OTsENKA PROTIVOVOSPALITEL'NOGO DEYSTVIYa KOMBINATsII EKSTRAKTOV TIM'YaNA I PLYuShchA NA MODELI OSTROGO VOSPALENIYa LEGKIKh U KRYS

Open Access Open Access
Restricted Access Subscription Access

AbstractE A Vakhromova

Email: spbpharm@mail.ru

K L Kryshen'

M N Makarova

Views

Abstract - 21

PDF (Russian) - 0

Cited-By


PlumX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2016 Vakhromova E.A., Kryshen' K.L., Makarova M.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.