Copyright (c) 2017 Filippova O.V., Afonichev K.A., Krasnogorskiy I.N., Vashetko R.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.