ANATOMIChESKIE I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI PROVEDENIYa MIKROKhIRURGIChESKOY VARIKOTsELEKTOMII IZ PODPAKhOVOGO DOSTUPA

Cover Page

Abstract


-


S N Kulikov

ООО «Ай-Клиник Северо-Запад»

Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

A V Kurenkov

ООО «Ай-Клиник Северо-Запад»

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

Views

Abstract - 93

PDF (Russian) - 70

Cited-ByCopyright (c) 2017 Kulikov S.N., Kurenkov A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.