Copyright (c) 2015 Aleksandrova O.I., Okolov I.N., Takhtaev Y.V., Khorolskaya J.I., Hintuba T.S., Blinova M.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.