ZNAChENIE MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIKh METODOV PRI POISKE FAKTOROV RISKA MNOZhESTVENNYKh KAMNEY POChEK U BOL'NYKh UROLITIAZOM V ROSSIYSKOY POPULYaTsII - PDF (Russian)


Copyright (c) 2017 Konstantinova O.V., Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Slominskiy P.A., Tupitsyna T.V., Kalinichenko D.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies