Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Vol 12, No 4 (2012)

Articles
FEATURES OF CORONARY HEART DISEASE IN MEN WITH METABOLIC SYNDROME
Mazurov V.I., Shostak M.S.
Medical academic journal. 2012;12(4):7-14
views14
PDF
(Rus)
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OFTRANSABDOMINALAND INTRAOPERATIVEDUPLEX SCANNINGIN THE EVALUATION OF THE CELIAC ARTERYDECOMPRESSION
Ignashov A.M., Deng Bo -., Perlei V.E., Gichkin A.Y., Ustyuzhaninov A.C., Balandov S.G.
Medical academic journal. 2012;12(4):15-21
views16
PDF
(Rus)
P'EZOKVARTsEVYY IMMUNOSENSOR DLYa ANALIZA PLAZMY KROVI BOL'NYKh INFARKTOM MIOKARDA I RANNEY KLINIChESKOY DIAGNOSTIKI
Agafonova L.E., Lisitsa A.V., Shumyantseva V.V., Archakov A.I.
Medical academic journal. 2012;12(4):22-24
views14
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOST' ISPOL'ZOVANIYa RAZLIChNYKh ANTIGENOV M. TUBERCULOSIS V SERODIAGNOSTIKE TUBERKULEZA LEGKIKh
Vasil'eva E.V., Verbov V.N., Totolyan A.A., Beklemishev A.B., Mamaev A.L., Tsyrul'nikov A.O.
Medical academic journal. 2012;12(4):24-26
views10
PDF
(Rus)
BIOKhIMIChESKIE MARKERY AUTOIMMUNNYKh DEMIELINIZIRUYuShchIKh ZABOLEVANIY TsENTRAL'NOY NERVNOY SISTEMY
Vorob'eva A.A., Fominykh V.V., Vtorova N.V., Gulyaeva N.V., Zigangirova N.A., Zakharova M.N.
Medical academic journal. 2012;12(4):26-28
views29
PDF
(Rus)
RISK VOZNIKNOVENIYa ESSENTsIAL'NOY ARTERIAL'NOY GIPERTENZII I IShEMIChESKOY BOLEZNI SERDTsA I NEKOTORYE BIOKhIMIChESKIE POKAZATELI KROVI U NOSITELEY RAZNYKh GENOTIPOV PO POLIMORFNYM MARKERAM GENA CLOCK (ZhITELEY RESPUBLIKI KARELIYa)
Kurbatova I.V., Topchieva L.V., Kolomeychuk S.N., Korneva V.A., Zimenkova K.S., Nemova N.N.
Medical academic journal. 2012;12(4):29-31
views25
PDF
(Rus)
IZUChENIE GENETIChESKIKh FAKTOROV, VLIYaYuShchIKh NA TYaZhEST' TEChENIYa SPINAL'NOY MYShEChNOY ATROFII
Maretina M.A., Zheleznyakova G.Y., Egorova A.A., Kiselev A.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):31-33
views16
PDF
(Rus)
KOMP'YuTERNYY I EKSPERIMENTAL'NYY ANALIZ ANTIGENNYKh SVOYSTV VITELLINA I KATEPSINA F OPISTHORCHIS FELINEUS
Nosova A.A., Belavin P.A., Afonnikov D.A.
Medical academic journal. 2012;12(4):33-35
views15
PDF
(Rus)
PERSONIFITsIROVANNYY PODKhOD K OPREDELENIYu I INTERPRETATsII PROSTATSPETsIFIChESKOGO ANTIGENA V KROVI
Peshkov M.N.
Medical academic journal. 2012;12(4):35-37
views12
PDF
(Rus)
OTsENKA ANTIBIOTIKOREZISTENTNOSTI NIZKO-, SREDNEI VYSOKOADGEZIVNYKh ShTAMMOV MIKROORGANIZMOV, VYDELENNYKh U PATsIENTOV S TRAVMATIChESKOY BOLEZN'Yu SPINNOGO MOZGA
Shipitsyna I.V., Godovykh N.V., Naumenko Z.S.
Medical academic journal. 2012;12(4):37-39
views14
PDF
(Rus)
NOVYY ELEKTROKhIMIChESKIY PODKhOD K OPREDELENIYu TROPONINA I V PLAZME KROVI
Shumkov A.A., Shumyantseva V.V., Archakov A.I.
Medical academic journal. 2012;12(4):40-42
views12
PDF
(Rus)
PERVOE OBNARUZhENIE METALLO-BETA-LAKTAMAZY NDM-TIPA V MNOGOPROFIL'NOM STATsIONARE V ROSSII
Ageevets V.A., Partina I.V., Lisitsyna E.S., Batyrshin I.M., Popenko L.N., Shlyapnikov S.A., Il'ina E.N., Sidorenko S.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):43-45
views16
PDF
(Rus)
IZUChENIE VOZMOZhNOSTI REASSORTATsII EPIDEMIChESKIKh I VAKTsINNYKh ShTAMMOV VIRUSA GRIPPA V EKSPERIMENTAKh IN VIVO
Dubrovina I.A., Bazhenova E.A., Fedorova E.A., Ivanova E.V., Larionova N.V., Kiseleva I.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):45-47
views20
PDF
(Rus)
RAZRABOTKA NOVOGO DONORA ATTENUATsII DLYa ZhIVOY GRIPPOZNOY ATTENUIROVANNOY VAKTsINY
Kuznetsova V.A., Isakova-Sivak I.N., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2012;12(4):47-49
views19
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA ORGANIZATsII «OSTROVA PATOGENNOSTI» № XII V RAZLIChNYKh ShTAMMAKh STREPTOKOKKOV GRUPPY V
Kuleshevich E.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):49-51
views12
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NOE ISSLEDOVANIE SPETsIFIChESKOY AKTIVNOSTI ZhIVOY I INAKTIVIROVANNOY VAKTsIN PROTIV POTENTsIAL'NO PANDEMIChESKOGO GRIPPA NA MORSKIKh SVINKAKh
Sergeeva M.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):52-54
views21
PDF
(Rus)
TVERDOFAZNAYa REAKTsIYa INGIBIROVANIYa SIALIDAZNOY AKTIVNOSTI DLYa OPREDELENIYa ANTITEL K NEYRAMINIDAZE VIRUSA GRIPPA PRI INFEKTsII I VAKTsINATsII
Smolonogina T.A., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2012;12(4):54-56
views11
PDF
(Rus)
IMMUNOGENNOST' IN VIVO VAKTsINNYKh ShTAMMOV ZhIVOY GRIPPOZNOY VAKTsINY, PODGOTOVLENNYKh NA OSNOVE VIRUSA A/NOVAYa KALEDONIYa/20/99 (H1N1), VYDELENNOGO V RAZVIVAYuShchIKhSYa KURINYKh EMBRIONAKh ILI KUL'TURE KLETOK MDCK
Fedorova E.A., Isakova-Sivak I.N., Kuznetsova S.A., Kuznetsova V.A., Dubrovina I.A., Bazhenova E.A., Kiseleva I.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):57-59
views10
PDF
(Rus)
MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIE OSOBENNOSTI MRSA, TsIRKULIRUYuShchIKh NA TERRITORII g. KRASNOYaRSKA I KRASNOYaRSKOGO KRAYa
Khokhlova O.E., Ivao Y., Per'yanova O.V., Sidorenko S.V., Kamshilova V.V., Teplyakova O.V., Drobushevskaya A.N., Yashchenko S.V., Ruzaeva L.A., Yamamoto T.
Medical academic journal. 2012;12(4):59-61
views16
PDF
(Rus)
UChASTIE POROOBRAZUYuShchEGO TOKSINA V INVAZII BAKTERIY RODA SERRATIA
Tsaplina O.A., Bozhokina E.S.
Medical academic journal. 2012;12(4):61-63
views22
PDF
(Rus)
VLIYaNIE POVYShENNOGO POTREBLENIYa NaCl NA IZMENENIE UROVNYa EKSPRESSII MRNK NAP-22 V POChKAKh U KRYS LINII SHR
Al'dekeeva A.S., Korneva N.A., Zyubko T.I.
Medical academic journal. 2012;12(4):64-66
views21
PDF
(Rus)
VNUTRIOPUKhOLEVAYa MORFOLOGIChESKAYa GETEROGENNOST' INVAZIVNOGO PROTOKOVOGO RAKA MOLOChNOY ZhELEZY: FORMIROVANIE I MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIE OSOBENNOSTI
Gerashchenko T.S., Zav'yalova M.V., Denisov E.V., Tashireva L.A., Litvyakov N.V., Tsyganov M.M., Perel'muter V.M., Cherdyntseva N.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):66-68
views22
PDF
(Rus)
IZUChENIE MOLEKULYaRNYKh PROTsESSOV, PRIVODYaShchIKh K UTRATE STREPTOCOCCUS PYOGENES VIRULENTNYKh SVOYSTV
Zutkis A.A.
Medical academic journal. 2012;12(4):68-70
views19
PDF
(Rus)
KLASSIFIKATsIYa BOL'ShIKh TANDEMNYKh POVTOROV ChELOVEKA
Komissarov A.S., Podgornaya O.I.
Medical academic journal. 2012;12(4):70-72
views26
PDF
(Rus)
VLIYaNIE GENETIChESKI DETERMINIROVANNYKh NARUShENIY OBMENA KAL'TsIYa V KLETKE NA UROVEN' EKSPRESSII MRNA NAP-22 V POChKAKh U SPONTANNO-GIPERTENZIVNYKh KRYS V RANNEM POSTNATAL'NOM ONTOGENEZE V USLOVIYaKh DEFITsITA POTREBLENIYa KAL'TsIYa U RODITEL'SKIKh POKOLENIY
Korneva N.A., Al'dekeeva A.S.
Medical academic journal. 2012;12(4):72-74
views13
PDF
(Rus)
SPEKTR GENETIChESKIKh MUTATsIY V ROSSIYSKOY POPULYaTsII PATsIENTOV, STRADAYuShchIKh BOKOVYM AMIOTROFIChESKIM SKLEROZOM
Lysogorskaya E.V., Abramycheva N.Y., Zakharova M.N., Illarioshkin S.N.
Medical academic journal. 2012;12(4):74-76
views22
PDF
(Rus)
ASSOTsIATsIYa POLIMORFIZMOV LOKUSA 9r21.3 S INFARKTOM MIOKARDA U LITs MOLODOGO VOZRASTA
Martynova E.A., Demkina A.I., Shesternya P.A.
Medical academic journal. 2012;12(4):77-79
views40
PDF
(Rus)
PERSPEKTIVY PRIMENENIYa PREDTRANSPLANTATsIONNOY ANTISMYSLOVOY GENNOY TERAPII DONORSKIKh ORGANOV DLYa PODAVLENIYa APOPTOZA PRI PROVEDENII NORMOTERMIChESKOY IZOLIROVANNOY PERFUZII EX VIVO
Baranova A.V., Reznik O.N., Skoblov M.Y., Marakhonov A.V., Skvortsov A.E., Kuz'min D.O., Reznik A.O.
Medical academic journal. 2012;12(4):79-81
views14
PDF
(Rus)
IZMENENIE EKSPRESSII mRNK GENOV SINAPTIChESKIKh BELKOV V MOZGE DROSOPHILA MELANOGASTER S IZBYTOChNOY EKSPRESSIEY GENOV, MUTATsII V KOTORYKh OBUSLOVLIVAYuT RAZVITIE NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY ChELOVEKA
Tkachenko N.A., Rodin D.I., Sarantseva S.V.
Medical academic journal. 2012;12(4):81-83
views23
PDF
(Rus)
GENETIChESKIY ANALIZ LEKARSTVENNOY USTOYChIVOSTI KLINIChESKIKh IZOLYaTOV M. TUBERCULeSIS IZ RAZLIChNYKh OBLASTEY KAZAKhSTANA NA OSNOVE DNK-SEKVENIROVANIYa
Ibraeva A.R., Akhmetova A.Z., Kozhamkulo U.A., Bismilda V.L., Alenova A.K., Chingisova L.T., Abildaev A.S., Ramankulov E.M.
Medical academic journal. 2012;12(4):84-86
views27
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE NEYROMEDIATORNYKh MONOAMINOV I OTsENKA OKISLITEL'NO-VOSSTANOVITEL'NYKh PROTsESSOV U BOL'NYKh S PERVYM EPIZODOM ShIZOFRENII
Kalinina V.V., Gryzunov Y.A., Smolina N.V., Uzbekov M.G., Misionzhnik E.Y., Dobretsov G.E.
Medical academic journal. 2012;12(4):86-87
views13
PDF
(Rus)
OTsENKA MEKhANIZMOV PROTIVOVOSPALITEL'NOGO DEYSTVIYa PREPARATA AFLOGILEKS, POLUChENNOGO IZ PEChENI TRESKI
Kryshen' K.L., Rydlovskaya A.V., Gushchin Y.A., Rybakova A.V., Dadali V.A., Makarov V.G.
Medical academic journal. 2012;12(4):88-89
views21
PDF
(Rus)
PROTIVOOPUKhOLEVYE LIPOSOMY S LIPOFIL'NYMI PROLEKARSTVAMI METOTREKSATA IMELFALANA
Kuznetsova N.R., Vodovozova E.L.
Medical academic journal. 2012;12(4):89-91
views16
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' PROFILAKTIKI OSTRYKh IShEMIChESKIKh SOSTOYaNIY GOLOVNOGO MOZGA DIPIRIDAMOLOM
Tukhovskaya E.A.
Medical academic journal. 2012;12(4):92-93
views14
PDF
(Rus)
REKTAL'NAYa FORMA MEDIBOROLA: RAZRABOTKA I STANDARTIZATsIYa
Shelekhova V.A., Krasnov E.A., Stepanova E.F.
Medical academic journal. 2012;12(4):93-95
views25
PDF
(Rus)
NEKROLOG
- -.
Medical academic journal. 2012;12(4):96-97
views20
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies