OBOSNOVANIE PRIMENENIYa TRUPNOY ARTERII DLYa ZAMEShchENIYa DEFEKTOV BELOChNOY OBOLOChKI - PDF (Russian)


Copyright (c) 2017 Kyzlasov P.S., Martov A.G., Kazhera A.A., Troyakov V.M., Bokov A.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies