Vol 4, No 1 (2013)

Cover Page
Articles
Diphosphine-based hypothesis of wetland autoignition is not confirmed
Glagolev M.V., Kleptsova I.E.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2013;4(1):1-25
views224
PDF
(Rus)
Production and destruction processes in peatland ecosystems of Vasyugan region
Mironycheva-Tokareva N.P., Kosykh N.P., Vishnykova E.K.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2013;4(1):1-9
views224
PDF
(Rus)
Wood decay community of raised bogs in West Siberia
Filippova N.V., Zmitrovich I.V.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2013;4(1):1-16
views277
PDF
(Rus)
Novoe otechestvennoe issledovanie potokov SO 2 v prizemnom sloe atmosfery metodom mikrovikhrevykh pul'satsiy
Glagolev M.V.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2013;4(1):1-12
views217
PDF
(Rus)