancer (review)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ribalov M.A., Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... рака предстательной железы (РПЖ) может быть существенным образом повышена за счёт использования ..."
Vol 2, No 2 (2012) Evaluation of the lower urinary tract dysfunction at patients with unsatisfactory results operative treatment benign prostatic hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы: проведено ..."
Vol 8, No 1 (2018) Diagnosis and treatment of lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Burlaka O.O., Aleksandrov M.S., Vydryn P.S.
"... гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) с симптомами нижних мочевых путей и эректильной дисфункцией (ЭД ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nash opyt khirurgicheskogo lecheniya raka pochki, oslozhnennogo opukholevoy venoznoy invaziey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Zamyatnin S.A., Tsygankov A.V., Salsanov A.T.
"... ( % cв. ПСА) к уровню оПСА позволяет выявить рак предстательной железы (РПЖ) на ранних ста- диях ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnosticheskaya tsennost' pozitronno-emissionnoy tomografii s galliem-68-PSMA i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza bol'nykh s rakom predstatel'noy zhelezy gruppy vysokogo riska
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) считается одной из наиболее актуальных проблем онкологии на ..."
Vol 9, No 1S (2019) Analiz bezretsidivnoy vyzhivaemosti bol'nykh rakompredstatel'noy zhelezy nizkogo i promezhutochnogo riskov progressirovaniya posle brakhiterapii mikroistochnikami I-125
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solodkiy V.A., Pavlov A.Y., Tsybul'skiy A.D., Kravtsov I.B., Fastovets S.V.
"... прогрессирования РПЖ. Общая безрецидивная ПСА-специфическая выживаемость составила 91,4 %. В группах низкого и ..."
Vol 7 (2017): Special issue OB\"EMNAYa NAVIGATsIYa V DIAGNOSTIKE ONKOUROLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY, COVMEShchENNAYa (FUSION) UZI/MRT-BIOPSIYa V VYYaVLENII RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kakheli M.A., Komyakov B.K., Burulev A.L., Gorelov A.I., Popov S.V., Shchukin V.L.
"... лет с уровнем общего простат-специфического антигена от 3,1 до 17 нг/мл, индекс здоровья простаты (PHI ..."
Vol 2, No 2 (2012) Early and late complications of radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Kuzmin I.V., Boriskin A.G.
"... трансуретральную резекцию предстательной железы по поводу ДГПЖ. Общая характеристика наблюдавших больных с раком ..."
Vol 9, No 1 (2019) Surgical treatment of benign prostatic hyperplasia: the past and the present
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mustafaev A.T., Kyzlasov P.S., Dianov M.P., Martov A.G., Ergakov D.V., Sevryukov F.A.
"... железы (ДГПЖ) имеет многовековую историю. Первое упоминание о больных с нарушениями мочеиспускания ..."
Vol 7 (2017): Special issue OBOSNOVANIE RETROPERITONEOSKOPIChESKOY PIELOLITOTOMII V LEChENII BOL'NYKh S KRUPNYMI KAMNYaMI MOChEVYKh PUTEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kadyrov Z.A., Suleymanov S.I., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... %. ДГПЖ остается распростра- ненным прогрессирующим заболеванием, зна- чительно снижающим качество жизни ..."
Vol 2, No 1 (2012) Relation between urodynamic indexes and kidneys function in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Al-Shukri S.K.
"... , отражающими функцию почек у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и ..."
Vol 7 (2017): Special issue DIAGNOSTIKA I LEChENIE REPRODUKTIVNYKh NARUShENIY U MUZhChIN POSLE PERENESENNYKh ZABOLEVANIY, PEREDAVAEMYKh POLOVYM PUTEM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Koren'kov D.G.
"... нормы (12 нмоль/л), что свидетельствовало об инфицировании ранее гонад ИППП. Показатель ПСА у всех ..."
Vol 7 (2017): Special issue BOLEVOY SIMPTOM V KLINIKE KhRONIChESKOGO BAKTERIAL'NOGO PROSTATITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Vorob'eva A.S.
"... ДГПЖ и 3-я группа (43 человека) - рак простаты T₃N₀M₀. Боли в послеоперационном периоде без назначения ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty lecheniya bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy pri pomoshchi vysokodoznoy brakhiterapii v kachestve monoterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov S.N., Kanaev S.V., Novikov R.V., Il'in N.D.
"... реализуются в полной мере, является рак предстательной железы (РПЖ), что обусловлено радиобиологическими ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt embolizatsii prostaticheskikh arteriy v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorelov D.S., Gadzhiev N.K., Ovcharenko D.V., Ivanov A.O., Radomskiy Y.A., Mishchenko A.A., Movsisyan A.T., Petrov S.B.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - одно из самых ..."
Vol 7 (2017): Special issue ANATOMIChESKIE I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI PROVEDENIYa MIKROKhIRURGIChESKOY VARIKOTsELEKTOMII IZ PODPAKhOVOGO DOSTUPA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kulikov S.N., Kurenkov A.V.
"... железы (РПЖ) на основа- нии анализа доплерометрических показателей и создания математической модели ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vypolnenie transuretral'noy bipolyarnoy enukleatsii predstatel'noy zhelezy u patsientov pozhilogo vozrasta
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Burlaka O.O., Peshekhonov K.S.
"... эффективного хирургического метода лечения ДГПЖ независимо от размера простаты. По-прежнему мало известно о ..."
Vol 5, No 1 (2015) Mesto dutasterida v lechenii bol'nykh dobrokachestvennoy giperplaziey predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Iziev M.M.
"... С 2005 года в России при лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ ..."
Vol 7 (2017): Special issue MORFOLOGIChESKIE IZMENENIYa V PREDSTATEL'NOY ZhELEZE PRI KhRONIChESKOM BAKTERIAL'NOM PROSTATITE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V.
"... резекция по поводу прогрессирующей инфравезикальной обструкции в результате увеличения ДГПЖ. Материал ..."
Vol 7, No 3 (2017) The use of prostatic peptides in the treatment of prostate diseases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Tatarinceva M.B.
"... предстательной железы. Гистологически доброкачественную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ) находят у 42 ..."
Vol 9, No 1S (2019) Klinicheskiy retsidiv u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy posle radikal'noy prostatektomii: diagnostika i lechenie
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Petrov S.B.
"... методом лечения рака предстательной железы (РПЖ) высокого и очень высокого риска. Тем не менее частота ..."
Vol 7 (2017): Special issue POSLEOPERATsIONNYY PERIOD ROBOT-ASSISTIROVANNOY RADIKAL'NOY PROSTATEKTOMII: TEChENIE I FAKTORY PROGNOZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Rasner P.I., Sukhikh S.O., Kotenko D.V., Shiryaev A.A., Pushkar' D.Y.
"... железы (РПЖ) по-прежнему занимает «лидирующие» позиции. По данным статистики, в 2015 г. было ..."
Vol 5, No 1 (2015) Effektivnost' dispansernogo obsledovaniya i dinamicheskogo nablyudeniya v ranney diagnostike onkourologicheskikh zabolevaniy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Surikov V.N.
"... крови на уровень ПСА и ТРУЗИ предстательной железы. Пациенты с повышенным уровнем ПСА крови ..."
Vol 9, No 1S (2019) Urologicheskaya pomoshch' lyudyam pozhilogo vozrasta s razlichnoy patologiey mocheispuskaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G.
"... урологу по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а основная урологическая ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTDALENNYE REZUL'TATY LEChENIYa VITAPROSTOM-PLYuS BOL'NYKh KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Borovets S.Y.
"... простаты сампрост в сочетании с ломефлоксацином гидрохлоридом в дозе 400 мг. Ранее было доказано, что ..."
Vol 7 (2017): Special issue OBOSNOVANIE PRIMENENIYa TRUPNOY ARTERII DLYa ZAMEShchENIYa DEFEKTOV BELOChNOY OBOLOChKI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Kazhera A.A., Troyakov V.M., Bokov A.I.
"... биопсийные вколы целесообразно произ- водить в тех участках простаты, где расчетное значение М (≥ 0 ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kombinatsiya vysokomoshchnostnoy brakhiterapii i distantsionnoy radioterapii u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy gruppy vysokogo riska s porazheniem semennykh puzyr'kov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solodkiy V.A., Pavlov A.Y., Tsybul'skiy A.D., Dzidzariya A.G., Kravtsov I.B.
"... локализованными и местнораспространенными формами РПЖ лежат представления о наличие существенных различий в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kombinirovannaya bipolyarnaya khirurgiya v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Kurenkov A.V., Gaziev A.K.
"... гиперплазированных тканей простаты. Материалы и методы. В урологическом отделении клиники им. Э. Э. Эйхвальда (СЗГМУ ..."
Vol 9, No 1S (2019) Terapiya nederzhaniya mochi posle radikal'noy prostatektomii ekstrakorporal'noy magnitnoy stimulyatsiey myshts tazovogo dna
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Krotova N.O., Moskaleva Y.S., Kvichidze L.G., Parkhomenko A.S., Giorgobiani T.G.
"... железы по классификации D’Amico, отсутствовало поражение регионарных лимфатических узлов, уровень ПСА ..."
Vol 5, No 1 (2015) Primenenie botulinoterapii mochevogo puzyrya u detey s razlichnoy urologicheskoy patologiey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Sosnin E.V., Sarychev S.A., Shchedrina A.Y., Lebedev D.A., Osipov A.I., Alekseeva L.A., Lifanova M.V.
"... - уретральной резекции простаты, которая признана в качестве «золотого стандарта» хирургического лечения ДГПЖ ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOSSTANOVLENIE SEKSUAL'NOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh RADIKAL'NUYu PROSTATEKTOMIYu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Pomeshkin E.V., Shamin M.V., Sergeev V.P., Pogosyan R.R.
"... Рак предстательной железы (РПЖ) - наиболее распространенное злокачественное новообразование в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vliyanie zakrytiya epitsistostomy na vyzhivaemost' bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sidorova S.A., Shkol'nik M.I., Lebedinets A.A., Zharinov G.M.
"... Проблема ведения больных раком предстательной железы (РПЖ) с эпицистостомой (ЭЦС) остаётся ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt vypolneniya robotassistirovannoy radikal'noy prostatektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... простаты (стадия T1-2N0M0) в положении Тренделенбурга трансперитонеальным доступом нами было выполнено 167 ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE MOChEPOLOVOGO VENOZNOGO SPLETENIYa U PATsIENTOV S VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"... наличие варикоцеле и связанного с ним венозного полнокровия простаты. При этом варикоз простаты всегда ..."
Vol 7 (2017): Special issue PREDIKTORY REZUL'TATIVNOSTI TESE (SOZDANIE ALGORITMA «DEREVO REShENIY»)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Toropov V.A., Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K.
"... ДГПЖ в зависимости от длительности лечения дутастеридом Показатели кровотока в простате Исходные ..."
Vol 7 (2017): Special issue RANNIE OSLOZhNENIYa RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII, SVYaZANNYE S METODAMI DERIVATsII MOChI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kirichenko O.A.
"... общего простат-специфического антигена от 3,1  до 17  нг/мл, индекс здоровья простаты (PHI) был в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Mesto proteoliticheskikh enzimov v kompleksnom lechenii bol'nykh khronicheskim bakterial'nym prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al'-Shukri A.S., Tkachuk I.N., Sternin Y.I.
"... только у 23 (57,5 %) из 40 больных группы сравнения. По данным доплерографии простаты у больных основной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Prichiny sokhraneniya rasstroystv mocheispuskaniya posle operativnogo lecheniya dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Giorgobiani T.G., Amdiy R.E.
"... лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы. Проведено ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya laparolifta pri laparoskopicheskoy radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... Введение. Одним из основных методов лечения при локализованных формах рака простаты является ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' URETRAL'NOGO KATETERA V RAZVITII KATETER-ASSOTsIIROVANNOY INFEKTsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Pushkar' D.Y.
"... новообразованиями рак предстательной железы (РПЖ) по-прежнему занимает «лидирующие» позиции. По данным статистики ..."
Vol 7 (2017): Special issue DEMENTsIYa. ChTO DOLZhEN ZNAT' UROLOG?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunova E.S., Kostin A.A., Darenkov S.P.
"... предстательной железы: 1-я группа (81  че- ловек)  — трансректальная мультифокальная биопсия простаты с ..."
Vol 7, No 4 (2017) Morphologic features of benign prostatic hyperplasia depending on the size of intravesical prostatic protrusion
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Krivoborodov G.G., Raksha A.P., Efremov N.S., Bolotov A.D., Sotnikova T.N.
"... Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) характеризуется наличием ..."
Vol 5, No 1 (2015) Tselesoobraznost' otsenki mocheispuskaniya pered operatsiey u bol'nykh khirurgicheskogo profilya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dundyakov A.A., Shevyrin A.A.
"... уровня мочевины и креатинина), определение уровня ПСА, УЗИ с определением объема предстательной железы и ..."
Vol 5, No 1 (2015) Simptomy nizhnikh mochevykh putey i snizhenie sokratimosti detruzora u bol'nykh dobrokachestvennoy giperplaziey predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... детрузора у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Пациенты и методы. Для ..."
Vol 7, No 3 (2017) Evaluation of blood flow in prostate in patients with chronic bacterial prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Nashivochnikova N.A.
"... обусловлены нарушением тонуса сосудов простаты. ..."
Vol 3, No 3 (2013) The quality of life assessment after radical prostatectomy with usage of MEB questionnaire 13.1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Nevirovich Y.S., Al-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... Введение Рак предстательной железы (РПЖ) в настоящее время является актуальной проблемой как в ..."
Vol 7, No 2 (2017) Pavel Naumovich Pevzner(k 80-letiyu so dnya rozhdeniya)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... гиперплазии простаты», «Некоторые клинические аспекты ультразвуковых исследований при доброкачественной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Otdalennye rezul'taty zameshcheniya mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Fadeev V.A., Savashinskiy Y.S., Kas'yanenko S.S.
"... направлений: плазмакинети- ческой вапоризации и биполярной энуклеации ги- перплазированных тканей простаты ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt robot-assistirovannoy rezektsii pochki i nefrektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... центр» (г. Санкт- Петербург) пациентам с локализованным ра- ком простаты (стадия T1–2N0M0) в положении ..."
Vol 6, No 3 (2016) Diagnostic value of prostate-specific antigen according to age patients
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ponkratov S.V., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... простат-специфического антигена, пальцевое ректальное исследование, трансректальное ультразвуковое ..."
Vol 7, No 4 (2017) The state of prostate hemodynamics in patients with myophascial pain syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Belova A.N., Nashivochnikova N.A.
"... между выраженностью нарушений кровотока в простате и интенсивностью болевой симптоматики, обусловленной ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV LEChENIYa ADENOMY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY SVYShE 100 SM3
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Malevich S.M., Sushina I.V., Grin' E.A., Zhuravskiy D.A.
"... Цель исследования. Сравнение двух методик энуклеации простаты: применение гольмиевого лазера и ..."
Vol 5, No 1 (2015) Botulinoterapiya kak metod vybora v lechenii gipersensornogo mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Romikh V.V., Zakharchenko A.V., Arkhireev A.S.
"... детрузора резуль- таты общепринятого стандартного обследования больных ДГПЖ малоинформативны. Заключение. У ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vzaimosvyaz' vospalitel'nykh proyavleniy i morfofunktsional'nykh izmeneniy predstatel'noy zhelezy u patsientov s khronicheskim prostatitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gurbanov A.S., Shevyrin A.A., Akhmedov M.N., Bakhshyly S.R.
"... , возраст, результат обследования простаты per rectum, анализ секрета простаты, общий анализ мочи ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vozmozhnosti intrakavernoznoy terapii u bol'nykh s erektil'noy disfunktsiey i patologiey serdechnoy deyatel'nosti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Kurinov A.N., Konorov A.A., Pavlov V.V., Turgunov B.T., D'yakonov V.G., Gushchin S.G., Kiselev E.A.
"... -5 ФДЭ и ИК-тесты. Определены уровни сывороточного тестостерона (СТ), липидов крови, ПСА, выполнены ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' lipidosterol'nogo ekstrakta Serenoa Repens v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy i simptomov nizhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E.
"... предстательной железы (ДГПЖ) и симптомов нижних мочевых путей (СНМП). Экстракты Serenoa repens оказывают ..."
Vol 7 (2017): Special issue RASSTROYSTVA MOChEISPUSKANIYa U BOL'NYKh S NEUDOVLETVORITEL'NYMI REZUL'TATAMI KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Giorgobiani T.G., Amdiy R.E.
"... Введение. После хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ ..."
Vol 5, No 2 (2015) For diagnostics and treatment of overactive bladder in male
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy S.O., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... большинстве случаев является следствием ранее перенесенных вмешательств на простате [3-6]. Риск развития этого ..."
Vol 5, No 1 (2015) Metodika komp'yuternoy khromoendoskopii v diagnostike papillyarnykh obrazovaniy mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solomatnikov I.A., Martov A.G.
"... больных РПЖ, независимо от степени рас- пространённости опухолевого процесса, была достоверно выше в I ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezektsiya levoy pochki v usloviya ee intrakorporal'noytsirkulyatornoy kholodovoy ishemii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shlomin V.V., Zamyatnin S.A., Gonchar I.S.
"... ПСА в группе I в этот срок составил 0,02 ± 0,01 нг/мл, во II — 0,2 ± 0,04 нг/мл. Выводы. Таким ..."
Vol 7, No 3 (2017) Urodynamic condition of lower urinary tract in patients with a benign prostatic hyperplasia who use dutasteride
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Iziev M.M., Al-Shukri A.S., Tkachuk V.N.
"... Введение Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kafedra i klinika urologii pervogo sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. akad. I. P. Pavlova: vchera, segodnya, zavtra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... метод ранней диагностики рака предстательной железы путем определения про-ПСА и Индекса здоровья ..."
Vol 5, No 1 (2015) Striktury uretry u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy kak prichina inkontinentsii. Opyt lazernoy uretrotomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shkol'nik M.I., Lebedinets A.A., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y.
"... Одним из часто встречающихся осложнений лечения рака предстательной железы (РПЖ) являются стриктуры ..."
Vol 8, No 4 (2018) Treatment of spermatologic disorders and oxidative stress after reproductively significant diseases caused by sexually transmitted infection
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Korenkov D.G., Fesenko V.N.
"... , белков, ДНК [23–26]. Ведущая роль в развитии мужских половых желез (яичек и простаты) и формировании ..."
Vol 7 (2017): Special issue ISSLEDOVANIE ASPEKTOV EKSPERIMENTAL'NOY KRIOKhIRURGII S TsEL'Yu POVYShENIYa ONKOLOGIChESKOY EFFEKTIVNOSTI PROVODIMOY PROTsEDURY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sukhikh S.O., Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Pushkarev A.V., Tsyganov D.I., Pushkar' D.Y.
"... экспериментального изучения холодового воздействия ex vivo (на трупных простатах мужчин, умерших от различных ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROSTATOTROPNYY EFFEKT BETAMIDA V MODELI ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA U KRYS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nizomov S.A., Zhukova N.A., Sorokina I.V.
"... (после аденомы предстательной железы и рака простаты) у лиц старше 50 лет. Эпидемиологические ..."
Vol 5, No 1 (2015) Urologicheskaya pomoshch' lyudyam pozhilogo vozrasta s razlichnoy patologiey mocheispuskaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G.
"... урологу по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а основная урологическая ..."
Vol 9, No 1S (2019) Profilaktika oslozhneniy posle transuretral'noy rezektsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Soluyanov M.Y., Smagin M.A., Shumkov O.A., Nimaev V.V.
"... Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - одно из самых часто ..."
Vol 8, No 3 (2018) Psychological mechanisms in the formation of attitude toward the disease among patients with prostate cancer after radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vagaytseva M.V., Karavaeva T.A., Vasileva A.V., Chulkova V.A., Nosov A.K.
"... железы (РПЖ). В России среднегодовой прирост заболеваемости РПЖ за последние 15 лет составил около 15 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Ootsenka kachestva zhizni bol'nykh posle radikal'noyprostatektomii s ispol'zovaniem oprosnika MEB 13.1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... мочи. Для исключения биохимического рецидива определяли уровень общего ПСА и процент свободного ПСА ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya pri laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevtsov I.V., Shkol'nik M.I., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y.
"... железы (РПЖ) являют- ся стриктуры уретры. Наличие стриктуры уретры вызывает инфравезикальную обструкцию ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnostika, prichiny i lechenie rasstroystv mocheispuskaniya posle transuretral'noy rezektsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Giorgobiani T.G.
"... определить причину дизурии. Расстройства мочеиспускания после хирургического лечения ДГПЖ в основном были ..."
Vol 9, No 1S (2019) Osobennosti techeniya tuberkuleza pochek u bol'nykh starshikh vozrastnykh grupp i s soputstvuyushchimi zabolevaniyami
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khakimov M.A., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M., Ismatov B.N., Salimov O.A.
"... зрелого возраста. Так, хронический пиелонефрит в 1,6 раза (p < 0,001), ДГПЖ в 3,5 раза (p < 0 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Effektivnost' mikrokhirurgicheskoy varikotselektomii pri muzhskom besplodii s posleduyushchey stimulyatsiey spermatogeneza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokov A.I., Kyzlasov P.S., Abdulkhamidov A.N.
"... УРоЛоГИИ» «АНДРО-ПРО» у больных с бессимптомным тече- нием ДГПЖ и хроническим простатитом, так как, во ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOGISTOKhIMIChESKOE OBOSNOVANIE SROKOV FALLOPROTEZIROVANIYa PATsIENTAM, PERENESShIM KhIRURGIChESKOE LEChENIE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Paklina O.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Kazhera A.A., Setdikova G.R.
"... соответствующие поражения предстательной железы составляют 6 %. «Золотым стандартом» лечения РПЖ является ..."
Vol 7 (2017): Special issue KLINIChESKOE PRIMENENIE UL'TRAZVUKOVOGO DATChIKA C TREKhMERNOY SISTEMOY VIZUALIZATsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Sukhikh S.O., Glybin P.P., Alekseev A.E., Alekseeva E., Pushkar' D.Y.
"... пациентов с верифицированным диагнозом рака простаты. Всем пациентам исследование выполнялось при помощи УЗ ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' ENDOTELIAL'NOY DISFUNKTsII V GENEZE KhRONIChESKOGO BAKTERIAL'NOGO PROSTATITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Solov'ev A.S., Ryzhkov A.I., Shormanova N.S.
"... эндотелиальной дисфункции в механизмах дисциркуляторных гемодинамических нарушений в простате и формировании ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sravnenie otkrytykh operatsiy pri opukholyakh pochki iz mezhmyshechnogo abdominal'no-torakal'nogo mini dostupa i laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Lushina P.S., Dzhalilov I.B., Mamizhev E.M., Samartseva E.E., Petrov S.B.
"... рецидива РПЖ определен как низкий или средний. Величи- на биологически эффективной дозы, подводимой на ..."
Vol 7 (2017): Special issue EKSTRAKTsIYa VNUTRENNEGO MOChETOChNIKOVOGO STENTA U ZhENShchIN POD UL'TRAZVUKOVYM KONTROLEM POSLE BEZDRENAZhNOY PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... ) Введение. После хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстатель- ной железы (ДГПЖ ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sravnitel'naya effektivnost' razlichnykh α-adrenoblokatorov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Dianov M.P.
"... полового гормона, ингибировании синтеза простагландинов в простате. Во второй половине ХХ в. накопленные ..."
Vol 6, No 1 (2016) Efficiency of physiotherapy treatment of chronic bacterial prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokov A.I., Zabelin M.V., Kyzlasov P.S.
"... простаты; бактериологическое исследование секрета предстательной железы; оценка гуморального иммунитета ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nestandartnye chrespromezhnostnye anastomozy pri rezektsii striktur zadney uretry
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kogan M.I., Krasulin V.V., Mitusov V.V., Glukhov V.P.
"... ,5 %) - вследствие огнестрельного ранения, и у 9 больных (13,6 %) после хирургии гиперплазии простаты. Первичные СУ ..."
Vol 9, No 1S (2019) Issledovanie kontsentratsii iona kaliya v eyakulyate po original'noy metodike
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lobkarev A.O.
"... потребность в объективном химическом либо физическом методе оценки состояния простаты. Наиболее оптимально ..."
Vol 9, No 1S (2019) Disfunktsiya endoteliya v geneze rasstroystv organnogo krovotoka u urologicheskikh patsientov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Kulikov S.V., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... . Выполняли УЗ-допплерографию сосудов простаты, рассчитывали индексы резистентности и васкуляризации ..."
Vol 6, No 4 (2016) The results of 12-year study of the efficacy of Vitaprostin patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Borovets S.Y.
"... формы витапроста: 1)     витапрост в форме суппозиториев (доза по экстракту простаты сампрост — 50 мг ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechenie nederzhaniya mochi u bol'nykh posle radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ananiy I.A., Amdiy R.E.
"... БоЛьНыХ РАКом моЧЕВоГо ПУзыРя И ПРоСТАТы С СИНДРомом ВЕРХНИХ моЧЕВыХ ПУТЕй © Белов А. Д. 1, Тимофеев Д ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIMENENIE PARANEFROSTOMIChESKOY INFIL'TRATsII RASTVOROM MESTNOGO ANESTETIKA DLYa SNIZhENIYa BOLEVOGO SINDROMA POSLE PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Obidnyak V.M., Gadzhiev N.K.
"... энуклеации простаты: применение голь- миевого лазера и  эндовидеохирургической аденомэктомии (ЭВХ АЭ ..."
Vol 9, No 1S (2019) Kliniko-ekhograficheskie osobennosti tuberkuleza predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khakimov M.A., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M.
"... заболевания встречались в 83,3 % случаев. Рентгенологические четкие признаки туберкулеза простаты в этих ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' nizkointensivnoy lazernoy terapii pri korrektsii sekretornoy patozoospermii u muzhchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Potapova M.K., Borovets S.Y., Baykalov N.I.
"... , пролактин, эстрадиол, ГСПГ), анализ крови на АФП, β-ХГЧ, ПСА - для исключения новообразований яичка и ..."
Vol 5, No 4 (2015) Laparoscopic nerve-sparing cystoprostatectomy with intracorporeal orthotopic sigmoid neobladder formation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Zaharenko A.A., Al-Shukri A.S., Nevirovich Y.S., Dubinskiy V.Y., Potapova M.K.
"... аденоматозных узлов простаты (рис. 4). Гемостаз. Установлено 5 эндопортов в типичных местах, пневмоперитонеум ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sostoyanie lokal'nogo i sistemnogo gomeostaza v razlichnykh modelyakh khronicheskogo abakterial'nogo prostatita
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Solov'ev A.S., Shormanova N.S.
"... . У животных 1-й группы создавали модель ХАП прошиванием простаты шелковой нитью. Животным 2-й группы ..."
Vol 7, No 1 (2017) Analysis of uronefrological diseases of adult population in Arkhangelsk region in 2005-2014
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tsyganova O.A., Bokovoy S.P., Balanda R.V.
"... ,7 %) — заболевания простаты (N40-N41), на четвертом — мужское бесплодие (0,5 %). С 2009 г. вследствие изменения ..."
Vol 6, No 1 (2016) Lower urinary tract symptoms in male population of the Russian Federation North-Western Region: analysis of population study results
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Alexeeva T.A., Al-Shukri S.H., Pushkar D.Y.
"... за счет доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), так как дизурия может быть ..."
Vol 7 (2017): Special issue K PATOGENEZU RETsIDIVNOGO VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"...   связанного с  ним венозного полнокровия простаты. При этом варикоз простаты всегда выявляется на стороне ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ STAnDARTNOY ChRESKOZhNOY I MINI-PERKUTANNOY NEFROLITOLAPAKSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Martov A.G., Kolpatsinidi F.G., Kyzlasov P.S., Kazhera A.A., Bokov A.I., Abdulkhamidov A.N.
"... %. На 28-е сутки рост опухоли простаты можно было определить как инфильтрирующий, клеточные тяжи ..."
Vol 7 (2017): Special issue OSOBENNOSTI MIKROBNOY FLORY V MOChEVYVODYaShchIKh PUTYaKh U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vlasov V.V., Krupin V.N., Pochtin D.P., Strel'tsova O.S.
"... радикальной простат- эктомии, выполнен сравнительный анализ УЗ-картин, полученных при гистосканирова- нии ..."
Vol 2, No 1 (2012) The history of foundation and development of Saint-Petersburg society of urologists named after S. P. Fyodorov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N.
"... простаты, вапоризации простаты, игольчатой аблации простаты, лазерным вмешательствам. За последние 20 лет ..."
Vol 5, No 4 (2015) The effect of low-intensity laser radiation on semen parameters in patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Kuzmin I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... , включавшего УЗИ простаты, исследования секрета предстательной железы и посева эякулята. При УЗИ выявлено ..."
Vol 3, No 2 (2013) The experience of 100 robotic assisted operations in da Vinci complex inSt.-Petersburg: resection of kidney,nephrectomy, prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Mosoyan M.S., Semenov D.Y., Tiktinskiy N.O., Danilin V.N., Mamsurov M.E., Ilin D.M.
"... хирургического лечения как рака простаты, так и рака почки [5, 6, 7]. Однако, несмотря на впечатляющие результаты ..."
Vol 9, No 1S (2019) Funktsional'nye rezul'taty radikal'noy prostatektomii u patsientov s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Zharinov G.M., Bogomolov O.A.
"... мошонки, лейомиома простаты и др.) - 7,2 % пациентов. Обращает на себя внимание, что стриктура уретры ..."
Vol 8, No 1 (2018) Assesment of the efficiency of conservative treatment of Peyronie’s disease
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Nikolskii A.V., Burlaka O.O., Marchenko N.V.
"... гонадотропных гормонов, уровень простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Уровни половых и ..."
Vol 9, No 1S (2019) Nemedikamentoznaya korrektsiya prostaticheskogo bolevogo sindroma posle mul'tifokal'noy biopsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Petrova V.V., Konyashkina S.Y., Boriskin A.G., Yakovlev V.D., Amdiy R.E.
"... риска рака простаты на основе МРТ, определения онкомаркеров и с учетом других прогностических признаков ..."
Vol 8, No 1 (2018) Endovascular surgery of the iliac veins with bilateral varicocele and varicose veins of the pelvic organs in men
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kapto A.A.
"... . 1) [5]. Таблица 1. Ультразвуковая классификация варикозного расширения вен простаты (Капто А ..."
Vol 5, No 1 (2015) Primenenie lazernoy fototermoterapii v lechenii nederzhaniya mochi u zhenshchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G., Nad' Y.T., Kireev R.V., Levanova E.P.
"... креатинина), определение уровня ПСА, УЗИ с определением объема предста- тельной железы и объема остаточной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya fotodinamicheskoy terapii v kombinirovannom lechenii poverkhnostnogo raka mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... БоЛьНыХ РАКом моЧЕВоГо ПУзыРя И ПРоСТАТы С СИНДРомом ВЕРХНИХ моЧЕВыХ ПУТЕй © Белов А. Д. 1, Тимофеев Д ..."
Vol 5, No 1 (2015) Ureteroplastika po Yang-Monti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Ochelenko V.A., Gaziev A.K., Mkhanna K.M.
"... ,6 %) после хирургии гиперплазии простаты. Первичные СУ — 17 мужчин (25,7 %), рецидивные СУ — 49 больных ..."
Vol 8, No 3 (2018) Pathogenetic treatment of patients with chronic bacterial prostatitis and accompanying neurological pathology: our experience
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Belova A.N.
"... функции нейромышечного аппарата простаты и ее микроциркуляции. Помимо мануальной и сегментарной ..."
Vol 3, No 4 (2013) Photosensitizer in diagnostic and treatment of oncourological diseses
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V., Kuzmin I.V.
"... пациентов с рецидивом РПЖ после лучевой терапии. Фтосенсибилизатор вводили внутривенно в дозе 4 мг/кг ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa POChEK DO I POSLE PROVEDENIYa LITOTRIPSII PRI MOChEVYKh KAMNYaKh VYSOKOY PLOTNOSTI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nazarov T.K., Stetsik O.V., Rychkov I.V., Agagyulov M.U.
"...   мужчин до 50  лет и третьим по частоте (после аденомы предста- тельной железы и  рака простаты) у  лиц ..."
Vol 8, No 2 (2018) Arteryovenous conflicts in men with urological pathology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... вене семявыносящего протока в венозное сплетение простаты (рис. 16) [55]. Рис. 16 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sluchay ostrogo orkhoepididimita, vyzvannogo gel'mintom (Dirofilaria repens)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kocherov A.A., Lobanov A.V., Chuprynin A.V.
"... , толщиной менее полумиллиметра, белого цвета. Он захвачен пин- цетом и удален. При дальнейшей ревизии ..."
Vol 7, No 3 (2017) Neurological aspects of diagnosis and treatment of chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Makhmudov Y.Y., Makhmudova L.A., Krupin A.V., Troshin V.D.
"... функционирования простаты через восстановление функции ее нейромышечного аппарата и микроциркуляции. Включение в ..."
Vol 7 (2017): Special issue GIBRIDNAYa METODIKA REKONSTRUKTsII TAZOVOGO DNA NA OSNOVE APIKAL'NOGO SLINGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kubin N.D., Shkarupa D.D., Shapovalova E.A., Zaytseva A.O.
"...  характером высеваемой микрофлоры непосредственно из ткани простаты. Обращал на себя внимание тот факт ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEYROPROTEKTIVNAYa TERAPIYa KhRONIChESKOGO ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA IIIB KATEGORII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Los' M.S., Solov'ev A.S.
"... взаимосвязь признаков эндотелиальной дис- функции, нарушений регионарной простати- ческой гемодинамики и ..."
Vol 5, No 3 (2015) Retarded ejaculation is a rare form of sexual dysfunction
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunov M.N., Korshunova E.S.
"... изменения, вызывающие ЗЭ, могут возникнуть после ТУР простаты или инцизии шейки мочевого пузыря. К типичным ..."
Vol 3, No 4 (2013) Atypical clinical symptoms of kidney cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Kolesnikov D.A., Gidrash I.M., Surmin A.Y.
"... онкологических заболеваний, а во «взрослой» урологии занимает 3-е место после рака простаты и рака мочевого ..."
Vol 5, No 1 (2015) Bolezn' Parkinsona i mul'tisistemnaya atrofiya. Rol' urologa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunova E.S., Popov G.R.
"... простаты составил в среднем 34 ± 4,2 см3, объ- ем остаточной мочи в среднем составил 15,0 ± 5,2 см3, Qmax ..."
Vol 7, No 3 (2017) Diagnosis and theraphy of urinary infections. What should always remember (clinical lecture). Part 1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borisov V.V.
"... увеличением частоты аденомы простаты, связанного с ней хронического простатита, возможных осложнений [3]. У ..."
Vol 7, No 4 (2017) Diagnosis and therapy of urinary infections. What should always remember (clinical lecture). Part 2
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borisov V.V.
"... ; пузырно-мочеточниковый рефлюкс; инфравезикальная обструкция (гиперплазия, рак простаты, стриктура ..."
Vol 6, No 4 (2016) Urinary dysfunction in Parkinson’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmina S.V., Dobroskok A.M., Kuzmin I.V.
"... данной категории больных показано оперативное вмешательство (ТУР простаты). В послеоперационном периоде ..."
Vol 7, No 1 (2017) Microsurgical testicular sperm extraction (MicroTESE)in patients with non-obstructive azoospermia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurenkov A.V., Kulikov S.N.
"... Клайнфельтера, возраст обоих 36 лет, не отвечали на проводимое лечение хорионическим гонадотро- пином и имели ..."
Vol 5, No 1 (2015) Primenenie «Uro-gial» v lechenii stoykoy dizurii u bol'nykh s khronicheskim tsistitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kocherov A.A., Kocherova E.V.
"... , толщиной менее полумиллиметра, белого цвета. Он захвачен пин- цетом и удален. При дальнейшей ревизии ..."
Vol 3, No 2 (2013) The vesicular seminal secretion diagnostic value at chronic prostatitis in case of experimental research on the small laboratory animals
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Gorbachev A.G., Knyazkin I.V., Borovets S.Y., Tyurin A.G., Rybalov M.A.
"... исследовании мы ре- шили уточнить диагностическое значение слизи семенных пузырьков при хроническом простати ..."
Vol 5, No 4 (2015) The treatment of acute and chronic prostatitis in experiment by peptides of the prostate gland
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorbachev A.G., Tyurin A.G.
"... группы (n = 30) исследование проводили при остром, а 2-й (n = 30) — при хроническом простати- те. Крысам ..."
Vol 5, No 2 (2015) The results of a 10-year efficacy study of proteolytic enzymes in patients with chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Tkachuk I.N., Sternin Y.I.
"... через 6 месяцев после завершения лечения. У больных основной группы, по данным доплерографии простаты ..."
Vol 2, No 4 (2012) Liquid tumors of the retroperitoneum: diagnosis and treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... . Наиболее часто кисты встречаются при ДГПЖ (30,6 %), пиелонефрите (23,4 %), уролитиазе (13,1 %) (в скобках ..."
Vol 8, No 1 (2018) Сlinical justification of laser therapy efficiency of men’s infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskvin S.V., Borovets S.J., Toropov V.A.
"... целом ЛТ способствует улучшению оттока воспаленного секрета из ацинусов желез простаты, повышению ..."
Vol 6, No 1 (2016) Violation of spermatogenesis and outcomesof assisted reproductive technologies in various forms of hypogonadism
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Toropov V.A.
"... - пинов в плазме крови при нормальной концентра- ции общего тестостерона является первым лабора- торным ..."
Vol 2, No 2 (2012) Pathogenesis and prophylaxis of chronic prostatitis (clinical and experimental study)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Gorbachev A.G., Borovets S.Y., Tiurin A.G., Knyazkin I.V.
"... хронического простати- та // Русский медицинский журнал. 2003. Т. 11, № 8. С. 453– 458. Струков А. И., Пауков В ..."
Vol 8, No 2 (2018) Medical and social rehabilitation following testicular prosthesis in post-orchiectomy patients
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Shchedrov D.N.
"... простаты (16 %), эпидидимита и орхита (8 %), травмы (1 %). Несколько меньший опыт (424 пациента ..."
Vol 9, No 1 (2019) Modern possibilities of organ-preserving treatment of patients with muscle-invasive bladder cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.J., Dilenok I.N., Dzhemilev T.R.
"... построена и опробована in vitro модель аденовируса Е1А под контролем антигена простаты UPII и промотора ..."
Vol 7, No 4 (2017) Experimental justification of laser therapy efficiency of men's infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskvin S.V., Borovets S.J., Toropov V.A.
"... у больных хроническим простати- том // Урологические ведомости. – 2015. – Т. 5. – № 4 ..."
1 - 172 of 172 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)