Order results by:     
Issue Title
Vol 3, No 3 (2013) Endovideosurgical reconstruction of the pyeloureteral junction passage
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... The lecture dedicated to the endovideosurgical treatment of patients with pyeloureter junction ..."
Vol 3, No 1 (2013) Minimally invasive treatments forkidney stones desease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... — extracorporeal shock wave lithotripsy, endovideosurgical operations, including percutaneous nephrolithotripsy ..."
Vol 2, No 3 (2012) Transvesical endovideosurgical approach for ureteroneocystostomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Nevirovich E.S., Al-Shukri A.S., Sukhanov Y.A.
"... transvesical endovideosurgical approach for the ureteroneocystostomy in patient with distal stenosis ..."
Vol 3, No 2 (2013) Endovideokhirurgicheskoe lechenie nefroptoza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... Лекция посвящена эндовидеохирургическому лечению патологической подвижности почки — нефроптоза ..."
Vol 5, No 1 (2015) Endovideokhirurgicheskie rekonstruktivnye operatsii pri strikturakh mochetochnika
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Ochelenko V.A., Al-Attar T.K., Aliev R.V.
"... Введение. В настоящее время эндовидеохирургические вмешательства получили широкое развитие в ..."
Vol 5, No 2 (2015) Our experience of laparoscopic pyeloplasty by left transmesenteric approach
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri A.S., Nevirovich E.S., Ignashov Y.A.
"... of minimally invasive surgery for the treatment of left ureteropelvic junction obstruction. ..."
Vol 2, No 1 (2012) Endovideosurgery in urology: terminology, history, indications, possibilities, complications
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... methods is presented. Difficulties which arise during the implementation of endovideosurgical methods ..."
Vol 7 (2017): Special issue PLASTIKA PIELOURETERAL'NOGO SEGMENTA S ISPOL'ZOVANIEM ENDOSKOPIChESKIKh TEKhNOLOGIY U DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vrublevskiy S.G., Shmyrov O.S., Kulaev A.V., Vrublevskaya E.N., Lazishvili M.N., Korochkin M.V., Vrublevskiy A.S.
"... отсутствия рецидивов обструктивного процесса в пиелоуретеральном сегменте достигнут у 172 пациентов (95 ..."
Vol 2, No 3 (2012) Extraperitoneal approach to retroperitoneum in endovideosurgery
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... Развитие ретроперитонеального и трансперитонеального эндовидеохирургического (ЭВХ) доступов к ..."
Vol 6, No 3 (2016) Selective serotonin reuptake inhibitor and fertility potential of the men. Psychiatry and Urology. At the junction of related disciplines
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunov M.N., Korshunova E.S.
"... And fErtilitY PotEntiAl of thE MEn. PSYChiAtrY And uroloGY. At thE junCtion of rElAtEd diSCiPlinES ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE KOPULYaTIVNOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh TRANSURETRAL'NYE I ENDOVIDEOKhIRURGIChESKIE VMEShATEL'STVA PO POVODU DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Malevich S.M., Sushina I.V., Kyzlasov P.S., Grin' E.A.
"... предстательной железы (АПЖ), эндовидеохирургической аденомэктомии (ЭВХ АЭ) на состояние копулятивной функции у ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vliyanie transuretral'nykh i laparoskopicheskikh (endovideokhirurgicheskikh) metodov operativnoy korrektsii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy na sostoyanie kopulyativnoy funktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Grin' E.A., Malevich S.M., Sushina I.V.
"... нет. Вопрос влияния лапароскопических и эндовидеохирургических методов лечения доброкачественной ..."
Vol 2, No 4 (2012) Liquid tumors of the retroperitoneum: diagnosis and treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... , эндовидеохирургическим операциям. Представлен алгоритм диагностики и лечения кистозных образований почки ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty maloinvazivnykh metodov lecheniya krupnykh kamney verkhnikh otdelov mochetochnikov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Avazkhanov Z.P.
"... мм) камнями, расположенными от пиелоуретерального сегмента до уровня перекреста мочеточника с ..."
Vol 2, No 1 (2012) Prostate cancer: some aspects of epidemiology, etiology and carcinogenesis for prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... В статье дана оценка результатов 69 симультанных и сочетанных эндовидеохирургических операций у ..."
Vol 7 (2017): Special issue NASh OPYT LAPAROSKOPIChESKOGO LEChENIYa GIDRONEFROZA U DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Filatova N.A., Kuchinskiy M.P., Kotin A.N., Solntseva E.A.
"... Введение. Нарушение эвакуации мочи на уровне пиелоуретерального сегмента является наиболее ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV LEChENIYa ADENOMY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY SVYShE 100 SM3
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Malevich S.M., Sushina I.V., Grin' E.A., Zhuravskiy D.A.
"... эндовидеохирургической аденомэктомии (ЭВХ АЭ). Материалы и методы. Мы сравнили результаты лечения 180 пациентов, которым ..."
Vol 7 (2017): Special issue BALL'NAYa OTsENKA REZUL'TATOV DIURETIChESKOY PIELOSONOGRAFII U DETEY GRUDNOGO I RANNEGO VOZRASTA S GIDRONEFROZOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khvatynets N.A., Rostovskaya V.V., Matyushina K.M.
"... детей с гидронефрозом оценить степень нарушения проходимости пиелоуретерального сегмента (ПУС ..."
Vol 7 (2017): Special issue OSOBENNOSTI MIKROBNOY FLORY V MOChEVYVODYaShchIKh PUTYaKh U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vlasov V.V., Krupin V.N., Pochtin D.P., Strel'tsova O.S.
"...  послеоперационном периоде. плаСТика пиелоуреТерального СегменТа С иСпольЗованием ЭндоСкопичеСкиХ ТеХнологий у ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY PRIMENENIYa FERMENTNOY TERAPII V KOMPLEKSNOM LEChENII PATsIENTOV S OBSTRUKTIVNOY AZOOSPERMIEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fesenko V.N., Kalinina S.N., Koren'kov D.G., Fesenko S.V., Volkova M.V.
"... эвакуации мочи на уровне пиелоуретерального сегмента явля- ется наиболее распространенной причиной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Laparoskopicheskaya nefrektomiya pri tazovoy distopii pochki, oslozhnennoy terminal'nym gidronefrozom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Yadykin A.A., Makarov S.A.
"... стенками толщиной до 2 мм, без типичной почечной паренхимы, пиелоуретеральный сегмент облитерирован ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROFILAKTIKA I LEChENIE RANNIKh POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIY MALOINVAZIVNYKh METODOV LEChENIYa KRUPNYKh KAMNEY VERKhNIKh OTDELOV MOChETOChNIKOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Avazkhanov Z.P.
"... литотрипсия (ДУВЛ), контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) и эндовидеохирургическая уретеролитотомия (ЭВХУ). К ..."
Vol 7 (2017): Special issue MALOINVAZIVNYE METODIKI V LEChENII GNOYNYKh FORM PIELONEFRITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Krivoshlyk D.V., Spiridonov I.S.
"... . Эндовидеохирургические операции являются эффективным методом лечения больных с гнойными формами пиелонефрита. Несомненным ..."
Vol 5, No 1 (2015) Ureteropieloskopiya na fone pochechnoy koliki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Lyublinskaya A.A.
"... пиелоуретерального сегмента, 2 стриктуры н/3 мочеточника. При проведении ретроградной пиелографии такие результаты ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt primeneniya laparoskopicheskogo dostupa pri lechenii zabolevaniy udvoennoy pochki u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Filatova N.A., Kuchinskiy M.P., Solntseva E.A., Dobroserdov D.A.
"... пиелоуретеральном сегменте с отсутствием или резким снижением функции сегмента. Послеоперационные осложнения у ..."
Vol 9, No 1S (2019) Primenenie metoda ballonnoy dilatatsii v lechenii ishemicheskikh striktur mochetochnikov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Zhuykov V.N., Prokhorov D.G., Shkol'nik M.I., Polekhin A.G., Belov A.D., Belova E.A.
"... бок с имплантацией общего соустья в резервуар. У пациента со стриктурой пиелоуретерального сегмента ..."
Vol 9, No 1S (2019) Organosokhranyayushchie operatsii pri slozhnykh opukholyakh pochek
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pozdnyakov K.V., Rakul S.A.
"... выполняли робот-ассистированным (РА) и эндовидеохирургическим (ЭВХ) способами (94,3 и 5,7 % соответственно ..."
Vol 5, No 1 (2015) Klinicheskoe nablyudenie - zameshchenie protyazhennoy striktury mochetochnika cherveobraznym otrostkom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Lyublinskaya A.A., Avazkhanov Z.P.
"... .03.2014 в урологическом отделении СПбГБУЗ «Городская больница Святого Георгия» эндовидеохирургическим ..."
Vol 2, No 2 (2012) Endovideosurgery in urology: technical providing of method
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... эндовидеохирургической операции нужно создать полость для работы. Полость должна быть заполнена прозрачной средой ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIMENENIE PARANEFROSTOMIChESKOY INFIL'TRATsII RASTVOROM MESTNOGO ANESTETIKA DLYa SNIZhENIYa BOLEVOGO SINDROMA POSLE PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Obidnyak V.M., Gadzhiev N.K.
"... энуклеации простаты: применение голь- миевого лазера и  эндовидеохирургической аденомэктомии (ЭВХ АЭ ..."
Vol 7 (2017): Special issue UROSEPSIS - AKTUAL'NAYa PROBLEMA SOVREMENNOY UROLOGII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Gayvoronskiy E.A.
"... конференции урологов северо-Западного федерального округа рФ Заключение. Эндовидеохирургические опе- рации ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kafedra i klinika urologii pervogo sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. akad. I. P. Pavlova: vchera, segodnya, zavtra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... рассечение стриктур верхней трети мочеточника и пиелоуретерального сегмента. Созданная по инициативе проф. С ..."
Vol 7, No 3 (2017) Our own method of combined treatment of acute purulent pyelonephritis: first results
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Anan’ev V.A., Antonov A.V.
"... обладает низкой травматичностью хирургического доступа вследствие применения эндовидеохирургической ..."
Vol 3, No 3 (2013) The experience of contact laser lithotripsy in treatment of patients with urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Ryvkin A.Y., Budylev S.A., Selivanov A.N., Gorbachev M.I.
"... помощью камеры для эндовидеохирургических вмешательств изображение полости мочеточника подавалось на экран ..."
Vol 8, No 1 (2018) Combined (citrate and herbal) drug uriklar in extracorporeal shock wave lithotripsy and metaphylaxis of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Paronnikov M.V., Kiselev A.O.
"... , коралловидные и плотные камни (выше 1200 HU), аномалии органов мочеполовой системы и сужения пиелоуретерального ..."
Vol 9, No 2 (2019) Ureteral tumors. Complex clinical cases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokovoj S.P., Zverev Y.A.
"... расширение лоханки до 28 мм, чашечек — до 17 мм, пиелоуретерального отдела — до 10 мм. При обзорной урографии ..."
Vol 7 (2017): Special issue EKSKRETsIYa KAMNEOBRAZUYuShchIKh VEShchESTV I FORMIROVANIE METABOLIChESKOGO TIPA MOChEVOGO KAMNYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Anokhin N.V., Golovanov S.A., Sivkov A.V., Drozhzheva V.V., Prosyannikov M.Y.
"... вмешательствам больные были разделены на группы: 50  пациентам выполне- ны эндовидеохирургические операции, ДУВЛ ..."
Vol 7, No 4 (2017) Long-term results of surgical treatment of solitary kidney cysts
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Kiselev A.O., Ishutin E.J., Radomskij J.A., Al-Shukri S.H.
"... инвазивных и эндовидеохирургических методов все более широко применяют чрескожные пункции кист почек (ЧПКП) с ..."
Vol 7, No 4 (2017) Surgical treatment of right-sized visceroptosis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokovoj S.P.
"... — 108, пиелолитотомия — 11, пластика пиелоуретерального сегмента — 4, иссечение кисты почки — 2 ..."
Vol 7, No 2 (2017) Symptomatology and diagnostics of the right-sided visceroptosis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokovoy S.P.
"... острого угла в пиелоуретеральном сегменте, ротация нижнего полюса почки кнутри и кпереди. В диагностике ..."
Vol 3, No 3 (2013) Usage of vegetative terpens in stone disease complex therapy and metaphylaxis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yarovoy S.K.
"... ., Pricop A.,  Tanase V.6. Can selective alpha-blockers help the spontaneous passage of the ..."
Vol 2, No 1 (2012) Peculiarities of hemostasisin transurethral resection of prostatic gland using fybrinolysis inhibitor
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Sukhanov Y.A.
"... с применением эндовидеохирургической и робот-ассистирующей техник, и эндоскопических методов лечения ..."
1 - 42 of 42 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)