Order results by:     
Issue Title
Vol 13, No 2 (2013) THE ROLE OF DISPERSIVE MEDIUM IN ANTITUMOR EFFECT OF FERROMAGNETIC IMPLANT
Abstract
similar documents
Granov A.M., Vershinina S.F., Yakubovich E.I., Markochev A.B., Samsonov R.B., Stukov A.N., Evtushenko V.I.
"... oil) was estimated in antitumor effect of ferromagnetic implant in SHR mice with intramuscular LIO-1 ..."
Vol 17, No 1 (2017) ANTINEOPLASTIC EFFECT OF IMPLANTATION OF BARIUM HEXAFERRITE TO SHR MICE SUFFERING WITH UNILATERAL AND BILATERAL LYMPHOSARCOMA LIO-1
Abstract
similar documents
Granov A.M., Vershinina C.F., Samsonov R.B., Markochev A.B., Evtushenko V.I.
"... The purpose is: to study the antitumor effect of implantation of barium hexaferrite to SHR mice ..."
Vol 11, No 4 (2011) Evaluation of antitumoral effect of ferromagnetic implant in the experiment
Abstract
similar documents
Granov A.M., Vershinina S.F., Markochev F.B., Urbansky A.I., Evtushenko V.I.
"... evaluated in SHR white mice It is revealed a positive effect of the implant on the primary tumor, métastasés ..."
Vol 16, No 3 (2016) THE ANTITUMOR EFFECT OF EXPRESSION PLASMID BEARING DUSP9 GENE IN SHR MICE HAVING SOLID EHRLICH CARCINOMA
Abstract
similar documents
Granov A.M., Vershinina S.F., Yakubovich Y.I., Markochev A.B., Yevtushenko V.I.
"... SHR mice with Ehrlich carcinoma were used to assess the effects of administration of a newly ..."
Vol 12, No 4 (2012) VLIYaNIE POVYShENNOGO POTREBLENIYa NaCl NA IZMENENIE UROVNYa EKSPRESSII MRNK NAP-22 V POChKAKh U KRYS LINII SHR
Abstract
similar documents
Al'dekeeva A.S., Korneva N.A., Zyubko T.I.
"... нейрорегуляторным белком. Артериальная гипертензия (АГ), окончательно формирующаяся у крыс SHR после 8-недельного ..."
Vol 17, No 1 (2017) THE INACTIVATION OF THE GENE OF ARGININE DEIMINAZE OF STREPTOCOCCI REDUCES THE DEGREE OF THEIR ANTINEOPLASTIC ACTIVITY IN THE COURSE OF IN VITRO AND IN VIVO EXPERIMENTS
Abstract
similar documents
Suvorova M.A., Kramskaja T.A., Karaseva A.B., Mukhin V.N., Ermolenko E.I., Suvorov A.N.
"... as at humans as at other mammals; however, mechanisms of the antitumor activity of bacteria are still unknown ..."
Vol 15, No 1 (2015) SAFETY OF BIOPHARMACEUTICALS: FACING NEW REALITIES
Abstract
similar documents
Kolbin A.S., Toporov A.A.
"... and antitumor drugs. Conclusion: We determine the difference between biopharmaceuticals and small molecules ..."
Vol 12, No 4 (2012) VLIYaNIE GENETIChESKI DETERMINIROVANNYKh NARUShENIY OBMENA KAL'TsIYa V KLETKE NA UROVEN' EKSPRESSII MRNA NAP-22 V POChKAKh U SPONTANNO-GIPERTENZIVNYKh KRYS V RANNEM POSTNATAL'NOM ONTOGENEZE V USLOVIYaKh DEFITsITA POTREBLENIYa KAL'TsIYa U RODITEL'SKIKh POKOLENIY
Abstract
similar documents
Korneva N.A., Al'dekeeva A.S.
"... [2]. Ранее мы показали [8], что в раннем онтогенезе у крыс линии SHR в нейронах различных отделов ..."
Vol 16, No 1 (2016) QUANTITATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN NATIVE MRI SIGNAL INTENSITY IN PATIENTS WITH FOCAL LIVER LESIONS
Abstract
similar documents
Bagnenko S.S., Zheleznyak I.S., Boykov I.V., Rameshvili T.E., Malakhovsky V.N.
"... с точки зрения дисперсионного анализа оказались соотношения интенсивности сигнала, измеренного в ..."
Vol 17, No 2 (2017) ANATOLIY MIKhAYLOVICh GRANOV (21.04.1932-12.05.2017)
Abstract
similar documents
"... с использованием генов опухолевых супрессоров. На мышах SHR с опухолью Эрлиха было изучено ..."
Vol 16, No 4 (2016) DIAGNOSTIKA BRUKSIZMA S PRIMENENIEM PROGRAMMY «OSTEOVIZOR»
Abstract
similar documents
Rubnikovich S.P., Baradina I.N., Borodin D.M.
"... оценки затрачиваемого времени применили однофакторный дисперсионный анализ. Результаты и их обсуждение ..."
Vol 17, No 3 (2017) STRESSORS IN EARLY POSTNATAL PERIOD ABOLISH DEVELOPMENT OF ALCOHOL PREFERENCE IN ADULT FEMALE RATS (POTENTIAL ROLE OF к-OPIOID RECEPTORS)
Abstract
similar documents
Mukhin V.N., Kozlov A.P., Abdurasulova I.N., Pavlov K.I., Sizov V.V., Matsulevitch A.V., Klimenko V.M.
"... предпочтение алкоголя проводилась путем дисперсионного анализа на основе общих линейных моделей с ..."
Vol 16, No 4 (2016) ANALIZ AKTIVNOSTI UChASTNIKOV METABOLIZMA ZhELEZA, TsERULOPLAZMINA I TRANSFERRINA, V ZAVISIMOSTI OT UROVNYa GLIKIROVANNOGO GEMOGLOBINA HBA1C
Abstract
similar documents
Voynova I.V., Kostevich V.A., Vlasenko A.Y., Sokolov A.V., Vasil'ev V.B.
"... ) и III группа - 6,93-14,11% (доноры с некомпенсированным СД2, 60 человек). Проводили дисперсионный ..."
Vol 18, No 1 (2018) ALCOHOL ABOLISHES POST-STRESSOR AVERSION IN MALE RATS (POTENTIAL ROLE OF к-OPIOID RECEPTORS)
Abstract
similar documents
Mukhin V.N., Kozlov A.P., Abdurasulova I.N., Pavlov K.I., Sizov V.V., Matsulevitch A.V., Klimenko V.M.
"... параметрического дисперсионного анализа (распределение времени пребывания в зонах аппарата УРПМ отличалось от ..."
Vol 16, No 4 (2016) SODERZhANIE METABOLITOV OKSIDA AZOTA U NOSITELEY RAZNYKh ALLELEY I GENOTIPOV PO POLIMORFNYM MARKERAM GENA NOS2
Abstract
similar documents
Balan O.V., Topchieva L.V., Malysheva I.E., Korneva V.A., Pankratova K.A.
"... -954 позиции промотора гена NOS2 лица). Однофакторный дисперсионный анализ с использованием критерия ..."
Vol 16, No 4 (2016) VOZRASTNYE IZMENENIYa POPULYaTsII TUChNYKh KLETOK TIMUSA MYShI
Abstract
similar documents
Gusel'nikova V.V.
"... Inc., США). Для сравнения показателей использовали однофакторный дисперсионный анализ для независимых ..."
Vol 16, No 4 (2016) SRAVNITEL'NYY ANALIZ SODERZhANIYa MATRIKSNYKh METALLOPROTEINAZ I IKh TKANEVOGO INGIBITORA 1 TIPA V SYVOROTKE KROVI BOL'NYKh OPUKhOLYaMI KOSTEY
Abstract
similar documents
Chernomaz I.S., Babkina I.V., Bondarev A.V., Kuznetsov I.N.
"... дисперсионный анализ, достоверности различий определяли с использованием непараметрического критерия Mann ..."
Vol 16, No 4 (2016) KhROMOGRANIN A V DIAGNOSTIKE NEYROENDOKRINNYKh OPUKhOLEY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA
Abstract
similar documents
Churikova T.K., Toms M.G.
"... (Statsoft, США). Для сравнения количественных характеристик в группах применяли дисперсионный анализ ..."
Vol 11, No 3 (2011) The influence of stimulation and blockade of D 2-type dopaminergic receptors on behavioral processes in female rats during key phases of ovary cycle
Abstract
similar documents
Fedotova Y.O., Sapronov N.S.
"... двухфакторного дисперсионного анализа two-way ANOVA test с последующим post-hoc тестом Ньюмана-Келса с помощью ..."
Vol 17, No 3 (2017) PATIENTS WITH NEUROCYRKULTING ASTHENIA: PECULIARITIES OF PSYCHOEMOTICAL STATE AND HEALTH STATUS
Abstract
similar documents
Frolova N.L., Streltsov D.N., Sergeev T.V., Solntsev V.N., Kameneva E.G., Sofronov G.A.
"... в подгруппах проводилось с использованием однофакторного дисперсионного анализа с параллельной ..."
Vol 16, No 3 (2016) RELATIONSHIPS BETWEEN THE INCIDENCES OF ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS AND OF HELIOMAGNETIC FACTORS IN PEOPLE LIVING IN FOOTHILL AREAS
Abstract
similar documents
Belyayeva V.A.
"... сравнения средних в двух независимых группах использовали t-критерий Стьюдента. С помощью дисперсионного ..."
Vol 16, No 4 (2016) OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PREPARATOV KOFERMENTA Q10 V USLOVIYaKh EKSPERIMENTAL'NOY IShEMII-REPERFUZII MIOKARDA KRYS
Abstract
similar documents
Kalatanova A.V., Makarenko I.E., Gushchin Y.A., Faustova N.M.
"... . Межгрупповые различия анализировались c помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA; Statistica 6 ..."
Vol 16, No 4 (2016) OTsENKA PROTIVOVOSPALITEL'NOGO DEYSTVIYa KOMBINATsII EKSTRAKTOV TIM'YaNA I PLYuShchA NA MODELI OSTROGO VOSPALENIYa LEGKIKh U KRYS
Abstract
similar documents
Vakhromova E.A., Kryshen' K.L., Makarova M.N.
"... ,05; р<0,01; р<0,001; однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), тест Дуннета в сравнении с ..."
Vol 18, No 4 (2018) Clinical and electrophysiological heterogeneity of essential tremor
Abstract
similar documents
Muruzheva Z.M., Ezhov A.A., Karpenko M.N., Fominceva M.A., Klimenko V.M., Stolyarov I.D.
"... Шапиро – Уилка, гипотезу о равенстве математических ожиданий проверяли с помощью дисперсионного анализа ..."
Vol 16, No 3 (2016) THE INFLUENCE OF DYSLIPIDEMIA ON PARAMETERS OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA PECTORIS
Abstract
similar documents
Shcheglov D.S., Dudanov I.P., Shcheglova L.V., Avdeeva M.V.
"... сравнительного, частотного, корреляционного и однофакторного дисперсионного анализа при уровне значимости p<0 ..."
Vol 16, No 4 (2016) ROL' POLIMORFIZMA RS4537545 (C>T) GENA IL6R V RAZVITII NEALKOGOL'NOGO STEATOGEPATITA
Abstract
similar documents
Kurbatova I.V., Dudanova O.P., Topchieva L.V.
"... . Использован дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. Различия достоверны при p<0,05. Таблица Уровень некоторых ..."
Vol 18, No 3 (2018) Meteofactors and admittance of patients with atrial fibrillation for emergency medical care
Abstract
similar documents
Belyayeva V.A.
"... на результатах дисперсионного анализа, мы установили, что фактор сезонности оказывает определенное ..."
Vol 16, No 1 (2016) THE DISTANT INFLUENCE OF COOPER NANOPARTICLES ON ELECTROPHYSIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF COGNITIVE PROCESS IN THE BRIAN
Abstract
similar documents
Pavlov K.I., Mukhin V.N., Kamenskaya V.G., Kliment V.M.
"... повторных экспериментов и, далее, дисперсионный анализ с повторными измерениями. В него были включены три ..."
Vol 10, No 2 (2010) Defensive effects of polyprenols in a model of subacute hepatosis with encephalopathy in rats
Abstract
similar documents
Shabanov P.D., Sultanov V.S., Lebedev A.A., Bychkov E.R., Proshin S.N.
"... полученных данных проводили с использованием t-критерия Стьюдента и однофакторного дисперсионного анализа с ..."
Vol 9, No 3 (2009) Of the antihypoxic effect of N-phenylalkyl derivate of taurine
Abstract
similar documents
Bulion V.V., Selina E.N., Krylova I.B., Sapronov N.S.
"... -критерия Стъюдента, дисперсионного анализа ANOVA и непараметрического метода Kruskal-Wallis в случае ..."
Vol 9, No 3 (2009) Cytogenetic investigation of peripheral blood lymphocytes in Hodgkin's lymphomas
Abstract
similar documents
Kolubaeva S.N., Novitsky A.V., Myakoshina L.V., Illyin N.V., Vinogradova J.N., Evtushenko V.L., Viktorova N.A., Krasnova O.P., Titova A.A.
"... , дисперсионный и корреляционный анализ, программы Microsoft Excel 7,0 и пакет прикладных программ «Statistica 6 ..."
Vol 18, No 3 (2018) Cognitive function in patients with myasthenia gravis
Abstract
similar documents
Nalkin S.A., Lobzin S.V., Sokolova M.G.
"... непараметрического критерия Манна - Уитни (Mann-Whitney U-Test) и непараметрический дисперсионный анализ при помощи ..."
Vol 11, No 2 (2011) Adipokines in pathogenesis of atherogenic dyslipidemia in metabolic syndrome
Abstract
similar documents
Tanyanskiy D.A., Firova E.M., Shatilina L.V., Denisenko A.D.
"... обследуемых оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа (one-way ANOVA test). Среди показателей ..."
Vol 16, No 2 (2016) CHARACTERISTICS OF MULTIFOCAL VASCULAR LESIONS IN ISCHEMIC HEART DISEASES PATIENTS
Abstract
similar documents
Shcheglov D.S., Dudanov I.P., Shcheglova L.V., Avdeeva M.V.
"... сравнительный, частотный, корреляционный и однофакторный дисперсионный анализ с уровнем значимости p<0 ..."
Vol 9, No 2 (2009) Psychopharmacological properties of peptides with nootropic type of action
Abstract
similar documents
Shabanov P.D., Lebedev A.A.
"... Вилкок-сона-Манна-Уитни, дисперсионного анализа по методу ANOVA на персональном компьютере Pentium IV2300 ..."
Vol 15, No 3 (2015) EVALUATION OF THE RESULTS OF MATHEMATICAL MODELING AND ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF HIV INFECTION IN THE NOVGOROD REGION
Abstract
similar documents
Azovtseva O.V., Arhipov G.S., Arkhipov E.I., Smirnov A.V., Fishman B.B., Veber V.R.
"... факториальные комплексы. Последующий дисперсионный анализ позволил выявить «вклад» каждого из включенных в ..."
Vol 14, No 4 (2014) SOME FEATURES OF THE STRESS REACTION IN RATS AFTER EXPOSURE TO STRESS AND ADMINISTRATION OF ANTIMICROBIAL PEPTIDE DEFENSIN RATNP-3
Abstract
similar documents
Yankelevich I.A., Aleshina G.M., Kokryakov V.N.
"... дисперсионного анализа по post-hoc t-критериям по методу Бонферрони. Результаты и их обсуждение. В качестве ..."
Vol 13, No 3 (2013) INHIBITION OF NEUROINFLAMMATION REDUCES DEGENERATION OF DOPAMINERGIC NEURONS IN THE SUBSTANTIANIGRA INDUCED BY OVEREXPRESSION OF THE RECOMBINANT ALPHASYNUCLEINGENE
Abstract
similar documents
Vezheeva O.A., Sergeeva T.N., Sergeev V.G.
"... использования метода двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Результаты исследования. Эксперимент с ..."
Vol 13, No 1 (2013) THE IMPORTANCE OF TRANSCRIPTION FACTORS STAT6, STAT4, GATA-3 AND T-bet COOPERATION WHEN BRONCHIAL ASTHMA HAS BEEN DIAGNOSED
Abstract
similar documents
Trophimov V.I., Mineyev V.N., Sorokina L.N., Nema M.A., Lim V.V., Yeremeyeva A.V.
"... различий (для сравнения средних использован однофакторный дисперсионный анализ (с применением ..."
Vol 11, No 1 (2011) Hormonal markers assessment (leptin, ACTH, cortisol, testosteron) after surgical correction of abdominal obesity
Abstract
similar documents
Volokh M.A., Khalimov Y.S.
"... непараметрического критерия U Вилкоксона. Использовали дисперсионный, факторный и корреляционный виды анализа ..."
Vol 10, No 3 (2010) Mechanisms of cardioprotective effect of uridine-5'monophosphate in acute heart ischemia
Abstract
similar documents
Bulion V.V., Krylova I.B., Selina E.N., Emelyanova L.V., Mironova G.D., Sapronov N.S.
"... стандартными методами с использованием t-критерия Стъюдента, дисперсионного анализа ANOVA и непараметрического ..."
Vol 18, No 2 (2018) REMOTE ISCHEMIC PRE- AND POSTCONDITIONING ABOLISHED DELAYED HIF-1a EXPRESSION IN THE RAT HIPPOCAMPUS ALONGSIDE WITH THE CORRECTION OF EXPERIMENTAL POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER
Abstract
similar documents
Baranova K.A., Rybnikova E.A.
"... дисперсионного анализа ANOVA (Statistica 7.0, Statsoft Inc., USA), с достоверностью различий при p<0 ..."
Vol 17, No 2 (2017) THE CHARACTERISTIC OF PREVALENCE OF RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG THE POPULATION OF THE NOVGOROD AREA
Abstract
similar documents
Fishman B.B., Zbanova N.O., Savoluk A.V., Horoshevskaya A.I., Butrimova S.S., Zurabov B.B., Shamiladze D.A.
"... нами применены методы: дескриптивной (описательной) статистики; дисперсионный одно- и многофакторный ..."
Vol 16, No 3 (2016) CHIMERIC PROTEINS BASED ON THE IMMUNOGENIC EPITOPES OF STREPTOCOCCUS SURFACE PATHOGENICITY FACTORS AS VACCINES FOR GROUP B STREPTOCOCCAL INFECTIONS
Abstract
similar documents
Filimonova V.Y., Dukhovlinov I.V., Kramskaya T.A., Leont’eva G.F., Grabovskaya K.B., Suvorov A.N.
"... использованием пакета программ анализа данных в Exсel (однофакторный дисперсионный анализ, описательная ..."
1 - 44 of 44 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)