Copyright (c) 2013 Kamosko M.M., Krasnov A.I., Baskov V.E., Voloshin S.Y., Pozdnikin I.Y., Barsukov D.B., Baskaeva T.V., Lyapina O.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.