Order results by:     
Issue Title
Vol 12, No 2 (2012) DIAGNOSTICS AND MECHANISMS OF THE DAMAGE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN HIV-INFECTION
Abstract
similar documents
Belyakov N.A., Trofimova T.N., Rassokhin V.V.
"... through physiological barriers, its interaction with brain cells containing receptors CD4 and co-receptors ..."
Vol 12, No 3 (2012) ACTIVATION OF CEREBROVASCULAR PATIENTS’ SUPPRESSOR CELLS
Abstract
similar documents
Subbotina N.S., Oleynik Y.K., Churov A.V., Oleynik V.M., Zhulay G.A., Kravchenko P.N., Stafeeva I.V.
"... -лимфоцитов, у пациентов с острой и хронической ишемией головного мозга. Изменения в иммунном статусе ..."
Vol 12, No 3 (2012) OTsENKA IMMUNNOGO STATUSA U BOL'NYKh SOSUDISTYMI ZABOLEVANIYaMI GOLOVNOGO MOZGA
Abstract
similar documents
Zhulay G.A., Churov A.V., Kravchenko P.N.
"... ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ..."
Vol 12, No 4 (2012) EFFEKTIVNOST' PROFILAKTIKI OSTRYKh IShEMIChESKIKh SOSTOYaNIY GOLOVNOGO MOZGA DIPIRIDAMOLOM
Abstract
similar documents
Tukhovskaya E.A.
"... острых ишемических состояний головного мозга, таких как инсульты и транзиторные ишемические атаки. В ..."
Vol 12, No 2 (2012) PREGNANT ETHANOL EFFECT ON THE MONOAMINERGIC SYSTEMS MATURE IN DEVELOPING RAT BRAIN
Abstract
similar documents
Bychkov E.R., Lebedev A.A., Airapetov M.I., Roik R.O., Shabanov P.D.
"... system of the brain, their metabolites, activity of catechol-O-methyltransferase (COMT) and the state ..."
Vol 12, No 3 (2012) REKOMBINANTNYY BELOK TEPLOVOGO ShOKA Hsp70 V IMMUNOTERAPII OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA
Abstract
similar documents
Shevtsov M.A., Pozdnyakov A.V., Mikhrina A.L., Meshalkina D.A., Bychkova N.V., Romanova I.V., Guzhova I.V., Khachatryan V.A., Margulis B.A.
"... РЕКОМБИНАНТНЫЙ БЕЛОК ТЕПЛОВОГО ШОКА Hsp70 В ИММУНОТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ..."
Vol 12, No 3 (2012) VZAIMOSVYaZI MEZhDU AKTIVNOST'Yu MONOAMINOOKSIDAZ I SVOBODNORADIKAL'NYM OKISLENIEM V MITOKhONDRIYaKh GOLOVNOGO MOZGA PRI STRESSE
Abstract
similar documents
Deev R.V., Sinitskiy A.I., Kozochkin D.A., Tyumentsev M.A., Galiullina I.G., Yunusova A.K., Zaripova Z.Z., Tseylikman D.V., Nikitina A.A., Gimazutdinova D.I.
"... ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СТРЕССЕ ..."
Vol 12, No 4 (2012) IZMENENIE EKSPRESSII mRNK GENOV SINAPTIChESKIKh BELKOV V MOZGE DROSOPHILA MELANOGASTER S IZBYTOChNOY EKSPRESSIEY GENOV, MUTATsII V KOTORYKh OBUSLOVLIVAYuT RAZVITIE NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY ChELOVEKA
Abstract
similar documents
Tkachenko N.A., Rodin D.I., Sarantseva S.V.
"... отделах головного мозга [2], рованное на соответствующие показатели для рефе-что дает основание ..."
Vol 12, No 2 (2012) NEUROCHEMICAL MECHANISMS OF THE NUCLEUS ACCUMBENS REALIZING THE REINFORCING EFFECTS OF SELF-STIMULATION OF THE LATERAL HYPOTHALAMUS
Abstract
similar documents
Shabanov P.D., Lebedev A.A.
Vol 12, No 3 (2012) VLIYaNIE SODERZhANIYa O 2 V SREDE NA MUL'TIPOTENTNYE MEZENKhIMAL'NYE KLETKI-PREDShESTVENNIKI KOSTNOGO MOZGA RAZNOVOZRASTNYKh KRYS
Abstract
similar documents
Valyushkina M.P., Buravkova L.B.
"... МОЗГА РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КРЫС ..."
Vol 12, No 4 (2012) OTsENKA ANTIBIOTIKOREZISTENTNOSTI NIZKO-, SREDNEI VYSOKOADGEZIVNYKh ShTAMMOV MIKROORGANIZMOV, VYDELENNYKh U PATsIENTOV S TRAVMATIChESKOY BOLEZN'Yu SPINNOGO MOZGA
Abstract
similar documents
Shipitsyna I.V., Godovykh N.V., Naumenko Z.S.
"... микроорганизмов, выделенных из мочи пациентов с травматической болезнью спинного мозга. Материалы и методы ..."
Vol 12, No 4 (2012) BIOKhIMIChESKIE MARKERY AUTOIMMUNNYKh DEMIELINIZIRUYuShchIKh ZABOLEVANIY TsENTRAL'NOY NERVNOY SISTEMY
Abstract
similar documents
Vorob'eva A.A., Fominykh V.V., Vtorova N.V., Gulyaeva N.V., Zigangirova N.A., Zakharova M.N.
"... коры головного мозга. Высокоспецифичными маркерами разрушения аксона являются субъединицы ..."
Vol 12, No 4 (2012) VLIYaNIE GENETIChESKI DETERMINIROVANNYKh NARUShENIY OBMENA KAL'TsIYa V KLETKE NA UROVEN' EKSPRESSII MRNA NAP-22 V POChKAKh U SPONTANNO-GIPERTENZIVNYKh KRYS V RANNEM POSTNATAL'NOM ONTOGENEZE V USLOVIYaKh DEFITsITA POTREBLENIYa KAL'TsIYa U RODITEL'SKIKh POKOLENIY
Abstract
similar documents
Korneva N.A., Al'dekeeva A.S.
"... коры головного мозга меняется экспрессия белка NAP-22, мажорного субстрата кальций-зависимой ..."
Vol 12, No 4 (2012) VLIYaNIE POVYShENNOGO POTREBLENIYa NaCl NA IZMENENIE UROVNYa EKSPRESSII MRNK NAP-22 V POChKAKh U KRYS LINII SHR
Abstract
similar documents
Al'dekeeva A.S., Korneva N.A., Zyubko T.I.
"... . Первоначально NAP-22 был обнаружен в мозге. У крыс он описан как нейрон-специфичный кислый белок 22 кДа [1 ..."
Vol 12, No 4 (2012) PERSPEKTIVY PRIMENENIYa PREDTRANSPLANTATsIONNOY ANTISMYSLOVOY GENNOY TERAPII DONORSKIKh ORGANOV DLYa PODAVLENIYa APOPTOZA PRI PROVEDENII NORMOTERMIChESKOY IZOLIROVANNOY PERFUZII EX VIVO
Abstract
similar documents
Baranova A.V., Reznik O.N., Skoblov M.Y., Marakhonov A.V., Skvortsov A.E., Kuz'min D.O., Reznik A.O.
"... ресурсом трансплантации являются доноры с установленным диагнозом смерти мозга, которых принято считать ..."
Vol 12, No 4 (2012) IZUChENIE GENETIChESKIKh FAKTOROV, VLIYaYuShchIKh NA TYaZhEST' TEChENIYa SPINAL'NOY MYShEChNOY ATROFII
Abstract
similar documents
Maretina M.A., Zheleznyakova G.Y., Egorova A.A., Kiselev A.V.
"... возникает из-за потери функции мотонейронов передних рогов спинного мозга вследствие мутаций в гене SMN1 ..."
Vol 12, No 4 (2012) COMPARATIVE CHARACTERISTICS OFTRANSABDOMINALAND INTRAOPERATIVEDUPLEX SCANNINGIN THE EVALUATION OF THE CELIAC ARTERYDECOMPRESSION
Abstract
similar documents
Ignashov A.M., Deng Bo -., Perlei V.E., Gichkin A.Y., Ustyuzhaninov A.C., Balandov S.G.
"... производилось в положении больного на спине с приподнятым головным концом стола до 30 под эндотрахеальным ..."
1 - 17 of 17 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)