Order results by:     
Issue Title
Vol 7, No 3 (2017) Peyroni’s disease which imitated the large stone of urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kazarov R.L., Korol E.I., Merkulov D.V., Vasil’ev A.V., Al-Shukri A.S.
"... in a cavernous body, which imitated the stone of urethra. Clarification of the diagnosis was possible only after ..."
Vol 3, No 3 (2013) Usage of vegetative terpens in stone disease complex therapy and metaphylaxis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yarovoy S.K.
"... influence on the stone disease pathogenesis are determined. In the example of the medical remedy Rovatinex ..."
Vol 3, No 1 (2013) Minimally invasive treatments forkidney stones desease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... The lecture describes the basic minimally invasive treatment of urinary stone disease ..."
Vol 8, No 4 (2018) Densitometric density of urinary stones as a predictive factor demonstrating their efficiency of disintegration in treatment of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Shevyrin A.A., Strelnikov A.I.
"... the density of urinary stones via computed tomography, as well as the chemical composition of urinary stones ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty maloinvazivnykh metodov lecheniya krupnykh kamney verkhnikh otdelov mochetochnikov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Avazkhanov Z.P.
"... трудоспособном возрасте. При крупных (больше 8 мм) камнях может наступить обструкция мочеточника, что часто ..."
Vol 2, No 4 (2012) PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY IN PATIENT WITH STAGHORN STONE IN A LEFT HALF OF A HORSESHOE KIDNEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich Y.S., Lukichev G.B., Khamdi A.M., Ignashov Y.A.
"... stone in a left half of a horseshoe kidney ..."
Vol 6, No 4 (2016) The infectious factor in the genesis of urinary stone formation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloschapov E.T., Chetverikov A.V., Belozerov E.S.
"... . The results obtained bacteriological examination of 492 urinary stones by gas chromatography the mass ..."
Vol 5, No 4 (2015) Peyronie’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskaleva Y.S., Ostapchenko A.Y., Korneyev I.A.
"... , диагностики и лечения болезни Пейрони. ..."
Vol 3, No 1 (2013) Features of hemostasis and fibrinolysis disorders in various clinical forms of urinary stone disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Lukichev G.B., Ignashov Y.A.
"... patients with urinary stone disease and 30 healthy from control group. The results showed that patients ..."
Vol 3, No 4 (2013) Clinical recommendation for first medical emergency treatment in case of male urogenital organs trauma, foreign body in urethra and bladder, phimosis and paraphimosis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Boronets S.Y., Goloshchapov Y.T., Gorbachev A.G., Belousov V.Y., Boriskin A.G., Rybalov M.A.
"... выделения, учащение и затруднение мочеиспускания, в некоторых случаях - его острая задержка. Крупные ..."
Vol 6, No 2 (2016) Prediction and preclinical diagnosis of the risk of urinary stone formation using biophysical technologies
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloschapov E.T.
"... complexes which can be the centers of crystallization of oxalate stone formation and one of the factors ..."
Vol 8, No 1 (2018) Radiation diagnostics of arteriovenous erectile dysfunction: history and development
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Kasymov B.G., Al-Shukri S.K., Iskakov E.A., Nugumanov R.M., Kuzmin I.V., Muratov T.M., Turgumbaev T.N.
"... значительному снижению качества жизни мужчины любого возраста. По данным крупного эпидемиологического ..."
Vol 8, No 2 (2018) Surgical treatment of Peyronie disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Nikolskii A.V., Burlaka O.O.
"... В статье приведены результаты оперативного лечения 25 мужчин с болезнью Пейрони. Показаниями к ..."
Vol 7 (2017): Special issue OBOSNOVANIE RETROPERITONEOSKOPIChESKOY PIELOLITOTOMII V LEChENII BOL'NYKh S KRUPNYMI KAMNYaMI MOChEVYKh PUTEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kadyrov Z.A., Suleymanov S.I., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... крупными камнями почек - ретроперитонеоскопическая пиелолитотомия. Проведен анализ результатов лечения 35 ..."
Vol 7, No 1 (2017) Results of surgical treatment of Peyroni’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moscaleva Y.S., Korneyev I.A.
"... Хирургические методы лечения болезни Пейрони путем пликационной корпоропластики у обследованных ..."
Vol 8, No 1 (2018) Assesment of the efficiency of conservative treatment of Peyronie’s disease
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Nikolskii A.V., Burlaka O.O., Marchenko N.V.
"... Под наблюдением находились 27 мужчин, получавших консервативное лечение по поводу болезни Пейрони ..."
Vol 9, No 1S (2019) Mobil'naya realizatsiya printsipov metafilaktiki mochekamennoy bolezni: prilozhenie «Stone MD. mochekamennaya bolezn'»
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Gorelov D.S., Popov S.V., Petrov S.B.
Vol 8, No 4 (2018) Surgical treatment of blunt trauma (fracture) of the penis with damage to the urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Basok S.M., Kyzlasov P.S., Kobzarev A.P., Sagradov S.K., Dolbilkina E.Y.
"... This case comprised treatment of a patient with penile injury involving damage to the urethra ..."
Vol 2, No 1 (2012) Tamm–Horsfall protein — POTENTIAL MARKER OF EARLY STAGES urolithiasis and stone recurence
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Goloschapov E.T., Emanuel Y.V., Gobachev M.I.
"... of stones in urolithiasis. The paper presents data on physico-chemical and biological properties of Tamm ..."
Vol 2, No 2 (2012) Substitute urethroplasty using free oral mucosa grafts in treatment of long strictures of anterior urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Perekalin P.V., Korneyev I.A., Ilin D.M.
"... long StrICtureS of anterIor urethra Al-Shukri S. Kh., Nevirovich E. S., Perekalin P. V., Korneyev I ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S PRIMENENIEM SETKI-OGRANIChITELYa, PREDOTVRAShchAYuShchEY MIGRATsIYu FRAGMENTOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... продолжительность перкутанной нефролитотомии с технической модификацией составила 58 минут. Частота stone free после ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' primeneniya ekstrakorporal'noy udarno-volnovoy litotripsii v zavisimosti ot plotnosti kamney mochetochnikov u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khozhaniyazov S.R., Nadzhimitdinov Y.S.
"... проблемой, когда после литотрипсии камень не фрагментируется или остаются достаточно крупные фрагменты ..."
Vol 8, No 1 (2018) Combined (citrate and herbal) drug uriklar in extracorporeal shock wave lithotripsy and metaphylaxis of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Paronnikov M.V., Kiselev A.O.
"... taking increases the fragmentation of urinary stones and the elimination of the resulting fragments from ..."
Vol 3, No 3 (2013) The experience of contact laser lithotripsy in treatment of patients with urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Ryvkin A.Y., Budylev S.A., Selivanov A.N., Gorbachev M.I.
"... of choice for the patients with urolithiasis independently from the size and localization of the stones. ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt laparoskopicheskogo lecheniya konkrementov mochetochnika
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nikol'skiy A.V., Burlaka O.O., Shabuldov K.V.
"... возникновению острого состояния приводит камень, расположенный в мочеточнике. Согласно существующим ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROFILAKTIKA I LEChENIE RANNIKh POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIY MALOINVAZIVNYKh METODOV LEChENIYa KRUPNYKh KAMNEY VERKhNIKh OTDELOV MOChETOChNIKOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Avazkhanov Z.P.
"... возможных осложнений малоинвазивных методов лечения крупных и длительно стоящих на одном месте камней ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' primeneniya preparata Urolesan posle ekstrakorporal'noy udarno-volnovoy litotripsii u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nadzhimitdinov Y.S.
"... сформироваться каменная дорожка в мочеточнике, что нередко требует дополнительных вмешательств, поэтому велика ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt khirurgicheskogo lecheniya erektil'noy deformatsii polovogo chlena
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Malyshev V.A., Kunil'skiy S.E., Malyshev E.V.
"... Пейрони, встречающаяся у 1-3 % мужчин среднего возраста. Врождённые искривления считаются довольно редкими ..."
Vol 7 (2017): Special issue TRANSURETERAL'NYE METODY LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... AURIGA (производитель Wave Light Laser Technologie AG). Протяженные и фиксированные «каменные дорожки ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vypolnenie Second-Look perkutannoy nefrolitotripsii v rannem posleoperatsionnom periode bez anestezii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Gorelov D.S., Ivanov A.O., Proyda T.D., Petrov S.B.
"... . В настоящее время «золотым стандартом» лечения крупных (более 2 см) камней почек является ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRILOZhENIE DLYa SMARTFONA KAK INSTRUMENT EFFEKTIVNOY METAFILAKTIKI KAMNEOBRAZOVANIYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Grigor'ev V.E., Dmitriev V.V., Tagirov N.S., Korol' V.D., Obidnyak V.M., Pisarev A.V., Brovkin S.S., Bayramov K.N., Petrov S.B.
"... нефролитотомии с  технической модификацией составила 58  минут. Частота stone free после ПНЛ с  технической ..."
Vol 5, No 3 (2015) Characteristics of symptoms and psychosomatic status in women with chronic pelvic pain syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Kuzmin I.V., Ignashov Y.A.
"... the urethra and 67 (37.6%) women had pain in the vagina. Pain in the bladder increased during filling ..."
Vol 5, No 3 (2015) Reconstructive surgery of the long urethral strictures in patients with penile sclerotic lichen
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solichov D.N., Gafurov A.G., Rizoev H.H.
"... was 110 minutes. There wasn't intraoperative complications of urethra and the mouth. The healing occurred ..."
Vol 7, No 3 (2017) Diagnosis and theraphy of urinary infections. What should always remember (clinical lecture). Part 1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borisov V.V.
"... to the problem of recurrences of cystitis due to the anatomical features of the female urethra, the need ..."
Vol 7, No 1 (2017) Assessment of nutriom in treatment of urolithiasis disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Prosjannikov M.Y., Shadyorkin I.A., Konstantinova O.V., Golovanov S.A., Anokhin N.V., Zelenskiy M.M., Voytko D.A., Galiev N.A., Gamzaev M.G., Dzhalilov O.V.
"... ). Currently it is possible to identify the causes of stone formation and reduce the number of relapsing stones ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE EFFEKTIVNOSTI PERKUTANNOY NEFROLITOTOMII S POMOShch'Yu OTsENOChNOY SISTEMY ACS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Bayramov K.N., Grigor'ev V.E., Brovkin S.S., Tagirov N.S., Korol' V.D., Petrov S.B.
"... суммарном балле ACS 0 вероятность достичь stone free после перкутанной нефролитотомии составляла 91 %. И ..."
Vol 8, No 4 (2018) Treatment of spermatologic disorders and oxidative stress after reproductively significant diseases caused by sexually transmitted infection
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Korenkov D.G., Fesenko V.N.
"... of STIs according to bacterioscopic and bacteriological studies of scrapings from the urethra, prostate ..."
Vol 8, No 3 (2018) Urine cytokine profile and nephroprotective effect of lercanidipine in patients with urolithiasis with obstructive uropathy before and after nephrostomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Popkov V.M., Zakharova N.B., Polozov A.B., Khotko A.I., Khotko D.N., Durnov D.A.
"... and methods. Of 96 patients evaluated, 66 were diagnosed with kidney stones in the ureteropelvic segment ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vosstanovlenie produktsii sobstvennogo testosterona u patsienta 60 let pri ispol'zovanii kletochnykh tekhnologiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pecherskiy A.V., Pecherskiy V.I., Smolyaninov A.B., Vil'yaninov V.N., Adylov S.F., Semiglazov V.F.
"... полового члена при болезни Пейрони. Операция Несбита наиболее по- казана и эффективна при врождённых ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOVREMENNYE ASPEKTY KLINIChESKOY EFFEKTIVNOSTI DISTANTsIONNOY LITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rudenko V.I.
"... терапевтического фокуса, которая определяет величину и плотность энергетического воздействия на камень и ткани ..."
Vol 7, No 4 (2017) Peculiarities of clinical course of urolithiasis in patients of elderly and senile age
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Agenosov M.P., Kagan O.F., Kheyfets V.K.
"... определяет возможность образования «каменной дорожки» после вмешательства, что особенно важно при рецидивном ..."
Vol 6, No 3 (2016) Painful bladder syndrome: historical aspects
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ignashov Y.A., Kuzmin I.V., Slesarevskaya M.N.
"... стадия с крупными поражениями. Емкость мочевого пузыря значительно снижена; 3-й класс — наиболее ..."
Vol 2, No 1 (2012) Partial nephrectomy in patient with T3aN0M0 clear cell kidney cancer (case report and review of literature)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Lukichev G.B., Sukhanov Y.A.
"... . Данных об эффективности нефронсберегающих операций при более крупных опухолях в современной литературе ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATIVNOST' DISTANTsIONNOY UDARNO-VOLNOVOY LITOTRIPSII MOChEVYKh KONKREMENTOV U PATsIENTOV S MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevyrin A.A.
"... зону конкремента. В результате воздействия ударной волны на камень происходит его фрагментация до ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE EFFEKTIVNOSTI ENDOSKOPIChESKIKh METODOV LEChENIYa NEFROLITIAZA S INFEKTsIEY MOChEVOGO TRAKTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Imomov S.S.
"... дренирования всех полостей почки и состояния stone free. Цель. Оценить результаты одноэтапной ПКНЛТ ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt primeneniya mul'tispiral'noy dinamicheskoy komp'yuternoy farmakokavernozografii v diagnostike venookklyuzivnoy erektil'noy disfunktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Garapach I.A., Grin' E.A., Malevich S.M., Gul'ko A.M., Topuzov T.M.
"... , кавернозный фиброз диагностирован у 7 (15,5 %) пациентов и болезнь Пейрони - у 1 (2,2 %) пациента. Таким ..."
Vol 7, No 4 (2017) Morphologic features of benign prostatic hyperplasia depending on the size of intravesical prostatic protrusion
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Krivoborodov G.G., Raksha A.P., Efremov N.S., Bolotov A.D., Sotnikova T.N.
"... is related to mechanical compression of the prostatic urethra by the hyperplastic tissue, whereas the dynamic ..."
Vol 8, No 3 (2018) Pathological anatomy of reparative processes in the resected kidney treated with α-tocopherol acetate in experiment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Los M.S., Shormanova N.S.
"... — наличие в некоторых канальцах эпителиальной выстилки из крупных клеток с яркой однородной цитоплазмой. Ув ..."
Vol 7 (2017): Special issue MUL'TIDISTsIPLINARNYY PODKhOD V LEChENII SLOZhNYKh FORM NEFROLITIAZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Borisenko G.G., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Abramyan T.R., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... комбинированного с дистанционной литотрипсией (ДЛТ) лечения больных с крупными, множественными и коралловидными ..."
Vol 8, No 2 (2018) Botulinum toxin type A in the treatment of bladder pain syndrome in women: initial results
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Al-Shukri S.H., Kuzmin I.V., Slesarevskaya M.N., Ignashov Y.A.
"... and urethra” [1]. For over 100 years, urologists and gynecologists worldwide have extensively used the term ..."
Vol 8, No 1 (2018) Diagnosis and treatment of lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Burlaka O.O., Aleksandrov M.S., Vydryn P.S.
"... узкий просвет, и окклюзия вследствие атеросклероза в них наступает раньше, чем в других, более крупных ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty primeneniya neyrosetevykh programm pri prognozirovanii effektivnosti distantsionnoy litotripsii kamney pochek
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ershov A.V., Kapsargin F.P., Berezhnoy A.G.
"... %) пациентов: у 4 - в почке, у 8 - в нижней трети мочеточника («каменная дорожка»). Из-за отсутствия ..."
Vol 2, No 2 (2012) The history of Urology in St.-Petersburg
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk l.N.
"... И. Ф. Буша после ухода своего учителя в отставку. Он опубликовал три крупные работы по урологии ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vozmozhnosti intrakavernoznoy terapii u bol'nykh s erektil'noy disfunktsiey i patologiey serdechnoy deyatel'nosti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Kurinov A.N., Konorov A.A., Pavlov V.V., Turgunov B.T., D'yakonov V.G., Gushchin S.G., Kiselev E.A.
"... фибропластической индурации полового члена (болезни Пейрони). В качестве метода лечения пациентов с ЭД ИКТ успешно ..."
Vol 5, No 3 (2015) Proshloe, nastoyashchee i budushchee urologii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Kuzmin I.V.
"... , создавший целую школу операторов каменной болезни. За 36 лет работы он сделал свыше 4000 литотомий ..."
Vol 3, No 3 (2013) Endovideosurgical reconstruction of the pyeloureteral junction passage
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... всего бывает камень или воспалительные изменения, вызывающие отек тканей. Если сужение мочеточника ..."
Vol 9, No 1S (2019) Maloinvazivnoe lechenie mochekamennoy bolezni u detey. Shestiletniy opyt kliniki SPbGPMU
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Sarychev S.A., Osipov A.I., Lebedev D.A., Alekseeva L.A., Komissarov M.I., Aleshin I.Y., Grigor'ev V.G., Agenosov M.P.
"... цистиновые камени, по 1 случаю пришлось на урат и микст кальция, фосфаты кальция при этом анализе не ..."
Vol 5, No 1 (2015) Laparoskopicheskaya nefropeksiya ksenoperikardom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nikol'skiy A.V., Demidov D.A., Aleksandrov M.S.
"... хронического пиелонефрита, более двух раз в год; мочекаменная болезнь: камень правого мочеточника (ДЛТ в апреле ..."
Vol 9, No 1S (2019) Tazovye flebolity kak priznak varikoznoy bolezni ven organov malogo taza u muzhchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... таза. Флеболит, или венный камень, образуется вследствие прорастания тромба (сгустка крови ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PRIMENENIYa KOLLAGENOVOGO MATERIALA I SINTETIChESKOGO MATERIALA V KORREKTsII STRESSOVOGO NEDERZhANIYa MOChI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Musin I.I., Gaysina K.A.
"... более 150 мл - в 5 (8,8 %) случаях, травмы мочевого пузыря, уретры и крупных сосудов не было. В раннем ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' ENDOTELIAL'NOY DISFUNKTsII V GENEZE KhRONIChESKOGO BAKTERIAL'NOGO PROSTATITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Solov'ev A.S., Ryzhkov A.I., Shormanova N.S.
"... , повышенными индексы резистентности кровотоку во всех крупных артериальных коллекторах предстательной железы в ..."
Vol 2, No 4 (2012) Complications prophylaxis in extracorporeal shock wave lithotripsy in patients with nephrolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Ammo R.
"... litotrip- sy for urinase stone diseasу // Eur. Urol. 1989. Vol. 16, N 1. P. 7–11. УРОЛОГИЧЕСКИЕ ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANY LIMFOIDNOY SISTEMY PRI EKSPERIMENTAL'NOM KANTsEROGENEZE PROSTATY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lomshakov A.A., Astashov V.V., Borodin Y.I., Kozlov V.I., Antsyreva Y.A., Kazakov O.V.
"... узлов определяли метастазы опухоли - крупные атипичные клетки, отличающиеся выраженным полиморфизмом. По ..."
Vol 2, No 1 (2012) Carcinoma in situ of the urinary bladder
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Batmaev D.B.
"... of the prostatic urethra // Int. J. Urol. 1995. № 2 (Suppl 2). P. 8–22. Lamm D. L. 13. Carcinoma in ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANIZATsIYa UROLOGIChESKOY POMOShchI NASELENIYu SANKT-PETERBURGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shapiro K.I., Resenchuk A.V.
"... конкремента. В  результате воздействия ударной волны на камень происходит его фраг- ментация до мелких ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE INFEKTsIONNYKh OSLOZhNENIY PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O., Zaikin A.Y.
"... крупных (>2,0 см), множественных и коралловидных камней почек. Для ПНЛ, несмотря на ее малоинвазивность ..."
Vol 7 (2017): Special issue SLUChAY TRAVMATIChESKOGO POVREZhDENIYa POChKI S OPUKhOL'Yu VIL'MSA U REBENKA 7 LET
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sosnin E.V., Osipov A.I., Lifanova M.V., Krasil'nikov D.E., Belogurova M.B., Silkov V.B.
"... , множественной сосудистой инвазией, опухолевыми эмболами в крупных сосудах. Прорастание тканью опухоли стенок ..."
Vol 7, No 2 (2017) Multiple aneurysms of segmentary branches of renal arteries
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kazarov R.L., Maslov P.V., Vasilev A.V., Atanov A.V., Dubinskiy V.Y.
"... сторон. Разрыв аневризмы с формированием забрюшинной гематомы слева. Мочекаменная болезнь. Камень левой ..."
Vol 9, No 1S (2019) Sozdanie neyrosetevoy sistemy podderzhki v vybore taktiki lecheniya pri mochekamennoy bolezni
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ershov A.V., Kapsargin F.P., Berezhnoy A.G.
"... , камень почки». Значения вводных признаков формировали на основании данных, получаемых при обследовании ..."
Vol 7, No 3 (2017) Low intensity shock wave therapy for erectile dysfunction: 6 months followup results
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Telegin I.V., Davydov I.V., Matveev A.V., Rubanov D.V., Al-Shukri S.H.
"... радикальной простатэктомии (РП), болезнь Пейрони, деформация белочной оболочки кавернозных тел, сердечно ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt vypolneniya robotassistirovannoy radikal'noy prostatektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... анамнеза: обострение хронического пиело- нефрита, более двух раз в год; мочекаменная бо- лезнь: камень ..."
Vol 7 (2017): Special issue ORGANIChESKAYa EREKTIL'NAYa DISFUNKTsIYa U MUZhChIN MOLODOGO I SREDNEGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Kushnirenko N.P., Rassvetaev A.V., Kharitonov N.N., Sivakov A.A., Samatygo A.B., Sergienko A.Y.
"...  проекции мочевых путей); У  — степень убыли размеров конкремента, оценивающая на сколько уменьшился камень ..."
Vol 3, No 1 (2013) Penile cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Giorgobiani T.G., Ageyev M.N., Batmayev D.B.
"... ., Inman B. A.8. Imaging tumors of the penis and urethra // Urol. Clin. North Am. — 2010. — Vol. 37, N 3 ..."
Vol 2, No 1 (2012) The history of radiological methods development in urology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestopalova O.Y., Amosov V.I., Yakovenko A.A.
"... первым человеком, увидевшим на рентгенограмме камень в почке, стал шотландский отоларинголог J. Macintyre ..."
Vol 7 (2017): Special issue ANATOMIChESKIE I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI PROVEDENIYa MIKROKhIRURGIChESKOY VARIKOTsELEKTOMII IZ PODPAKhOVOGO DOSTUPA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kulikov S.N., Kurenkov A.V.
"... ) часто обнаруживалась под наиболее крупной внутренней семенной веной, выделялась микрохирургическим ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOTERAPIYa V KOMPLEKSNOM LEChENII BOL'NYKh KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Surikov V.N.
"... Technologie AG). Протяженные и фиксированные «каменные дорожки» после проведенных сеансов ДЛТ, особенно ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrolitotripsiya pod ul'trazvukovym kontrolem
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O.
"... исследование были включены больные с крупными лоханочными камнями размером более 2,2 см, требующих создания ..."
Vol 5, No 1 (2015) Maloinvazivnye metodiki v lechenii korallovidnogo nefrolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Nikolaychuk V.N., Bavsunovskiy D.A., Kapustin N.G.
"... пиелолитотомия. В лечении крупных (>2,0 см), множественных и коралловидных камней почек ведущее место занимает ..."
Vol 9, No 1 (2019) Sergey Petrovich Fyodorov (1869–1936) — an outstanding Russian surgeon and urologist (the 150th anniversary of the birth)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Kuzmin I.V.
"... задней или нижней пиелотомии. По этому поводу он писал: «Всякий почечный камень желательно удалять при ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kliniko-rentngenologicheskie patterny u bol'nykh pochechno-kletochnym rakom v protsesse bioterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rozengauz E.V., Molchanov O.E., Shkol'nik M.I.
"... ,1 %). Последовательное, сначала в крупных, затем в мелких метастазах, возникновение центральных воздушных полостей с ..."
Vol 7 (2017): Special issue EKSKRETsIYa KAMNEOBRAZUYuShchIKh VEShchESTV I FORMIROVANIE METABOLIChESKOGO TIPA MOChEVOGO KAMNYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Anokhin N.V., Golovanov S.A., Sivkov A.V., Drozhzheva V.V., Prosyannikov M.Y.
"... поСлеоперационныХ оСлоЖнений малоинваЗивныХ меТодов лечениЯ крупныХ камней верХниХ оТделов мочеТочников © А ..."
Vol 9, No 1S (2019) Patomorfologicheskie osobennosti mochevogo puzyrya v aspekte vozrastnoy involyutsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kulikov S.V., Shormanov I.S., Solov'ev A.S.
"... %. В крупных внутриорганных артериях наблюдалось утолщение стенки вследствие гипертрофии гладких ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannoe lechenie korallovidnogo nefrolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O.
"... Введение. В настоящее время методом выбора при оперативном лечении больных с крупными ..."
Vol 2, No 4 (2012) Liquid tumors of the retroperitoneum: diagnosis and treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... . Пальпаторно можно определить только крупные кисты и поликистоз почек. Артериальная гипертензия возникает при ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezektsiya levoy pochki v usloviya ee intrakorporal'noytsirkulyatornoy kholodovoy ishemii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shlomin V.V., Zamyatnin S.A., Gonchar I.S.
"... хирургического лечения у больных раком единственно функционирующей почки с крупными, центрально расположенными ..."
Vol 5, No 1 (2015) Diagnostika mochekamennoy bolezni na doklinicheskoy stadii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gus'kova E.N., Maslyaeva O.N., Steklova E.A., Fedyaeva S.N., Demicheva A.A.
"... - цы по эффективности ПНЛ, объему кровопотери и срокам госпитализации не было. Заключение. При крупных ..."
Vol 7 (2017): Special issue DIAGNOSTIKA I LEChENIE EREKTIL'NOY DISFUNKTsII U BOL'NYKh DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZIEY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Koren'kov D.G., Fesenko V.N.
"... альтернативный метод лечения больных с  крупными конкрементами почек. При этом следует отметить минимальную ..."
Vol 3, No 3 (2013) Simultaneous resection of the left (pT 1aN 0M 0G 2) and right (pT 2N 0M 0G 2) kidney’s tumor
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Sapelkin A.V., Ponomareva Y.A., Zasseyev R.D.
"... относительным показанием. Проведение резекции почки при более крупных опухолях (T1b) у тщательно отобранных ..."
Vol 2, No 3 (2012) Extraperitoneal approach to retroperitoneum in endovideosurgery
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... случае РП доступа — предотвращение повреждения брюшины, плевры, крупных сосудов и внутренних органов. Во ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA DIAGNOSTIChESKIKh VOZMOZhNOSTEY DVUKhENERGETIChESKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII I EE POTENTsIAL V IDENTIFIKATsII UROLITOV IN VIVO
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nazarov T.K., Rychkov I.V., Agagyulov M.U.
"... , травмы мочевого пузыря,  уретры и  крупных сосудов не было. В  раннем после- операционном периоде ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPYT LAPAROSKOPIChESKOY NEFREKTOMII U BOL'NYKh POLIKISTOZOM I TERMINAL'NOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gubanov E.S., Nizamova R.S., Boryaev E.A., Ivanchikov A.L.
"... хирургиче- ского удаления крупных (>2,0 см), множествен- ных и коралловидных камней почек. Для ПНЛ ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ STAnDARTNOY ChRESKOZhNOY I MINI-PERKUTANNOY NEFROLITOLAPAKSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Martov A.G., Kolpatsinidi F.G., Kyzlasov P.S., Kazhera A.A., Bokov A.I., Abdulkhamidov A.N.
"... опухолевых клеток, что свидетельствует об активации лимфогенного метастазирова- ния (крупные атипичные ..."
Vol 7 (2017): Special issue NEYROPROTEKTIVNAYa TERAPIYa KhRONIChESKOGO ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA IIIB KATEGORII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Mozhaev I.I., Los' M.S., Solov'ev A.S.
"... крупных артериальных коллекто- рах предстательной железы в среднем на 50 % и сниженными на 27 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nash opyt khirurgicheskogo lecheniya raka pochki, oslozhnennogo opukholevoy venoznoy invaziey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Zamyatnin S.A., Tsygankov A.V., Salsanov A.T.
"... сначала внутриорганную сеть, прорастая, в последующем, в крупные венозные коллекторы, включая нижнюю полую ..."
Vol 5, No 1 (2015) Litoliticheskaya terapiya mochekamennoy bolezni
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Kuz'min I.V., Al'-Shukri S.K.
"... камнях почки небольшого размера. У пациентов с крупными уратными конкрементами целесообразно назначение ..."
Vol 9, No 1S (2019) Osobennosti krovosnabzheniya mochevogo puzyrya v usloviyakh estestvennogo stareniya organizma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Kulikov S.V., Solov'ev A.S.
"... вовлечением сосудов различного калибра. В крупных внеорганных артериях, как показали наши исследования ..."
Vol 9, No 1S (2019) Klinicheskiy retsidiv u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy posle radikal'noy prostatektomii: diagnostika i lechenie
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Petrov S.B.
"... осложнения были у двух (в обоих случаях - повреждения крупных сосудов) пациентов, в том числе в одном случае ..."
Vol 3, No 4 (2013) Atypical clinical symptoms of kidney cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Kolesnikov D.A., Gidrash I.M., Surmin A.Y.
"... имеется крупная опухоль верхнего полюса с вероятным развитием инвазии в надпочечник или когда нет ..."
Vol 5, No 1 (2015) Molekulyarnye mekhanizmy razvitiya biokhimicheskogo retsidiva posle prostatektomii pri rake predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kogan M.I., Chibichyan M.B., Chernogubova E.A.
"... лечения у больных раком единственно функционирующей почки с крупными, центрально расположенными ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya u bol'nykh lokalizovannym rakom pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Prokhorov D.G., Shkol'nik M.I., Belov A.D., Andabekov T.T., Timofeev D.A.
"... крупных, затем в мелких метастазах, возник- новение центральных воздушных полостей с по- следующим ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sovremennye predstavleniya o patogeneze mochevogo kamneobrazovaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov E.T., Al'-Shukri S.K., Emanuel' V.L.
"... ) Введение. В настоящее время методом выбора при оперативном лечении больных с крупными, множественными и ..."
Vol 5, No 1 (2015) Effektivnost' primeneniya preparata Prolit super septo u bol'nykh khronicheskim pielonefritom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al'-Shukri A.S., Tkachuk I.N.
"... эффективна при уратных камнях поч- ки небольшого размера. У пациентов с крупными уратными конкрементами ..."
Vol 7, No 2 (2017) Pavel Naumovich Pevzner(k 80-letiyu so dnya rozhdeniya)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... , развертываются урологическое койки на базе хирургических отделений крупных центральных районных больниц области ..."
Vol 2, No 1 (2012) Endovideosurgery in urology: terminology, history, indications, possibilities, complications
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... году Е. Аnderson впервые провел лапароскопическую стерилизацию у женщины. Среди крупных изобретений ..."
Vol 2, No 1 (2012) The history of foundation and development of Saint-Petersburg society of urologists named after S. P. Fyodorov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N.
"... крупных отечественных урологов — С. П. Федорова, Б. Н. Хольцова, И. Н. Шапиро, А. М. Гаспаряна и др. В ..."
Vol 6, No 2 (2016) The advantage of the treatment of erectile dysfunction with sildenafil in patients in the late ontogenesis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Didenko V.I.
"... изучалась в одном из первых крупных рандомизированных исследований - Massachusetts Male Aging Study (MMAS ..."
Vol 5, No 4 (2015) The treatment of acute and chronic prostatitis in experiment by peptides of the prostate gland
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorbachev A.G., Tyurin A.G.
"... - выросты эпителия по типу воспалительных разрастаний. В белковом содержимом - крупные скопления клеток ..."
Vol 7, No 1 (2017) To the 110th anniversary of the first urological society in Russia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N.
"... урологии [4]. Крупный вклад в развитие урологии внес корифей отечественной хирургии Н.И. Пирогов (1810 ..."
Vol 3, No 1 (2013) Ambulatory urodynamic monitoring
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V.
"... традиционно они проводятся в специализированных уродинамических лабораториях, находящихся в составе крупных ..."
Vol 3, No 4 (2013) Experience of using of Sonirid Duo in treatment of patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Al-Shukri A.S., Tkachuk I.N.
"... результаты самого крупного и продолжительного исследования комбинированного применения финастерида и ..."
Vol 3, No 3 (2013) Male infertility risk factors in men seeking care in art center
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosova G.G., Fedortsova Y.V., Morev V.V., Korneyev I.A.
"... сперматогенез. В отличие от данных, полученных в крупных зарубежных исследованиях, в нашей работе наиболее ..."
Vol 9, No 1 (2019) Gasless laparoscopic nephrectomy in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dajneko V.S., Nevirovich E.S., Anan’ev A.N., Ul’yankina I.V., Reznik O.N.
"... целым рядом негативных явлений. Компрессия крупных венозных сосудов с повышением венозного ..."
Vol 2, No 2 (2012) Endovideosurgery in urology: technical providing of method
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... капиллярного кровотечения, но не позволяет остановить кровотечение из крупных сосудов. Термины «монополярный» и ..."
Vol 2, No 4 (2012) Diagnostics and staging of prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Aloyan K.A., Matveyev A.V.
"... необходимо продолжать накапливать и анализировать данные крупных мультицентровых исследований [10]. Повышение ..."
Vol 2, No 2 (2012) Pathogenesis and prophylaxis of chronic prostatitis (clinical and experimental study)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Gorbachev A.G., Borovets S.Y., Tiurin A.G., Knyazkin I.V.
"... белковом содержимом просвета желез часто встречались крупные скопления клеток макрофагального ряда. Капсула ..."
Vol 2, No 2 (2012) Assessment of microcirculation’s condition of the bladder wall at women with chronic recurrent cystitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Kuzmin I.V., Zarkih A.V., Shabudina N.O.
"... , что по мере уменьшения диаметра сосудов от более крупных к капиллярам прогрессивно увеличивается ..."
Vol 3, No 2 (2013) The experience of 100 robotic assisted operations in da Vinci complex inSt.-Petersburg: resection of kidney,nephrectomy, prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Mosoyan M.S., Semenov D.Y., Tiktinskiy N.O., Danilin V.N., Mamsurov M.E., Ilin D.M.
"... возможно без проведения крупных многоцентровых рандомизированных исследований. ..."
Vol 3, No 2 (2013) The vesicular seminal secretion diagnostic value at chronic prostatitis in case of experimental research on the small laboratory animals
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Gorbachev A.G., Knyazkin I.V., Borovets S.Y., Tyurin A.G., Rybalov M.A.
"... . В белковом содержимом просвета ацинусов часто встречались крупные скопления клеток макрофагального ..."
Vol 7, No 3 (2017) Evaluation of blood flow in prostate in patients with chronic bacterial prostatitis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krupin V.N., Krupin A.V., Nashivochnikova N.A.
"... доплерография позволяет оценить гемодинамические процессы в крупных сосудах предстательной железы, но не дает ..."
Vol 7, No 4 (2017) Long-term results of surgical treatment of solitary kidney cysts
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Kiselev A.O., Ishutin E.J., Radomskij J.A., Al-Shukri S.H.
"... цитологическое исследование, раковых клеток ни в одном случае обнаружено не было. В крупные кисты устанавливали ..."
Vol 3, No 2 (2013) Endovideokhirurgicheskoe lechenie nefroptoza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... выходили крупные сосуды и мешали фиксировать сетку, а пересечение сосудов было признано нецелесообразным из ..."
Vol 8, No 4 (2018) Sergey Romanovich Mirotvortsev (1878–1949) – urologist-outstanding innovator and clinician (140th anniversary of his birth)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Morgoshiia T.S.
"... хирурга большое влияние оказал харьковский профессор Л.В. Орлов (1855–1923) — крупный хирург, выдающийся ..."
Vol 9, No 1 (2019) Modern possibilities of organ-preserving treatment of patients with muscle-invasive bladder cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.J., Dilenok I.N., Dzhemilev T.R.
"... высокой профессиональной подготовкой, что возможно в крупных специализированных центрах [3]. Цель данного ..."
1 - 126 of 126 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)