OPYT LAPAROSKOPIChESKOY NEFREKTOMII U BOL'NYKh POLIKISTOZOM I TERMINAL'NOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu - PDF (Russian)


Copyright (c) 2017 Gubanov E.S., Nizamova R.S., Boryaev E.A., Ivanchikov A.L.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies