Copyright (c) 2013 Himiy O.V., Zhelyakov E.G., Konev A.V., Ardashev A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.