Dlya poznaniya prava predlagaetsya komprekhendnyy podkhod - PDF (Russian)


Copyright (c) 2017 Zakhartsev S.I., Sal'nikov V.P.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies