Copyright (c) 2014 Tikhonenko T.I., Vybornov D.Y., Gurevich A.I., Lozovaya Y.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.