Korneva, N A

Issue Section Title Abstract File
Vol 12, No 4 (2012) Articles VLIYaNIE POVYShENNOGO POTREBLENIYa NaCl NA IZMENENIE UROVNYa EKSPRESSII MRNK NAP-22 V POChKAKh U KRYS LINII SHR Abstract
Vol 12, No 4 (2012) Articles VLIYaNIE GENETIChESKI DETERMINIROVANNYKh NARUShENIY OBMENA KAL'TsIYa V KLETKE NA UROVEN' EKSPRESSII MRNA NAP-22 V POChKAKh U SPONTANNO-GIPERTENZIVNYKh KRYS V RANNEM POSTNATAL'NOM ONTOGENEZE V USLOVIYaKh DEFITsITA POTREBLENIYa KAL'TsIYa U RODITEL'SKIKh POKOLENIY Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies