Order results by:     
Issue Title
Vol 6, No 2 (2016) Prediction and preclinical diagnosis of the risk of urinary stone formation using biophysical technologies
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloschapov E.T.
"... The study involved 836 patients with various forms of urolithiasis, all the patients were undergone ..."
Vol 3, No 3 (2013) The experience of contact laser lithotripsy in treatment of patients with urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Ryvkin A.Y., Budylev S.A., Selivanov A.N., Gorbachev M.I.
"... of choice for the patients with urolithiasis independently from the size and localization of the stones. ..."
Vol 2, No 1 (2012) Tamm–Horsfall protein — POTENTIAL MARKER OF EARLY STAGES urolithiasis and stone recurence
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Goloschapov E.T., Emanuel Y.V., Gobachev M.I.
"... of stones in urolithiasis. The paper presents data on physico-chemical and biological properties of Tamm ..."
Vol 7, No 1 (2017) Assessment of nutriom in treatment of urolithiasis disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Prosjannikov M.Y., Shadyorkin I.A., Konstantinova O.V., Golovanov S.A., Anokhin N.V., Zelenskiy M.M., Voytko D.A., Galiev N.A., Gamzaev M.G., Dzhalilov O.V.
"... In recent years in the world has registered a steady increase of urolithiasis disease (UD ..."
Vol 7 (2017): Special issue PUTI PROFILAKTIKI MOChEVOGO KAMNEOBRAZOVANIYa I ZNAChENIE BIOFIZIChESKIKh TEKhNOLOGIY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov E.T.
"... пробах мочи, у больных уролитиазом было обследовано 854 пациента с различными формами камнеобразования ..."
Vol 7, No 4 (2017) Peculiarities of clinical course of urolithiasis in patients of elderly and senile age
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Agenosov M.P., Kagan O.F., Kheyfets V.K.
"... etiologic risk factors for the progression of urolithiasis in elderly and senile patients, the clinical ..."
Vol 8, No 4 (2018) Densitometric density of urinary stones as a predictive factor demonstrating their efficiency of disintegration in treatment of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Shevyrin A.A., Strelnikov A.I.
"... Urolithiasis is one of the most common urological diseases, occurring in at least 3% of the human ..."
Vol 8, No 1 (2018) Combined (citrate and herbal) drug uriklar in extracorporeal shock wave lithotripsy and metaphylaxis of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Paronnikov M.V., Kiselev A.O.
"... in extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) and early metaphylaxis of urolithiasis. Materials and methods. 45 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Osobennosti metafilaktiki urolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Krivitskiy V.A., Grishin M.A.
"... В настоящее время уролитиаз (нефролитиаз, мочекаменная болезнь, МКБ) встречается у 3 % населения РФ ..."
Vol 6, No 4 (2016) The infectious factor in the genesis of urinary stone formation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloschapov E.T., Chetverikov A.V., Belozerov E.S.
"... уровня рецидивного камнеобразования (2/3–3/4 случаев), профилактики и лечения мочекаменной болезни [2, 3 ..."
Vol 8, No 3 (2018) Urine cytokine profile and nephroprotective effect of lercanidipine in patients with urolithiasis with obstructive uropathy before and after nephrostomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Popkov V.M., Zakharova N.B., Polozov A.B., Khotko A.I., Khotko D.N., Durnov D.A.
"... clearance and cytokine damage in patients with urolithiasis with obstructive uropathy. Material ..."
Vol 9, No 1S (2019) Mikrobiom mochi i konkrementov pri retsidiviruyushchem urolitiaze
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov E.T., Al'-Shukri S.K., Chetverikov A.V., Tursunov A.
"... Введение. Персонифицированный подход в лечении больных уролитиазом является приоритетным и поэтому ..."
Vol 7 (2017): Special issue MIKROBIOTA MOChEVYKh KAMNEY PRI RETsIDIVIRUYuShchEM UROLITIAZE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov E.T., Chetverikov A.V., Belozerov E.S.
"... характерно и для инфекционных заболеваний. Среди наблюдаемых нами 273 больных уролитиазом у 130 (47,9 %) имел ..."
Vol 2, No 4 (2012) PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY IN PATIENT WITH STAGHORN STONE IN A LEFT HALF OF A HORSESHOE KIDNEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich Y.S., Lukichev G.B., Khamdi A.M., Ignashov Y.A.
"... A brief historical review about application of percutaneous treatment of urolithiasis is presented ..."
Vol 5, No 1 (2015) Primenenie metodiki distantsionnoy litotripsii u bol'nykh urolitiazom, oslozhnennym pochechnoy kolikoy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Kapustin N.G., Gayvoronskiy E.A.
"... Рецидивы камнеобразования 5,3 % 2,5 % 2,6 % Ухудшение функции почки 6,7 % 2,5 % 2,6 % Фаза стойкой ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sovremennye predstavleniya o patogeneze mochevogo kamneobrazovaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov E.T., Al'-Shukri S.K., Emanuel' V.L.
"... элементарных структурных единиц позволяет выявить основные причинные аспекты камнеобразования. К настоящему ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRILOZhENIE DLYa SMARTFONA KAK INSTRUMENT EFFEKTIVNOY METAFILAKTIKI KAMNEOBRAZOVANIYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... ЭффекТивной меТафилакТики камнеоБраЗованиЯ © Н.К. Гаджиев1, В.Е. Григорьев1, В.В. Дмитриев1, Н.С. Тагиров2 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Taktika lecheniya bol'nykh urolitiazom v usloviyakh mnogoprofil'nogo statsionara
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Zamyatnin S.A., Yalfimov I.S.
"... урологической помощью в лечебно-профилактические учреждения. Большое количество пациентов уролитиазом нуждаются ..."
Vol 5, No 1 (2015) Diagnostika mochekamennoy bolezni na doklinicheskoy stadii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gus'kova E.N., Maslyaeva O.N., Steklova E.A., Fedyaeva S.N., Demicheva A.A.
"... методы диагностики, позволяющие определить процесс камнеобразования при исследовании мочи на ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA EFFEKTIVNOSTI BESTROAKARNOY METODIKI REKONSTRUKTsII PEREDNEGO I APIKAL'NOGO KOMPARTMENTOV TAZOVOGO DNA ENDOPROTEZOM «PELVIKS PEREDNIY»PRI PROLAPSE TAZOVYKh ORGANOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorelov A.I., Peshkov N.O.
"... пробах мочи, у больных уролитиазом было об- следовано 854 пациента с различными формами камнеобразования ..."
Vol 7 (2017): Special issue ZNAChENIE MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIKh METODOV PRI POISKE FAKTOROV RISKA MNOZhESTVENNYKh KAMNEY POChEK U BOL'NYKh UROLITIAZOM V ROSSIYSKOY POPULYaTsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Konstantinova O.V., Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Slominskiy P.A., Tupitsyna T.V., Kalinichenko D.N.
"... не ассоциированные с развитием множественных камней почек у больных уролитиазом в российской ..."
Vol 3, No 1 (2013) Features of hemostasis and fibrinolysis disorders in various clinical forms of urinary stone disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Lukichev G.B., Ignashov Y.A.
"... Введение Под мочекаменной болезнью (уролитиазом) понимают хроническое заболевание ..."
Vol 9, No 1S (2019) Maloinvazivnoe lechenie mochekamennoy bolezni u detey. Shestiletniy opyt kliniki SPbGPMU
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Sarychev S.A., Osipov A.I., Lebedev D.A., Alekseeva L.A., Komissarov M.I., Aleshin I.Y., Grigor'ev V.G., Agenosov M.P.
"... уролитиаза, результаты были удовлетворительными (сохранялись мочекаменные фрагменты размером не более 5 мм ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vybor optimal'noy taktiki udaleniya konkrementov distal'nogo otdela mochetochnika
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Demidov D.A., Melkonyan A.B., Nikol'skiy A.V.
"... ., et al., 2003; Tiselius H. G., 2003). Заболеваемость населения России уролитиазом составляет 0,4-0 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Optimizatsiya diagnostiki khronicheskogo obstruktivnogo pielonefrita u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Averchenko M.V.
"... УРоЛИТИАзА © С. М. Алферов, В. А. Кривицкий, М. А. Гришин ФГБУ «Центральная клиническая больница с ..."
Vol 3, No 1 (2013) Minimally invasive treatments forkidney stones desease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... урологи под термином уролитиаз понимают любое камнеобразование в просвете органов мочевыделительной ..."
Vol 8, No 2 (2018) Use of mineral water in rehabilitation therapy of patients with nephrolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Nejmark A.I., Saldan I.P., Davydov A.V.
"... measures in preventing urolithiasis relapse is therapy using balneological therapeutic methods. The aim ..."
Vol 3, No 3 (2013) Usage of vegetative terpens in stone disease complex therapy and metaphylaxis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yarovoy S.K.
"... конкрементов; профилактика рецидивов камнеобразования; облегчение самостоятельного отхождения конкрементов, в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pozdnie oslozhneniya distantsionnoy udarno-volnovoy litotripsii u bol'nykh nefrolitiazom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Rizan A., Tkachuk I.N.
"... Рецидивы камнеобразования 5,3 % 2,5 % 2,6 % Ухудшение функции почки 6,7 % 2,5 % 2,6 % Фаза стойкой ..."
Vol 5, No 1 (2015) Mochekamennaya bolezn'. Zabolevaemost'. Dinamika. Prognoz
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Filippova S.I.
"... Рецидивы камнеобразования 5,3 % 2,5 % 2,6 % Ухудшение функции почки 6,7 % 2,5 % 2,6 % Фаза стойкой ..."
Vol 7 (2017): Special issue VYZhIVAEMOST' BOL'NYKh RAKOM MOChEVOGO PUZYRYa POSLE RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Sergeev A.V., Fadeev V.A., Ul'yanov A.Y., Ismailov K.I.
"... - 13,9 %. В лимфонегативной группе двухлетняя раковоспецифическая выживаемость составила 83,6 ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOZMOZhNOSTI DVUKhENERGETIChESKOY SPIRAL'NOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V ANALIZE KhIMIChESKOGO SOSTAVA KONKREMENTA PRI MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lebedev D.G., Burlaka O.O., Khvastovskiy V.M.
"... с верифицированным мочекислым уролитиазом конкременты имеют более высокие значения плотности по ..."
Vol 7 (2017): Special issue TRANSURETERAL'NYE METODY LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... уретеролитотрипсия использовалась нами как вид монотерапии, так и в комбинированном лечении больных уролитиазом ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOZMOZhNOSTI DVUKhENERGETIChESKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V DIAGNOSTIKE MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rudenko V.I., Serova N.S., Kapanadze L.B.
"... лечения и индивидуализацию метафилактики с учетом вида камнеобразования. ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOVREMENNYE ASPEKTY KLINIChESKOY EFFEKTIVNOSTI DISTANTsIONNOY LITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rudenko V.I.
"... определяют актуальность физико-химических исследований камнеобразования, так как способствуют прогнозированию ..."
Vol 5, No 1 (2015) Issledovanie sostava 2200 mochevykh konkrementov s ispol'zovaniem usovershenstvovannogo rentgenofazovogo analiza: nash opyt
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sknar V.A., Aboyan I.A., Shukaev I.L., Pavlov S.V., Zolotukhin D.A.
"... метафилактики пациента с уролитиазом. С целью определения состава мочевых конкрементов использовали ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA DIAGNOSTIChESKIKh VOZMOZhNOSTEY DVUKhENERGETIChESKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII I EE POTENTsIAL V IDENTIFIKATsII UROLITOV IN VIVO
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nazarov T.K., Rychkov I.V., Agagyulov M.U.
"... ДЭКТ в идентификации конкрементов in vivo и улучшение качества лечения больных уролитиазом. Материалы и ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY OBShchEGO PSA I INDEKSA ZDOROV'Ya PROSTATY (PHI)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Govorov A.V., Pushkar' D.Y., Vasil'ev A.O., Gordienko N.G., Ryabko E.N., Evgina S.A., Ruzhanskaya A.V., Agarkova G.A.
"... -5594.2016.7. микроБиоТа мочевыХ камней при рецидивируЮЩем уролиТиаЗе © Е.Т. Голощапов1, А ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S PRIMENENIEM SETKI-OGRANIChITELYa, PREDOTVRAShchAYuShchEY MIGRATsIYu FRAGMENTOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... ЭффекТивной меТафилакТики камнеоБраЗованиЯ © Н.К. Гаджиев1, В.Е. Григорьев1, В.В. Дмитриев1, Н.С. Тагиров2 ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATIVNOST' DISTANTsIONNOY UDARNO-VOLNOVOY LITOTRIPSII MOChEVYKh KONKREMENTOV U PATsIENTOV S MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevyrin A.A.
"... способ оценки дистанционной литотрипсии камней мочевой системы у пациентов с уролитиазом. Материалы и ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY 228 EKSTRAVAGINAL'NYKh TRANSPOZITsIY URETRY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K.
"... уролиТиаЗом в роССийСкой популЯции © О.В. Константинова1, О.И. Аполихин1, А.В. Сивков1, П.А. Сломинский2 ..."
Vol 9, No 1S (2019) Mobil'naya realizatsiya printsipov metafilaktiki mochekamennoy bolezni: prilozhenie «Stone MD. mochekamennaya bolezn'»
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Gorelov D.S., Popov S.V., Petrov S.B.
"... обсуждаемых в урологическом сообществе. Распространенность уролитиаза до 20 %, а также высокий риск ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vybor taktiki lecheniya leykoplakii mochevogo puzyrya u zhenshchin s khronicheskim tsistitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... уролитиазом. Необходимость этого подтверждают полученные нами данные об изменении «пейзажа микрофло- ры» в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Immunitet i prognozirovanie tyazhesti sostoyaniya bol'nykh s urologicheskim sepsisom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kovtunov K.A., Grebenyuk V.V., Leshtaev D.B., Ermolaeva E.A., Zavgorodniy E.V., Chumachenko I.V., Khurulova S.N., Fomin A.O.
"... УРоЛоГИИ» ствие осложнений уролитиаза в зависимости от локализации, размера и длительность нахождения ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa POChEK DO I POSLE PROVEDENIYa LITOTRIPSII PRI MOChEVYKh KAMNYaKh VYSOKOY PLOTNOSTI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nazarov T.K., Stetsik O.V., Rychkov I.V., Agagyulov M.U.
"... . Целью исследования является улучшение отдаленных результатов лечения больных уролитиазом с конкрементами ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kafedra i klinika urologii pervogo sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. akad. I. P. Pavlova: vchera, segodnya, zavtra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... формирования уролитиаза» была признана лучшим инновационным проектом в сфере науки и высшего образования Санкт ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOTERAPIYa V KOMPLEKSNOM LEChENII BOL'NYKh KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Surikov V.N.
"... больных уролитиазом. Эффективность КУЛТ как монотерапии связана с  учетом размера и  структурной ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANIZATsIYa UROLOGIChESKOY POMOShchI NASELENIYu SANKT-PETERBURGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shapiro K.I., Resenchuk A.V.
"... универсальный способ оценки дистанцион- ной литотрипсии камней мочевой системы у пациентов с уролитиазом ..."
Vol 3, No 2 (2013) Endovideokhirurgicheskoe lechenie nefroptoza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... , нефросклерозу, камнеобразованию и другим осложнениям. Самый частым симптомом нефроптоза являются боли в пояснице ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty maloinvazivnykh metodov lecheniya krupnykh kamney verkhnikh otdelov mochetochnikov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Avazkhanov Z.P.
"... ,50 (n = 14) 8,36 ± 0,81 (n = 11) 8,06 ± 0,55 (n = 18) 15 и более 15,00 ± 2,20 (n = 13) 9,00 ± 1 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Litoliticheskaya terapiya mochekamennoy bolezni
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Kuz'min I.V., Al'-Shukri S.K.
"... уролитиазом. 6. Рентгенофазовый анализ конкрементов явля- ется точным, относительно недорогим и может быть ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA FUNKTsII POChEK POSLE ORGANOSOKhRANYaYuShchEGO KhIRURGIChESKOGO VMEShATEL'STVA PO POVODU RAKA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Gonchar I.S., Zamyatnin S.A.
"... группе двухлетняя раковоспецифическая вы- живаемость составила 83,6 %, пятилетняя  — 70,7 %. В ..."
Vol 5, No 2 (2015) For diagnostics and treatment of overactive bladder in male
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnovskiy S.O., Kheyfets V.K., Kagan O.F.
"... рецидивирующими инфекциями мочевых путей, травмой уретры и камнеобразованием [21]. Результаты В наших ..."
Vol 2, No 2 (2012) The history of Urology in St.-Petersburg
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk l.N.
"... спускаются в мочевой пузырь. Камнеобразование начинается с «ядра», которым может быть сгусток крови, а также ..."
Vol 3, No 3 (2013) Endovideosurgical reconstruction of the pyeloureteral junction passage
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... пиелоуретерального сегмента вызвано сместившимся из лоханки конкрементом или привело к вторичному камнеобразованию ..."
Vol 2, No 4 (2012) Liquid tumors of the retroperitoneum: diagnosis and treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... . Наиболее часто кисты встречаются при ДГПЖ (30,6 %), пиелонефрите (23,4 %), уролитиазе (13,1 %) (в скобках ..."
Vol 9, No 1 (2019) Modern possibilities of organ-preserving treatment of patients with muscle-invasive bladder cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.J., Dilenok I.N., Dzhemilev T.R.
"... отмечен у 83,6 % пациентов, в том числе у 93,6 % больных мышечно-инвазивным РМП. Y. Miyata et al ..."
Vol 6, No 4 (2016) Urinary dysfunction in Parkinson’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmina S.V., Dobroskok A.M., Kuzmin I.V.
"... bladder and urethral function in Par- kinson’s disease. J Urol. 1987;138:836-838. 13. Campos-Sousa R ..."
1 - 59 of 59 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)