Vol 4, No 2 (2006)

Articles
OTsENKA ANTROPOGENNOGO ZAGRYaZNENIYa RAYONOV G. STARYY OSKOL PO TsITOGENETIChESKIM POKAZATELYaM SEMENNOGO POTOMSTVA BEREZY POVISLOY
Kalaev V.N., Butorina A.K., Shelukhina O.Y.
Ecological genetics. 2006;4(2):9-21
views194
PDF
(Rus)
Analysis Of Pea (Pisum Sativum L.) Source Material For Breeding Of Cultivars With High Symbiotic Potential And Choice Of Criteria For Its Evaluation
Shtark O.Y., Danilova T.N., Naumkina T.S., Vasilchikov A.G., Chebotar V.K., Kazakov A.E., Zhernakov A.I., Nemankin T.A., Prilepskaya N.A., Borisov A.U., Tikhonovich I.A.
Ecological genetics. 2006;4(2):22-28
views327
PDF
(Rus)
Genetic Control Of Vernalization Reqirement Duration Of Winter Wheat Cultivars
Fait V.I.
Ecological genetics. 2006;4(2):29-36
views278
PDF
(Rus)
Functional State Of Photosynthetic System In Barley Alloplasmic Lines
Shimkevich A.M., Makarov V.N., Goloenko I.M., Davydenko O.G.
Ecological genetics. 2006;4(2):37-42
views239
PDF
(Rus)