OB\"EMNAYa NAVIGATsIYa V DIAGNOSTIKE ONKOUROLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY, COVMEShchENNAYa (FUSION) UZI/MRT-BIOPSIYa V VYYaVLENII RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY

Cover Page
  • Authors: Kakheli MA1, Komyakov BK1, Burulev AL1, Gorelov AI2, Popov SV2, Shchukin VL2
  • Affiliations:
    1. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
    2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
  • Issue: Vol 7 (2017): Special issue
  • Pages: 47-48
  • Section: Articles
  • URL: https://journals.eco-vector.com/uroved/article/view/6602

Abstract


-


M A Kakheli

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»

Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

B K Komyakov

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

A L Burulev

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

A I Gorelov

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

S V Popov

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

V L Shchukin

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

Views

Abstract - 86

PDF (Russian) - 63


Copyright (c) 2017 Kakheli M.A., Komyakov B.K., Burulev A.L., Gorelov A.I., Popov S.V., Shchukin V.L.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.