VOZRASTNAYa DINAMIKA POKAZATELEY SOMATOSENSORNYKh VYZVANNYKh POTENTsIALOV U ZDOROVYKh DETEY

Open Access Open Access
Restricted Access Subscription Access

AbstractA I Aksenova

Email: aksenova.nastya2014@yandex.ru

V B Voytenkov

A V Klimkin

N V Skripchenko

A P Gerasimov

Views

Abstract - 20

PDF (Russian) - 0

PlumX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2016 Aksenova A.I., Voytenkov V.B., Klimkin A.V., Skripchenko N.V., Gerasimov A.P.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.