Order results by:     
Issue Title
Vol 7 (2017): Special issue VOZMOZhNOSTI DVUKhENERGETIChESKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V DIAGNOSTIKE MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rudenko V.I., Serova N.S., Kapanadze L.B.
"... томографии. Материалы и методы. В Российско-японском научно-образовательном центре Первого МГМУ им. И ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rol' mul'tiparametricheskoy magnitno-rezonansnoy tomografii v diagnostike raka predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Chalkova E.V., Amosov V.I.
Vol 9, No 1S (2019) Ispol'zovanie pozitronno-emissionnoy tomografii s 11C-kholinom i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza u bol'nykh s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... исследования - оценка первичных показателей клинической эффективности позитронно-эмиссионной томографии с 11С ..."
Vol 9, No 1S (2019) Diagnosticheskaya tsennost' pozitronno-emissionnoy tomografii s galliem-68-PSMA i magnitno-rezonansnoy tomografii malogo taza bol'nykh s rakom predstatel'noy zhelezy gruppy vysokogo riska
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Bogomolov O.A., Prokhorov D.G., Dolbov A.L.
"... -эмиссионной томографии и магнитно-резонансной томографии малого таза у пациентов с РПЖ группы высокого риска ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA DIAGNOSTIChESKIKh VOZMOZhNOSTEY DVUKhENERGETIChESKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII I EE POTENTsIAL V IDENTIFIKATsII UROLITOV IN VIVO
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nazarov T.K., Rychkov I.V., Agagyulov M.U.
"... Введение. Компьютерная томография (КТ) - метод послойного исследования внутренней структуры ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOZMOZhNOSTI DVUKhENERGETIChESKOY SPIRAL'NOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V ANALIZE KhIMIChESKOGO SOSTAVA KONKREMENTA PRI MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lebedev D.G., Burlaka O.O., Khvastovskiy V.M.
"... затрудняет интерпретацию данных компьютерной томографии, соответствие рентгенологических оценок ..."
Vol 7 (2017): Special issue ISPOL'ZOVANIe 320-SREZOVOY PERFUZIONNOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V VIZUALIZATsII LOKALIZOVANNOGO RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy N.V., Rozengauz E.V., Shkol'nik M.I., Nesterov D.V.
"... использования перфузионной компьютерной томографии (ПКТ) в диагностике локализованного РПЖ. Данные работы были ..."
Vol 9, No 1S (2019) Bezopasnaya i tochnaya embolizatsiya. Ispol'zovanie ploskodetektornoy komp'yuternoy tomografii pri embolizatsii arteriy prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vintskovskiy S.G., Khotchenkov M.V., Uchvatkin G.V.
"... ЭАП под контролем плоскодетекторной компьютерной томографии (ПДКТ). Пациенты и методы. С 2015 г. в ..."
Vol 8, No 4 (2018) Densitometric density of urinary stones as a predictive factor demonstrating their efficiency of disintegration in treatment of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Shevyrin A.A., Strelnikov A.I.
"... компьютерной томографии и химический состав мочевых камней для выбора оптимальной тактики лечения. В статье ..."
Vol 2, No 2 (2012) Novel immunohistochemical markers in early diagnostics of prostate cancer (review)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ribalov M.A., Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... В настоящее время позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) в сочетании с компьютерной томографией ..."
Vol 8, No 1 (2018) Radiation diagnostics of arteriovenous erectile dysfunction: history and development
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Kasymov B.G., Al-Shukri S.K., Iskakov E.A., Nugumanov R.M., Kuzmin I.V., Muratov T.M., Turgumbaev T.N.
"... настоящее время являются магнитно-резонансная и компьютерная томография с интракавернозным контрастированием ..."
Vol 7 (2017): Special issue OB\"EMNAYa NAVIGATsIYa V DIAGNOSTIKE ONKOUROLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY, COVMEShchENNAYa (FUSION) UZI/MRT-BIOPSIYa V VYYaVLENII RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kakheli M.A., Komyakov B.K., Burulev A.L., Gorelov A.I., Popov S.V., Shchukin V.L.
"... компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) или позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S PRIMENENIEM SETKI-OGRANIChITELYa, PREDOTVRAShchAYuShchEY MIGRATsIYu FRAGMENTOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) перед выполнением операции. ПНЛ производилась с технической ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ STAnDARTNOY ChRESKOZhNOY I MINI-PERKUTANNOY NEFROLITOLAPAKSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Martov A.G., Kolpatsinidi F.G., Kyzlasov P.S., Kazhera A.A., Bokov A.I., Abdulkhamidov A.N.
"... практику мультиспиральной компьютерной томографии, аппаратов для дистанционной нефролитотрипсии, нового ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEKOTORYE OSOBENNOSTI LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI VOENNOSLUZhAShchIKh LETNOGO SOSTAVA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rodin D.B., Royuk R.V., Borisenko G.G., Garilevich B.A., Volkov A.N., Semenov A.A., Kasaikin A.V.
"... томография (КТ) почек с внутривенным контрастированием исключила расположение конкрементов в «отшнурованных ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA DLITEL'NOSTI I EFFEKTIVNOSTI MINI-PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S MODELIROVANIEM POLOZhENIYa KOZhUKhA I ISPOL'ZOVANIYa «PRIEMA BERNULLI»
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Bayramov K.N., Grigor'ev V.E., Brovkin S.S., Tagirov N.S., Korol' V.D., Petrov S.B.
"... Frее по данным послеоперационной компьютерной томографии статистически значимых различий между группами ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPTIMIZATsIYa VYBORA SPOSOBA URETROPLASTIKI PRI STRIKTURAKh PEREDNEY URETRY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Kushnirenko N.P., Rassvetaev A.V., Kharitonov N.N., Snel'nikov L.M., Yantsev A.A.
"... спонгиозного тела и переуретральных тканей. 2. Результаты магнитно-резонансной томографии позволили выбрать ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE EFFEKTIVNOSTI PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S POMOShch'Yu OTsENOChNOY SISTEMY ACS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Bayramov K.N., Grigor'ev V.E., Brovkin S.S., Tagirov N.S., Korol' V.D., Petrov S.B.
"... выполнена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) в низкодозовом безконтрастном режиме. Критерием ..."
Vol 7 (2017): Special issue MUL'TIDISTsIPLINARNYY PODKhOD V LEChENII SLOZhNYKh FORM NEFROLITIAZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Borisenko G.G., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Abramyan T.R., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... компьютерная томография с трехмерной реконструкцией. Анализируя результаты чрескожных операций, следует ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt primeneniya mul'tispiral'noy dinamicheskoy komp'yuternoy farmakokavernozografii v diagnostike venookklyuzivnoy erektil'noy disfunktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Garapach I.A., Grin' E.A., Malevich S.M., Gul'ko A.M., Topuzov T.M.
"... мультиспиральной компьютерной томографии с последующей 3D-реконструкцией полученных томограмм для идентификации ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPYT LAPAROSKOPIChESKOY NEFREKTOMII U BOL'NYKh POLIKISTOZOM I TERMINAL'NOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gubanov E.S., Nizamova R.S., Boryaev E.A., Ivanchikov A.L.
"... , рецидивирующие пиелонефриты. Всем пациентам перед операцией выполнялась компьютерная томография. Следует отметить ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOVREMENNYE ASPEKTY KLINIChESKOY EFFEKTIVNOSTI DISTANTsIONNOY LITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rudenko V.I.
"... двухэнергетиче- ская компьютерная томография на объемном компьютерном томографе Aquilion ONE 640 (Toshiba ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' primeneniya ekstrakorporal'noy udarno-volnovoy litotripsii v zavisimosti ot plotnosti kamney mochetochnikov u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khozhaniyazov S.R., Nadzhimitdinov Y.S.
"... мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), с помощью которой имеется возможность определить относительную ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PRIMENENIYa KOLLAGENOVOGO MATERIALA I SINTETIChESKOGO MATERIALA V KORREKTsII STRESSOVOGO NEDERZhANIYa MOChI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Musin I.I., Gaysina K.A.
"... . Размеры, расположение и плотность камня оценивались по результатам компьютерной томографии. Всем ..."
Vol 7 (2017): Special issue K PATOGENEZU RETsIDIVNOGO VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"...  полученными ранее изображе- ниями компьютерной томографии (КТ), маг- нитно-резонансной томографии (МРТ) или ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrostomiya u bol'nykh rakom mochevogopuzyrya i prostaty s sindromom verkhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belov A.D., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y., Kharitonov M.V.
"... компьютерной томографии с внутривенным контрастированием. Также показанием к наложению нефростомы послужило ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya u bol'nykh lokalizovannym rakom pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Prokhorov D.G., Shkol'nik M.I., Belov A.D., Andabekov T.T., Timofeev D.A.
"... течение 8-12 минут под визуальным или ультразвуковым контролем, либо под контролем компьютерной томографии ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya pri laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevtsov I.V., Shkol'nik M.I., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y.
"... этапе всем пациентам выполнялась многофазная многослойная спиральная компьютерная томография брюшной ..."
Vol 9, No 1S (2019) Klinicheskoe techenie tuberkuleza pochki, oslozhnennogo tuberkuleznym tsistitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khakimov M.A., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M., Nabiev S.R.
"... пузыря, экскреторная урография, компьютерная томография) и клинико-лабораторные методы - как ..."
Vol 2, No 1 (2012) The history of radiological methods development in urology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestopalova O.Y., Amosov V.I., Yakovenko A.A.
"... являясь неотъемлемой частью компьютерной томографии брюшной полости. В 1939 году R. Deutschmann предложил ..."
Vol 7 (2017): Special issue PERKUTANNOE LEChENIE KORALLOVIDNOGO NEFROLITIAZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O., Zaikin A.Y.
"... урографии больным с КК выполнялась спиральная компьютерная томография с 3D-реконструкцией изображения ..."
Vol 7 (2017): Special issue OBOSNOVANIE RETROPERITONEOSKOPIChESKOY PIELOLITOTOMII V LEChENII BOL'NYKh S KRUPNYMI KAMNYaMI MOChEVYKh PUTEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kadyrov Z.A., Suleymanov S.I., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... ультразвуковое и рентгенурологическое обследование, по показаниям компьютерную томографию и радиоизотопное ..."
Vol 7 (2017): Special issue UROSEPSIS - AKTUAL'NAYa PROBLEMA SOVREMENNOY UROLOGII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Gayvoronskiy E.A.
"... -томографию. Принципы терапии уросепсиса Эффективная интенсивная терапия сепсиса возможна только при условии ..."
Vol 7 (2017): Special issue NOVYY METOD VIZUALIZATsII POLOZhENIYa SUBURETRAL'NOGO SLINGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shkarupa D.D., Kubin N.D., Zaytseva A.O., Starosel'tseva O.Y., Shapovalova E.A.
"... выполнялось на 64-срезовом спиральном компьютерном томографе Toshiba Aquillion c толщиной среза 0,5 мм с ..."
Vol 4, No 1 (2014) Penile cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Ananiy I.A.
"... исследование, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию), так и инвазивные (биопсия ..."
Vol 5, No 4 (2015) Laparoscopic nerve-sparing cystoprostatectomy with intracorporeal orthotopic sigmoid neobladder formation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Zaharenko A.A., Al-Shukri A.S., Nevirovich Y.S., Dubinskiy V.Y., Potapova M.K.
"... ) многослойная спиральная компьютерная томография органов малого таза, выполненная по стандартной программе ..."
Vol 2, No 4 (2012) Diagnostics and staging of prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Aloyan K.A., Matveyev A.V.
"... , в особых случаях, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и ..."
Vol 7 (2017): Special issue METOD BIOLOGIChESKOY OBRATNOY SVYaZI PRI LEChENII NARUShENIY EVAKUATORNOY FUNKTsII MOChEVOGO PUZYRYa U DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Romikh V.V., Borisenko L.Y., Zakharchenko A.V., Panteleev V.V., Polyakov N.V.
"... Томографии в диагноСТике мочекаменной БолеЗни © В.И. Руденко, Н.С. Серова, Л.Б. Капанадзе ФГБОУ ВО «Первый ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRILOZhENIE DLYa SMARTFONA KAK INSTRUMENT EFFEKTIVNOY METAFILAKTIKI KAMNEOBRAZOVANIYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... - ки почки размером ≥ 2 см, подтвержденны- ми данными мультиспиральной компьютер- ной томографии (МСКТ ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa POChEK DO I POSLE PROVEDENIYa LITOTRIPSII PRI MOChEVYKh KAMNYaKh VYSOKOY PLOTNOSTI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nazarov T.K., Stetsik O.V., Rychkov I.V., Agagyulov M.U.
"... плотности (> 1,200 НU) по данным двухэнергетической компьютерной томографии. Размер конкрементов варьировал ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty lecheniya bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy pri pomoshchi vysokodoznoy brakhiterapii v kachestve monoterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov S.N., Kanaev S.V., Novikov R.V., Il'in N.D.
"... использовалось интраоперационное 3D-УЗ исследование и/или рентгеновская компьютерная томография. Отбор пациентов ..."
Vol 5, No 1 (2015) Laparoskopicheskaya nefrektomiya pri tazovoy distopii pochki, oslozhnennoy terminal'nym gidronefrozom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Yadykin A.A., Makarov S.A.
"... трудности в диагностике. Даже такой точный метод, как мультиспиральная компьютерная томография, не позволил ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannoe lechenie korallovidnogo nefrolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O.
"... урографией больным с КК выполнялась спиральная компьютерная томография с 3D реконструкцией изображения ..."
Vol 9, No 1S (2019) Osobennosti operativnogo vmeshatel'stva u detey so strikturoy lokhanochno-mochetochnikovogo segmenta pri nalichii kamney v polostyakh pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nuriddinov K.Z., Nadzhimitdinov Y.S.
"... локализации использовали компьютерную томографию (обзорную и с контрастированием мочевыделительной системы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vliyanie aktivnoy dispanserizatsii na organosokhranyayushchuyu taktiku u bol'nykh s rakom pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Grishin M.A.
"... объёмных методов исследования (ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии, ядерно-магнитного ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechenie nederzhaniya mochi u bol'nykh posle radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ananiy I.A., Amdiy R.E.
"... и данным спиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием. Также показанием к ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kliniko-rentngenologicheskie patterny u bol'nykh pochechno-kletochnym rakom v protsesse bioterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rozengauz E.V., Molchanov O.E., Shkol'nik M.I.
"... контролем компьютерной томографии. Результаты. Осложнений в послеоперационном периоде не отмечено. Сроки ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechenie striktur ureteroneotsistoanastomoza u bol'nykh posle tsistektomii metodom dilyatatsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belov A.D., Belova E.A., Timofeev D.A., Shkol'nik M.I., Lisitsyn I.Y.
"... ранением. Страдает хроническим гепатитом С. Пациенту проведены компьютерная томография груди и живота с ..."
Vol 3, No 3 (2013) Simultaneous resection of the left (pT 1aN 0M 0G 2) and right (pT 2N 0M 0G 2) kidney’s tumor
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Sapelkin A.V., Ponomareva Y.A., Zasseyev R.D.
"... правой почки. Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, подтвердила наличие ..."
Vol 3, No 2 (2013) The diagnostics of the superficialtransitional cell bladder carcinoma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A.
"... мочепузырного треугольника. В последние годы на смену этому исследованию пришла компьютерная томография (КТ ..."
Vol 5, No 4 (2015) The study of the anatomy of the urogenital system. From antiquity to the our days
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fedorov D.A., Mokazhanova N.N., Kuzmin I.V.
"... сконструировал первый в мире компьютерный томограф с целью визуализации структур головного мозга. За это ..."
Vol 3, No 1 (2013) Prostate cancer diagnosis and staging errors
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... , позволяющие получить изображение: компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ ..."
Vol 4, No 1 (2014) Clinical recommendation for first medical emergency treatment for patients with bladder trauma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Boronets S.Y., Dubinskiy V.Y.
"... томографии, особенно при ретроградном контрастировании мочевого пузыря [4, 6, 7]. Лечение. Лечение разрывов ..."
Vol 9, No 1S (2019) Uspeshnyy rezul'tat maloinvazivnogo lecheniya urodinamicheskikh narusheniy pri utroenii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Lebedev D.A., Lifanova M.V.
"... (уретероцеле). Компьютерная томография показала утроение левой почки с уретерогидронефрозом верхнего сегмента ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' retroperitoneoskopicheskoy dekortikatsii kist pochek
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kadyrov K., Nadzhimitdinov Y.S.
"... всем больным выполнены ультрасонография почек, внутривенная урография, магнитно-резонансную томографию ..."
Vol 9, No 1S (2019) Lechenie arterial'noy gipertenzii pri nepolnom udvoenii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Chumakov P.I., Red'ko Y.P.
"... аортоангионефрографию, мультиспиральную компьютерную томографию в режиме ангиоконтрастирования, радиоизотопную ..."
Vol 9, No 1S (2019) Tazovye flebolity kak priznak varikoznoy bolezni ven organov malogo taza u muzhchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... ). Тазовые флеболиты обычно встречаются при рентгенографии и компьютерной томографии. Носительство флеболитов ..."
Vol 5, No 1 (2015) Modern techniques for recurrent prostate cancer imaging and perspective of their development
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Rybalov M.A.
"... позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). ПЭТ уже зарекомендовала себя одной из перспективных технологий для ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE INFEKTsIONNYKh OSLOZhNENIY PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O., Zaikin A.Y.
"... томография. Следует отметить, что при поликистозе оценка кист производилась по классификации Bosniak ..."
Vol 7 (2017): Special issue NARUShENIYa URODINAMIKI NIZhNIKh MOChEVYKh PUTEY I IKh KhARAKTER V GRUPPE ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh KhRONIChESKIM RETsIDIVIRUYuShchIM TsISTITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Romikh V.V., Zakharchenko A.V., Borisenko L.Y., Panteleev V.V., Romikh F.D.
"... положительного эффекта. Компьютерная томография (КТ) почек с  вну- тривенным контрастированием исключила ..."
Vol 7 (2017): Special issue PSIKhOTERAPIYa I PSIKhOSOMATIChESKAYa MEDITsINA V VOPROSAKh REPRODUKTsII: PERSPEKTIVY ISSLEDOVANIY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vykhodtsev S.V., Tregubenko I.A.
"... данным послеоперационной компьютерной томографии статистически значимых различий между группами выявле ..."
Vol 7 (2017): Special issue TRANSURETERAL'NYE METODY LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"...   рамках предоперационной подготовки нами выполнялась мультиспи- ральная компьютерная томография с  трех ..."
Vol 7 (2017): Special issue MESTNYE RETsIDIVY POSLE RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fadeev V.A., Sergeev A.V., Ul'yanov A.Y., Ismailov K.I.
"... методам исследований очагов уросепсиса сто- ит отнести УЗИ, рентгендиагностику, а  также МР-томографию ..."
Vol 5, No 4 (2015) Peyronie’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskaleva Y.S., Ostapchenko A.Y., Korneyev I.A.
"... члена), рентгенологические тесты (КТ, кавернозография), магнитно-резонансную томографию (МРТ). При УЗИ ..."
Vol 6, No 4 (2016) The use of laparoscopic nephrectomy in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reznik O.N., Ananiev A.N., Nevirovich E.S., Dayneko V.S., Skvortsov A.E., Shiganov M.Y., Kuzmin D.O., Kutenkov A.A.
"... минимума всем пациентам перед ЛТНЭ выполнялась спиральная компьютерная томография с контрастированием ..."
Vol 9, No 1 (2019) Ways to optimize the assessment of lean body mass in hemodialysis patients
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lavrishcheva J.V., Jakovenko A.A.
"... мышечной массы тела относят: нейтронный активационный анализ, магнитно-резонансную томографию (МРТ ..."
Vol 2, No 1 (2012) Carcinoma in situ of the urinary bladder
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Batmaev D.B.
"... является оптико-когерентная томография [4]. Несмотря на то что карцинома in situ представляет собой ..."
Vol 2, No 4 (2012) Liquid tumors of the retroperitoneum: diagnosis and treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... С появлением ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной томографии (КТ) и магнитно ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya fotodinamicheskoy terapii v kombinirovannom lechenii poverkhnostnogo raka mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... и данным спиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием. Также показанием к ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sravnenie otkrytykh operatsiy pri opukholyakh pochki iz mezhmyshechnogo abdominal'no-torakal'nogo mini dostupa i laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Lushina P.S., Dzhalilov I.B., Mamizhev E.M., Samartseva E.E., Petrov S.B.
"... рентгеновская компьютерная томография. Отбор пациентов для проведения ВДБТ осуществлялся в соответствии с ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sluchay uspeshnoy autotransplantatsii torakal'no distopirovannoy pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokovoy S.P., Bykov V.P., Gorshkov M.G., Fedoseev V.F.
"... хроническим гепатитом С. Пациенту проведены компьютерная томография груди и живота с контрастным усилением ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sovremennye predstavleniya o patogeneze mochevogo kamneobrazovaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov E.T., Al'-Shukri S.K., Emanuel' V.L.
"... , экскреторной урографией боль- ным с КК выполнялась спиральная компьютерная томография с 3D реконструкцией ..."
Vol 2, No 3 (2012) PARTIAL NEPHRECTOMY IN 28 WEEKS PREGNANT WOMAN WITH T1bM0N0 CLEAR CELL RENAL CARCINOMA(CASE REPORT)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Vorontsova E.V., Malnev D.A.
"... томография, которые дают возможность адекватно идентифицировать и стадировать солидные образования почек, а ..."
Vol 7, No 2 (2017) Multiple aneurysms of segmentary branches of renal arteries
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kazarov R.L., Maslov P.V., Vasilev A.V., Atanov A.V., Dubinskiy V.Y.
"... компьютерная томография (МСКТ) органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. По данным МСКТ слева в ..."
Vol 8, No 1 (2018) Endovascular surgery of the iliac veins with bilateral varicocele and varicose veins of the pelvic organs in men
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kapto A.A.
"... » (Москва) была выполнена магнитно-резонансная томография нижней полой вены и сосудов малого таза ..."
Vol 8, No 2 (2018) Lohg-term results of cystectomy and bilateral ureterosigmoidostomy in patients with bladder eхstrophy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Kapustin N.G., Erokhina N.D., Kuzmin I.V.
"... компьютерной томографии — увеличение размеров левой почки с отеком ее паренхимы. На основании этого поставлен ..."
Vol 9, No 1 (2019) Modern possibilities of organ-preserving treatment of patients with muscle-invasive bladder cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.J., Dilenok I.N., Dzhemilev T.R.
"... «конусной лучевой компьютерной томографии», в основе которой лежит 3D-визуализация, позволяющая уменьшить ..."
Vol 3, No 1 (2013) Penile cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Giorgobiani T.G., Ageyev M.N., Batmayev D.B.
"... границах опухоли по сравнению с компьютерной томографией [8]. Точность диагностики глубины поражения мягких ..."
Vol 8, No 1 (2018) Assesment of the efficiency of conservative treatment of Peyronie’s disease
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Nikolskii A.V., Burlaka O.O., Marchenko N.V.
"... применяют магнитно-резонансную или компьютерную томографию. Ультразвуковая доплерография полового члена ..."
Vol 7, No 3 (2017) Neurological aspects of diagnosis and treatment of chronic prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Makhmudov Y.Y., Makhmudova L.A., Krupin A.V., Troshin V.D.
"... эякулята на скрытую инфекцию. Ряду пациентов проводили компьютерную томографию позвоночника, термографию ..."
Vol 7, No 4 (2017) Long-term results of surgical treatment of solitary kidney cysts
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Kiselev A.O., Ishutin E.J., Radomskij J.A., Al-Shukri S.H.
"... при выполнении компьютерной томографии (КТ) среди пациентов 17–39, 40–59, 60–80 и старше 80 лет — с ..."
Vol 7, No 4 (2017) Peculiarities of clinical course of urolithiasis in patients of elderly and senile age
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Agenosov M.P., Kagan O.F., Kheyfets V.K.
"... -резонансной томографии [25]. Принципы лечения гериатрических пациентов отличаются тем, что к моменту ..."
Vol 2, No 1 (2012) Partial nephrectomy in patient with T3aN0M0 clear cell kidney cancer (case report and review of literature)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Lukichev G.B., Sukhanov Y.A.
"... (например, Рис. 1. Предоперационная компьютерная томография (стрелкой указана опухоль) Рис. 2 ..."
Vol 7, No 2 (2017) Symptomatology and diagnostics of the right-sided visceroptosis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokovoy S.P.
"... компьютерную томографию в покое и на фоне феномена Вальсальвы. В диагностике нефроптоза использовали ..."
Vol 7, No 4 (2017) The features of expression and prognostic significance of the peptide molecules connected with the key properties of renal cell carcinoma
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Pasechnik D.G., Kogan M.I., Akhokhov Z.M.
"... прижизненной визуализации почек (УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) [1 ..."
Vol 5, No 3 (2015) Retarded ejaculation is a rare form of sexual dysfunction
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunov M.N., Korshunova E.S.
"... проведения позитронно-эмиссионной томографии головного мозга (ПЭТ). Оргазма достигла только половина ..."
Vol 5, No 2 (2015) For diagnostics and treatment of overactive bladder in male
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy S.O., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... , включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию. С точки зрения уродинамики, стрессовое недержание ..."
Vol 8, No 1 (2018) Combined (citrate and herbal) drug uriklar in extracorporeal shock wave lithotripsy and metaphylaxis of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Paronnikov M.V., Kiselev A.O.
"... (Германия). Компьютерную томографию выполняли на аппарате TOSHIBA AQUILION 64 (Япония ..."
Vol 7, No 2 (2017) Current approaches to the diagnostic of bladder pain syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Ignashov Y.A., Kuzmin I.V.
"... -резонансная томография). Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и таза позволяет исключить ..."
Vol 8, No 3 (2018) Urine cytokine profile and nephroprotective effect of lercanidipine in patients with urolithiasis with obstructive uropathy before and after nephrostomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Popkov V.M., Zakharova N.B., Polozov A.B., Khotko A.I., Khotko D.N., Durnov D.A.
"... мочевых путей, ультразвукового исследования, мультиспиральной компьютерной томографии с реконструкцией ..."
Vol 2, No 3 (2012) Extraperitoneal approach to retroperitoneum in endovideosurgery
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... ориентацию в тканях, основанную на знании нормальной анатомии и данных компьютерной томографии ..."
Vol 6, No 1 (2016) Violation of spermatogenesis and outcomesof assisted reproductive technologies in various forms of hypogonadism
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Toropov V.A.
"... мошонки, магнитно-резонансную томографию головного мозга - области турецкого седла. Важна диагностика ..."
1 - 93 of 93 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)