METOD BIOLOGIChESKOY OBRATNOY SVYaZI PRI LEChENII NARUShENIY EVAKUATORNOY FUNKTsII MOChEVOGO PUZYRYa U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2017 Romikh V.V., Borisenko L.Y., Zakharchenko A.V., Panteleev V.V., Polyakov N.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies