KONFERENTsIYa MOLODYKh UChENYKh NAUChNO-ISSLEDOVATEL'SKOGO DETSKOGO ORTOPEDIChESKOGO INSTITUTA IM. G. I. TURNERA MINISTERSTVA ZDRAVOOKhRANENIYa ROSSII «BUDUShchEE DETSKOY ORTOPEDII» NA ANGLIYSKOM YaZYKE

Cover Page

Abstract- -

Views

Abstract - 434

PDF (Russian) - 216

Cited-By


PlumX


Copyright (c) 2014 - -.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies